Kan ik de studiekosten voor mijn kinderen fiscaal aftrekken?
Foto: Photo News

Ik krijg voor mijn kinderen geen studiebeurs omdat onze inkomsten iets te hoog zijn. Kan ik als particulier de onkosten zoals het vervoer en de huur van een kot inbrengen?

In principe zijn studiekosten voor kinderen geen fiscaal aftrekbare uitgave. Ouders wiens kind ‘deel uitmaakt van het gezin’ krijgen een verhoging van de belastingvrije som voor een kind ten laste.

Studiekosten kunnen wél aftrekbare uitgaven zijn als zij een onderhoudsuitkering vormen. Dit kan het geval zijn als het gaat om de studiekosten van een kind dat geen deel uitmaakt van uw gezin. Deze situatie kan zich voordoen bij gescheiden ouders, of als uw studerend kind alleen woont.

Om aftrekbaar te zijn, moeten betaalde onderhoudsuitkeringen aan drie voorwaarden voldoen:

• gebeurd zijn ter uitvoering van een wettelijke verplichting;
• betaald zijn aan een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin van de belastingplichtige indien zij huiselijk samenleven en samenwonen.
• regelmatig betaald zijn.

Het leidt geen twijfel dat het fiscaal voordeel van een kind ten laste veel kleiner is dan dat van de aftrek van een onderhoudsuitkering voor datzelfde kind. Daarom proberen sommige belastingplichtigen wiens kind ‘op kot’ is te argumenten dat hun kind ‘geen deel uitmaakt van het gezin’. De kosten die gepaard gaan met het ‘op kot’ zijn van een kind vallen immers een stuk minder zwaar uit voor de ouders indien zij die kosten via een aftrekbare onderhoudsuitkering als aftrekbare besteding in mindering kunnen brengen van hun belastbaar inkomen.

Tijdelijke afwezigheden die geen duurzame breuk weerspiegelen, maken echter geen einde aan de samenwoning. Het louter ‘op kot’ zijn vormt dus geen duurzame breuk in de samenleving van het kind met zijn ouders. Hierdoor wordt het kind nog steeds geacht deel uit te maken van het gezin van zijn ouders. Een inschrijving in de bevolkingsregisters op een andere woonplaats dan die van zijn ouders vormt op zichzelf dan ook niet het bewijs van een duurzame breuk in de relatie met de ouders.

Het bewijs dat een student werkelijk en duurzaam het gezin van zijn ouders heeft verlaten, hetzij om alleen te wonen, hetzij om een eigen gezin te stichten kan steeds met alle middelen van het recht geleverd worden. Het is dus een loutere feitenkwestie.

De experts van Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.