Met de jaarlijkse uitreiking van de Fund Awards willen ‘Morningstar’ en ‘De Standaard’ de fondsen belonen die het vermogen van de beleggers het meest hebben doen aangroeien, zonder daarbij overdreven risico’s te nemen. De prijzen worden uitgereikt per categorie van vergelijkbare fondsen.

Bij de selectie van de beste fondsen leggen we de ­nadruk hoofdzakelijk op de prestaties van het afgelopen jaar en minder op die van de jaren voordien. Toch valt het langetermijn­perspectief niet weg. Fondsen kunnen immers slechts in aanmerking komen voor een certificaat als ze tijdens tenminste drie van de voorbije vijf jaar in de eerste helft van hun categorie zijn geëindigd. Daarbij wordt de return als criterium gehanteerd, maar wel gecorrigeerd voor het risico dat de fondsenbeheerders daarbij hebben genomen.

Op die manier moeten beheerders in de prijzen vallen met fondsen die het voorbije jaar sterk hebben gepresteerd en tegelijk hebben bewezen geen eendagsvliegen te zijn. Ze moeten hebben aangetoond dat ze al langer stevige rendementen kunnen halen zonder overbodige risico’s te nemen.

Criteria

Er zijn twee soorten prijzen. De ‘Certificaten’ (Category Awards) belonen een fonds dat de beste prestatie heeft geleverd in zijn Morningstar-categorie. De Grote Prijzen (Fund House Awards) gaan naar beheerders die de sterkste prestatie leverden met een heel gamma fondsen. In beide gevallen worden de absolute prestaties gecorrigeerd voor het risico dat werd genomen om het rendement te halen.

De volledige uitslag van de categorieën waarin een prijs wordt toegekend, vindt u achteraan in deze bijlage.

Alle Belgische en buitenlandse fondsen met een verkoopvergunning in ons land komen in aanmerking, met uitzondering van de 10 procent kleinste fondsen, de verzekeringsfondsen, fondsen met kapitaalgarantie, absolute-returnfondsen die niet in euro zijn uitgedrukt, geldmarktfondsen, fondsen met doelstelling, longshort-fondsen en fondsen met een vaste looptijd.

De analisten van Morningstar kunnen er ook voor kiezen om fondsen uit te sluiten die op 30 juni van vorig jaar minder dan 10 miljoen euro activa hadden.

Certificaten

Elk fonds wordt ondergebracht in een categorie volgens het classificatiesysteem GIFS (Global Investment Fund Sectors) van Morningstar. Er worden dit jaar zeventien Category Awards uitgereikt. U vindt het overzicht op de pagina hiernaast.

Bij de berekening is de return van een fonds goed voor 80 procent van de eindscore. 30 procent komt van de return op één jaar, de overblijvende 50 procent wordt gehaald op de return op drie en op vijf jaar. Daarbij weegt de return op vijf jaar zwaarder (30 procent) dan die op drie jaar (20 procent).

Het risico dat bij het beheer werd genomen, staat in voor de resterende 20 procent van de totaal­score van het fonds. Daarvan komt 8 procent van het risico dat tijdens de voorbije drie jaar werd genomen, en 12 procent van het risico tijdens de voorbije vijf jaar.

Als die parameters worden gecombineerd en herrekend naar het totale belang (return en risico samengenomen) van elk jaar, dan is het jongste jaar voor 48 procent van belang, het tweede en het derde wegen elk 18 procent door en het vierde en het vijfde elk 8 procent.

Na die kwantitatieve benadering worden de tien best gerangschikte fondsen in elke Morningstar-categorie aan een kwalitatieve analyse onderworpen. Daarbij worden fondsen geweerd waarop particulieren niet kunnen intekenen, net als fondsen die zich volgens Morningstar niet aan hun beheersmandaat hebben gehouden, of die tijdens minstens drie van de jongste vijf jaar niet beter presteerden dan de mediaan van hun categorie.

Morningstar kan van die laatste regel afwijken als de kwantitatieve analyse aantoont dat het fonds uitzonderlijke kwaliteiten heeft die niet door de klassieke criteria naar waarde worden geschat.

Grote prijzen

Deze prijzen – ‘Fund House Awards’ – worden toegekend aan beheerders met het beste gamma beleggingsfondsen in een bepaalde categorie. Daarbij moet een beheerder, na correctie voor het genomen risico, duidelijk beter doen dan het gemiddelde. Voor elk van de vijf categorieën gelden andere criteria.

Voor het beste groot gamma aandelenfondsen komen alleen beheerders in aanmerking met minstens twintig aandelenfondsen.

Voor het beste groot gamma fondsen die vastrentend beleggen, moet een beheerder minstens vijftien van die fondsen onder zijn hoede hebben. Monetaire fondsen komen niet in aanmerking.

Voor het beste klein gamma aandelenfondsen komen beheerders in aanmerking met ten minste vijf, maar niet meer dan negentien fondsen die uitsluitend in aandelen beleggen.

Voor het beste klein gamma vastrentende fondsen wordt gekeken naar beheerders met ten minste drie en niet meer dan vijftien fondsen die vastrentend beleggen. Monetaire fondsen komen niet in aanmerking.

Beheerders met ten minste vijf aandelen- en vijf vastrentende fondsen komen in aanmerking voor de prijs voor het beste gemengd gamma. Ook in deze categorie komen geldmarktfondsen niet in aanmerking.

Voor elk van die vijf gamma’s gebruikt Morningstar zijn ratings voor een periode van vijf jaar. Fondsen die nog geen vijf jaar bestaan of niet voorkomen in het GIFS-universum van Morningstar, komen dus niet in aanmerking.

De berekening van de score is vrij ingewikkeld.

Eerst wordt voor elk fonds van een beheerder het risicogecorrigeerde rendement (MRAR) berekend en ook de rangschikking (in procent) binnen de GIFS-categorie.

Vervolgens wordt de gemiddelde rangschikking van de MRAR berekend van elk fonds van het fondsenhuis, gevolgd door de mediaan van de MRAR van elk fonds van diezelfde beheerder.

Die score wordt aangepast op basis van een kansfunctie die toelaat om de grootte van de verschillende fondsenhuizen te compenseren. Daardoor wordt het mogelijk om de gemiddelde scores van de fondsbeheerders op een correcte manier met elkaar te vergelijken.

Daarna volgt een kwalitatieve analyse waarbij uitzonderlijk beheerders geweerd kunnen worden omdat zich belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan die het onwaarschijnlijk maken dat de prestaties uit het verleden kunnen worden overgedaan.

Zo kan het vertrek van een of meerdere topbeheerders een reden zijn om een fondsenhuis te weren, net als een forse toename van de kosten van een vermogensbeheerder, of een overname door een andere groep, waardoor het toekomstige beleid ter discussie kan worden gesteld.

Een beslissing tot diskwalificatie moet steeds worden goedgekeurd door de leiding van Morningstars Europese researchafdeling.

Alle berekeningen van deze jaargang hebben betrekking op de volgende periodes:

1 jaar:

van 1 januari 2013 tot

31 december 2013.

3 jaar:

van 1 januari 2011 tot

31 december 2013.

5 jaar:

van 1 januari 2009 tot

31 december 2013.