Geen indexering ambtenarenlonen in 2014
Foto: Lieven Van Assche

Het ziet ernaar uit dat ambtenarenlonen en sociale uitkeringen dit jaar niet aan de index worden aangepast. De volgende overschrijding van de spilindex zou maar plaatsvinden in december 2014.

Dat blijkt uit de laatste prognoses van het Federaal Planbureau. De verschuiving is volledig op naam te schrijven van de verlaging van de btw-voet op elektriciteit.

Als gevolg zouden de sociale uitkeringen in januari 2015 en de weddes van het overheidspersoneel in februari 2015 worden aangepast met 2 procent aan de gestegen levensduurte.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert al van november 2012. Uitkeringen en ambtenarenlonen werden bijgevolg in respectievelijk december 2012 en januari 2013 aangepast.

In vorige prognoses ging het Planbureau nog uit van een overschrijding van de spilindex in juni dit jaar.

Het Planbureau verwacht voor 2014 een gemiddelde jaarinflatie van 0,9 procent. In vorige prognoses van december ging men nog uit van een inflatie van 1,1 procent. De groeivoet van de ‘gezondheidsindex’, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2014 gemiddeld 1,0 procent bedragen.

Btw-verlaging

De nieuwe vooruitzichten houden rekening met de btw-verlaging op elektriciteit vanaf april 2014. In vorige prognoses was dat niet het geval. De verlaging van de btw-voet van 21 naar 6 procent heeft een neerwaarts effect op de inflatie van 0,26 procent dit jaar, luidt het bij het Planbureau.

De neerwaartse druk op de groeivoet van de gezondheidsindex bedraagt 0,29 procent. 'De verlaging van de btw-voet zorgt voor een verschuiving van de spilindex met zes maanden', stelt het Planbureau.

Nog volgens het Planbureau zal de actualisering van de indexkorf in januari mogelijk gepaard gaan met een 'belangrijke' herziening van de inflatievooruitzichten. Hoe omvangrijk dat zal zijn, is nog koffiedik kijken, luidt het bij het Planbureau. 'Bij de twee vorige herzieningen in 2006 en 1998 was er telkens een neerwaartse druk', heet het nog.

Bedienden

In sommige sectoren worden de lonen dit jaar wel geïndexeerd, met name eind januari. Het gaat om meer dan een half miljoen bedienden uit sectoren met een jaarlijkse indexering als de bouw, media, ict, groothandel, verzekeringen en toerisme. De indexering zal net iets hoger liggen dan 1 procent.

Het gaat om de vaste, jaarlijkse aanpassing van de bediendelonen aan de inflatie, op basis van een gewogen indexcijfer op het moment van de indexering.