‘De Standaard' en ‘La Libre Belgique' reiken dit jaar voor de derde keer twee eigen prijzen uit. Een voor het beste duurzame beleggingsfonds en een voor de beste beheerder van een gamma duurzame fondsen.

De toekenning van die prijzen gebeurt net als vorig jaar in samenwerking met het ‘Réseau Financement Alternatif' en volgens criteria die door die organisatie werden opgesteld.

Alleen beheerders die ten minste drie duurzame fondsen aanbieden, komen in aanmerking. Het klassement van de beheerders wordt opgesteld aan de hand van de gemiddelde score van hun fondsen.

De selectie van de beste duurzame fondsen gebeurt in drie stappen.

In een eerste fase wordt gekeken naar de criteria die een fonds hanteert om duurzame beleggingen te selecteren. Aan elk van de criteria wordt een quotering gehecht die geldig is voor de volgende stappen van de evaluatie.

Soort aanpak

Enkel thematische criteria: maximaal 25 procent.

Negatieve criteria waarbij bepaalde beleggingen worden uitgesloten: maximaal 25 procent.

Positieve selectiecriteria: maximaal 50 procent.

Het fonds maakt gebruik van het stemrecht verbonden aan de aandelen die het in portefeuille heeft: maximum 25 procent.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het aantal invalshoeken die het fonds hanteert. Zo zal bij een fonds dat bijvoorbeeld uitsluitend gebruik maakt van negatieve criteria, voor die criteria slechts rekening worden gehouden met 1/4 van 25 procent of 6,25 procent.

Hoe gevarieerder de aanpak van het fonds, hoe hoger de eindscore kan oplopen.

In een tweede fase wordt gekeken naar de grondigheid waarmee een fonds de zaken aanpakt. De fondsen die zichzelf duurzaam noemen, worden getoetst aan drie grote criteria die dan nog eens uiteenvallen in subcriteria. In het totaal worden ze gequoteerd op 100.

Het verzamelen en analyseren van niet-financiële criteria: op 46 punten.

De garanties die het fonds verstrekt over de duurzaamheid van zijn beleggingen: op 34 punten.

De communicatie over en de transparantie van de investeringen van het fonds: op 20 punten.

?

In een derde fase wordt gekeken naar de samenstelling van de beleggingsportefeuille en nagegaan of daarin geen bedrijven of landen voorkomen die op een van de zwarte lijsten staan. Die lijsten hebben betrekking op diverse thema's:

Mensenrechten.

Sociale rechten.

Burgerrechten.

Milieu.

Goed bestuur.

Die thema's werden gekozen wegens hun band met één of meer internationale conventies die door ons land werden geratificeerd. De volledige lijst van die conventies is beschikbaar op de redactie van De Standaard.

Met de benadering in drie stappen proberen we een licht te werpen op de kwaliteit van de investeringen van duurzame fondsen, in het besef dat er momenteel nog geen wettelijke minimumnormen zijn om te definiëren wat een sociaal verantwoorde of duurzame investering is.

Evaluatie

De evaluatie van het Réseau Financement Alternatif (RFA) heeft betrekking op alle beleggingsfondsen die beschikbaar zijn op de Belgische markt en waarop ingeschreven kan worden door particulieren. Verzekeringsfondsen, gesloten fondsen, gestructureerde producten, monetaire fondsen en fondsen met kapitaalbescherming werden niet doorgelicht.

Kwaliteit

Om de beleggingsfondsen te evalueren, steunt het RFA op verscheidene informatiebronnen:

Officiële publicaties die ter beschikking worden gesteld door de beheerder van het fonds, zoals jaarverslagen, gedetailleerde technische fiches over het fonds, het prospectus.

Officiële publicaties van de fondsbeheerder of de promotor over zijn sociaal verantwoorde investeringspolitiek (SRI).

De transparantiecodes van Eurosif.

Het kwalitatief onderzoek dat in januari vorig jaar plaatsvond bij alle aanbieders van SRI- fondsen in ons land.

Rechtstreekse contacten met de fondsenbeheerders om de verzamelde informatie te specificeren, verduidelijken of zelfs te controleren.

Zwarte lijsten

Om uit te maken welke bedrijven of welke landen een risico inhouden met betrekking tot de vijf thema's die hierboven werden vermeld, heeft het RFA zich op de volgende zwarte lijsten gebaseerd:

BEDRIJVEN

Pensioenfonds van de Noorse regering.

KLP (Noors pensioenfonds).

KBC Asset Management

Banktrack (ondernemingen en financiële instellingen die betrokken zijn bij ‘dodgy deals', twijfelachtige overeenkomsten).

Investors against genocide.

LANDEN

Transparency International

Cluster Munition Monitor (productie en opslag van submunitie)

KBC Asset Management

Freedom House

Als een bedrijf of een land dat op één van deze lijsten voorkomt, aanwezig is in portefeuille die duurzaam zegt te zijn, wordt uit voorzorg een afwaardering gedaan in verhouding tot het belang van de participatie.

Als een fonds bijvoorbeeld in de eerste en tweede fase een score haalt van 68 procent, en dan blijkt in de tweede fase dat 5 procent van de beleggingen op een zwarte lijst voorkomt, dan zal de score van 68 procent herberekend worden naar 95 procent van de resterende activa. De uiteindelijke score is dan 65 procent (95 procent X 68 procent).