Leerlingen en ouders krijgen duidelijkheid over wat kan en niet kan op school
Foto: An Nelissen

Er komen meer regels rond inspraak op school, maximumtermijnen voor uitsluitingen van leerlingen en het rapport mag niet achtergehouden worden als de schoolfactuur nog niet betaald is. Dat zijn enkele elementen uit het decreet rechtspositie participatie op school dat woensdag in het Vlaams Parlement is goedgekeurd.

Er is in het onderwijs een tendens voor een toenemende juridisering van conflicten. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen en ouders die examenresultaten betwisten of het niet eens zijn met een uitsluiting op school.

Om meer duidelijkheid te scheppen, werkte minister van Onderwijs Pascal Smet een decreet uit dat de onderlinge rechten en plichten op school verduidelijkt, met respect voor de autonomie van de scholen.

Een van de belangrijkste veranderingen is de heldere beroepsprocedure bij examenbetwistingen of definitieve uitsluitingen. Zo komt er een procedure met een gemengde beroepscommissie waarin leden van de klassenraad en externen samen oordelen over een betwisting. Deze leden kunnen een eerdere beslissing herzien of bijkomende proeven opleggen.

Ouders kunnen in de toekomst ook pas formeel beroep aantekenen na een bemiddelingsgesprek. Dat moet helpen om te komen tot meer overleg en minder juridische procedures.

Voorts bepaalt het ontwerpdecreet nog heel wat andere rechten en plichten. Leerlingen in het basisonderwijs die moeten zittenblijven, hebben recht op een betere motivatie. Tienermama’s kunnen genieten van moederschapsrust en hebben tijdens die periode recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

De leefregels (bv. rond te laat komen) die leerlingen moeten respecteren, staan duidelijk opgelijst in het schoolreglement. Daarin staat bijvoorbeeld ook in welk leerjaar scholieren verplicht stage lopen en hoeveel buitenschoolse activiteiten zullen kosten.

“Dit decreet versterkt de rechten van leerlingen, schept duidelijkheid en toont respect voor de autonomie van scholen”, zegt onderwijsminister Smet.

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) vindt het nieuwe decreet “een goed begin”, maar had graag gezien dat de minister een stap verder was gegaan. “Het is zeker een stap vooruit. Maar dit is slechts een wettekst, de echte verandering moet gebeuren op scholen”.