Kinderen die in de buurt van drukke wegen wonen of naar school gaan, hebben meer kans om astma of kanker te krijgen. Dat zeggen Belgische wetenschappers. Volgens hen wordt de luchtvervuiling zwaar onderschat. Ze willen dat de overheid maatregelen neemt, en rekening houdt met scholen als er nieuwe wegen worden aangelegd.


Het wegverkeer is in Vlaanderen de voornaamste bron van luchtvervuiling en omgevingslawaai. Verkeersemissies hebben een zeer negatieve impact op de gezondheid van iedereen die woont of werkt in de nabijheid van een drukke verkeersader.

Een aantal groepen in de maatschappij zijn extra kwetsbaar: nog ongeboren en opgroeiende kinderen, ouderen en personen met een chronische aandoening. "Kinderen zijn extra gevoelig voor de schadelijke effecten van het milieu op de gezondheid. Blootstelling aan luchtverontreiniging op kritieke momenten tijdens de groei en ontwikkeling -de zogenaamde tijdsvensters- kunnen langdurige gevolgen hebben voor de toekomstige gezondheid van die kinderen", zo weet Childproof.

Childproof vraagt een dubbele aanpak van de gezondheidsproblematiek: ten eerste moet de verkeersverontreiniging teruggedrongen worden door middel van een structurele, brongerichte aanpak. Zo pleit men onder meer voor het optrekken van de accijnzen op diesel, snelheidsbeperkingen en een kilometerheffing, zowel voor vrachtwagens als personenwagens.

Voorts zijn er criteria nodig voor een betere ruimtelijke ordening, waarbij wordt voorzien in een voldoende afstand tussen voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en drukke verkeerswegen, zo luidt het.

Erik Grietens, beleidsmedewerker van de Bond Beter Leefmilieu, pleitte daarnaast voor autodelen, telewerken en groen openbaar vervoer om de luchtverontreiniging terug te dringen.

Een steeds terugkerend criterium om de impact van verkeersverontreiniging op de gezondheid te reduceren, is de afstand tot drukke verkeersaders. Dokter Wouter Arrazola de Oñate van de Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Turbeculosebestrijding stelde het zo: "De drie belangrijkste factoren in de relatie tussen verkeer en gezondheid zijn afstand, afstand en afstand".

De aanbevelingen van Childproof worden gesteund door vijftien organisaties, waaronder de Vlaamse Liga tegen Kanker en de Bond Beter Leefmilieu.