‘Veel mensen met uitkering verdienen die eigenlijk niet’
Foto: BELGA

Meer dan de helft van de Vlamingen vindt dat veel mensen die een uitkering krijgen die eigenlijk niet verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van socioloog Mark Elchardus (VUB) in opdracht van het Socialistisch Ziekenfonds waaraan 2.639 Vlamingen deelnamen.

Uit het onderzoek blijkt dat veel Vlamingen wantrouwig staan tegenover steuntrekkers. “Een meerderheid vindt dat het wederkerigheidsprincipe onvoldoende wordt gerespecteerd”, aldus Elchardus in De Ochtend op Radio 1. “Men kan het stelsel enkel in stand houden als iedereen zijn best doet om daartoe bij te dragen en dat gebeurt op dit ogenblik onvoldoende volgens grote delen van onze bevolking.”

Uit het onderzoek blijkt ook de Vlamingen niet gewonnen zijn voor een ongelijke samenleving. Bijna drie kwart vindt dat de klasseverschillen kleiner moeten, 60 procent is van oordeel dat gewone mensen te weinig van de welvaart krijgen en 81 procent zegt dat er nood is aan sterke ziekenfondsen om patiëntenrechten te verdedigen.

Elchardus is verheugd vast te stellen dat het draagvlak voor de verzorgingsstaat groeit. 83 procent van de Vlamingen is zeer tevreden over de gezondheidszorg in ons land. “’De verzorgingsstaat willen afbouwen, is dan ook een politieke keuze, er is geen economische reden voor.”

De steun van de Vlamingen voor de welvaartstaat is de voorbije jaren alleen maar toegenomen. De Vlaming is voorstander van de welvaartstaat omdat die ellende en armoede voorkomt, het leven vrijer en aangenamer maakt en mensen meer kansen geeft.

'Sterkste schouders moeten zwaarste lasten dragen'

Voor het in stand houden van de verzorgingsstaat vindt 67 procent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Een meerderheid vindt dat uitkeringen op peil moeten blijven ook al vergt dit financiële offers van sommigen. 22 procent is bereid zelf meer belastingen te betalen. 43 procent van de Vlamingen wil langer werken om de sociale zekerheid te vrijwaren.

Elchardus merkt wel op dat uit zijn onderzoek vier bedreigingen opdoemen, met name de tendens tot het uitsluiten van groepen of van bepaalde zorg, het stijgend geloof in individuele verantwoordelijkheid, de sociale fraude en de idee dat het geld niet bij de juiste personen terechtkomt.