Splitsing Wereldoriëntatie voor volgende regering
Foto: ss

De concrete uitwerking van de eindtermen voor het gesplitste vak Wereldoriëntatie in het basisonderwijs wordt overgelaten aan de volgende legislatuur. Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) bevestigde bij de bespreking van het decreet aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) dat de uitvoeringsbesluiten niet meer worden genomen voor de verkiezingen.

In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement ligt ‘onderwijsdecreet 24’, een verzameldecreet, voor. Daarin is onder meer sprake van de splitsing van het vak Wereldoriëntatie in een deel ‘mens en maatschappij’ en een deel ‘wetenschap en techniek’. Volgens Pascal Smet is dat een eerste stap naar de introductie van vakleerkrachten in het lager onderwijs.

Deze week stelden de grootste onderwijskoepels en -vakbonden echter een gezamenlijke tekst op waarin ze zich samen afkeren van het voorstel. CD&V wil niet doof blijven voor de bezwaren van het veld en vroeg de minister naar zijn concrete plannen. Daarop werd besloten het principe van de splitsing overeind te houden in het decreet, maar de uitvoeringsbesluiten over te laten aan een volgende regering.