De FOD Justitie heeft bekendgemaakt dat in 2013 1.066 dossiers tot naamsverandering zijn geopend, waarvan er 758 familienamen effectief werden aangepast. Daarnaast verkregen 764 Belgische burgers een nieuwe voornaam, terwijl er daartoe 978 aanvragen waren. Er waren 207 aanvragen om zowel voor- als familienaam aangepast te zien. Van die ‘dubbele aanvragen’ werden 155 verzoeken tot aanpassing van de familienaam ingewilligd, tegenover 149 voornaamsveranderingen.

Volgens de FOD Justitie worden aanvragen tot naamsverandering om uiteenlopende redenen ingediend. Soms breekt iemand met de familie, bijvoorbeeld in geval van misbruik. Soms heeft iemand een te lange of een te moeilijk uit te spreken naam. Het gaat ook om namen die belachelijk zijn, of om eenvoudige correcties van bijvoorbeeld een leesteken. Voorbeelden kon de FOD Justitie niet geven, aangezien mensen die een aanvraag doen rekenen op discretie bij de afhandeling van hun dossier.

Wat de familienaamveranderingen betreft, gaat het om 360 Franstalige naamsveranderingen en 398 Nederlandstalige. Sommige dossiers betreffen echter meerdere personen, aangezien de FOD Justitie die bestanden niet automatisch kan terugvinden. Eén dossier kan m.a.w. betrekking hebben op zowel vader, zoon en dochter, maar ook - heel uitzonderlijk - op een hele familie of op één persoon.

Er werden 342 Franstalige voornamen aangepast, tegenover 422 Nederlandstalige. Het betreft hier wel steeds individuele personen. Gecombineerd met de naamsveranderingen in het kader van de ‘dubbele aanvragen’ zijn in 2013 913 voornamen aangepast en 913 familienamen. De FOD Justitie laat weten dat beide cijfers geheel toevallig overeenkomen.