Hier vindt u de oefeningen van de tweede taalbijlage. Onderaan de pagina vindt u de juiste oplossingen.

OEFENINGEN

Zet de werkwoorden in de onvoltooid tegenwoordige tijd(‘ik werk’) of geef het voltooid deelwoord (‘gewerkt’)
1. We weten dat de hersenen op die leeftijd nog niet volledig (ontwikkelen) zijn.
2. Wat (verklaren) die dertien procent voor radicaal rechts?
3. De sector (aanvaarden) nu nog concurrenten die de regels naleven.
4. Het beroep is onontvankelijk (verklaren).
5. Wie goed (behandelen) werd, toonde zich ook vriendelijker voor anderen.
6. Mijn leven (vertonen) een natuurlijke neiging tot slordigheid.
7. Hij maakt al lang geen films meer, maar wordt nog overal (herkennen).
8. Zijn kleren zouden bloedsporen hebben (vertonen).
9. Zich (verlangen) voelen is heel belangrijk in een huwelijksrelatie.
10. De legerleiding (ontwikkelen) op dit ogenblik een nieuwe strategie.
11. Een hooggeschoolde man (verdienen) in België meer dan een vrouw.
12. Toch (beweren) de president dat hij verlegen is en niet geniet van de aandacht van mensen die hem bewonderen.
13. Mooi dat hij mijn uitgestoken hand (aanvaarden) heeft.
14. Mijn baas geeft me creatieve vrijheid, maar (verlangen) dat ik voldoende produceer.
15. Schotland en Engeland zijn nog altijd onder één kroon (verenigen).
16. De schilder werkt heel dicht op wat het publiek meteen (herkennen).
17. Ik weet echt niet wie dit dossier op dit ogenblik (behandelen).
18. We hadden vandaag minstens een punt (verdienen).
19. We hebben een commissie nodig die de lidstaten (verenigen).
20. De inspanningen waren heel wat kleiner dan (beweren) werd.

Zoek de fout. Niet in alle zinnen staat een fout.
1. Veel plezier heeft de gewezen strijder niet beleefd aan het weerzien met zijn makkers.
2. Volgens bronnen vertrouwd met de verkoop, zijn er verschillende bieders.
3. In het artikel werd verkeerdelijk zijn telefoonnummer vermeldt.
4. De minister heeft beloofd dat ze ons dossier persoonlijk gaat opvolgen.
5. Een dogma zegt dat de meeste overheidstaken efficiënter door de privésector kunnen worden vervuld.
6. Ambtenaren hebben nog altijd een beter beschermt statuut.
7. Hij heeft jarenlang in kringen verkeerd waar weinig respect was voor de vrouw.
8. Naast de brieven zijn ook de enveloppen bewaard.
9. Heeft de minister werkelijk bevestigt dat ze de hervorming zal tegenhouden?
10. Later deze maand worden de controles in de binnenstad nog eens herhaald.
11. Men zegt dat de luchtvaartmaatschappij de zwaarste staking sinds 1998 beleefd.
12. Niemand vertrouwt Rusland nog.
13. De gedenksteen vermeldt dat Jack in 1947 is gesneuveld.
14. Als de man hem het paradijs beloofd, radicaliseert hij en vertrekt naar Syrië.
15. K3 vervult in de nieuwe show alle dromen van zijn fans.
16. Er is niemand die ons beschermd als een crimineel het op ons gemunt heeft.
17. Het gebouw verkeerd in slechte staat en is niet meer toegankelijk voor het publiek.
18. Het is een webdienst die kopieën bewaart van foto’s die je met een smartphone maakt.
19. Het ontslag bevestigt een al langer zichtbare trend.
20. De ondervoorzitter neemt het woord en herhaalt nog eens de argumenten die tot de beslissing hebben geleid.

OPLOSSING

Bij de oplossing vindt u telkens de verwijzing naar de taalregel die wordt toegepast.

Zet de werkwoorden in de juiste vorm
1. We weten dat de hersenen op die leeftijd nog niet volledig ontwikkeld zijn: 1.
2. Wat verklaart die dertien procent voor radicaal rechts?: 2c.
3. De sector aanvaardt nu nog concurrenten die de regels naleven: 2c.
4. Het beroep is onontvankelijk verklaard: 1.
5. Wie goed behandeld werd, toonde zich ook vriendelijker voor anderen: 1.
6. Mijn leven vertoont een natuurlijke neiging tot slordigheid: 2c.
7. Hij maakt al lang geen films meer, maar wordt nog overal herkend: 1.
8. Zijn kleren zouden bloedsporen hebben vertoond: 1.
9. Zich verlangd voelen is heel belangrijk in een huwelijksrelatie: 1.
10. De legerleiding ontwikkelt op dit ogenblik een nieuwe strategie: 2c.
11. Een hooggeschoolde man verdient in België meer dan een vrouw: 2c.
12. Toch beweert de president dat hij verlegen is en niet geniet van de aandacht van mensen die hem bewonderen: 2c.
13. Mooi dat hij mijn uitgestoken hand aanvaard heeft: 1.
14. Mijn baas geeft me creatieve vrijheid, maar verlangt dat ik voldoende produceer: 2c.
15. Schotland en Engeland zijn nog altijd onder één kroon verenigd: 1.
16. De schilder werkt heel dicht op wat het publiek meteen herkent: 2c.
17. Ik weet echt niet wie dit dossier op dit ogenblik behandelt: 2c.
18. We hadden vandaag minstens een punt verdiend: 1.
19. We hebben een commissie nodig die de lidstaten verenigt: 2c.
20. De inspanningen waren heel wat kleiner dan beweerd werd: 1.

Zoek de fout
3. In het artikel werd verkeerdelijk zijn telefoonnummer vermeld: 1.
6. Ambtenaren hebben nog altijd een beter beschermd statuut: 1.
9. Heeft de minister werkelijk bevestigd dat ze de hervorming zal tegenhouden? : 1.
11. Men zegt dat de luchtvaartmaatschappij de zwaarste staking sinds 1998 beleeft: 2c.
14. Als de man hem het paradijs belooft, radicaliseert hij en vertrekt naar Syrië: 2c.
16. Er is niemand die ons beschermt als een crimineel het op ons gemunt heeft: 2c.
17. Het gebouw verkeert in slechte staat en is niet meer toegankelijk voor het publiek: 2c.