Suïcidale jongeren worstelen vooral met thuissituatie en relaties met vrienden
Foto: ayelet_keshet - Fotolia

Jongeren met zelfdodingsgedachten halen vooral een moeilijke thuissituatie (36,9 procent) en negatieve relaties met vrienden (29,1 procent) aan als belangrijkste oorzaken van die gedachten. Een op vijf vermeldt pesten als een belangrijke factor. Dat blijkt uit een onderzoek van Awel, de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, gevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (UGent).

In 2012 registreerde Awel meer dan 900 gesprekken met betrekking tot depressieve en zelfmoordgedachten. De grote meerderheid daarvan verliep via de online kanalen: chat, e-mail en forum. Het zijn deze gesprekken die onderwerp waren van het onderzoek, dat overigens kadert in het Vlaams actieplan suïcidepreventie.

Opvallend is dat tien keer meer meisjes dan jongens contact opnamen met Awel om over zelfdoding te praten. Het gaat dan vooral om suïcidale tieners tussen 12 en 17 jaar. Suïcidale gedachten en gevoelens ontstaan vanuit een complexe interactie van stressfactoren in combinatie met een afwezigheid van beschermende factoren. Na de twee al vermelde oorzaken, zijn ook schoolgerelateerde problemen en verlieservaringen belangrijke stressfactoren. Als reactie op het zich slecht voelen vervalt 34 pct van de suïcidale jongeren regelmatig tot vaak in zelfbeschadigend gedrag.

De belangrijkste reden voor jongeren om niet over te gaan tot zelfdoding ligt in het feit dat ze er nog willen zijn voor hun familie. De schaamte en de angst om de ouders teleur te stellen is groot en hangt ook samen met een taboe om hierover te praten. De sociale steun van vrienden en leerkrachten vormt de belangrijkste buffer voor jongeren met zelfdodingsgedachten. Ze proberen zich op te trekken aan hun vrienden, vinden steun bij hun leerkrachten en koesteren hoop in het hebben van een toekomstperspectief.

Chatten vormt voor de jongeren een manier om makkelijker over hun problemen te praten. Een van de aanbevelingen van het onderzoek is dan ook het verder inzetten op online hulp.

Jongeren die vragen hebben over zelfdoding kunnen terecht bij Awel, of bij de Zelfmoordlijn 1813.