Lees hier de antwoorden die Bart De Wever formuleerde op de vragen van Knack:

Uw kandidatuur verbaast me. Uw columns of interviews gingen tot voor kort zelden of nooit over Antwerpen. U was het enige gemeenteraadslid voor de N-VA, maar u liep de deur van ’t Schoon Verdiep niet plat. Zelfs niet op spannende momenten. Na rellen in de stad waren er vorig jaar twee extra gemeenteraden, twee keer was u prominent afwezig. Vanwaar die plotse interesse?

Bart De Wever: Eerst dit nog vooraleer ik op de vraag zelf inga : ik kan me echt geen gesprek meer herinneren met mijnheer Tormans. Ik heb overigens niet de gewoonte om mijn politieke ambities met wildvreemde mensen te delen.
Over die twee extra gemeenteraden: het ging om raden die door Filip Dewinter werden
bijeengeroepen. Met mijn afwezigheid heb ik de Antwerpse belastingbetaler mijn zitpenningen voor deze raden bespaard. Als mijnheer Tormans vindt dat wij moeten opdraven elke keer als het Filip Dewinter behaagt, dat hij dan maar zegt.

U blijft partijvoorzitter tot 2014. Waarom neemt u geen ontslag? Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen, heeft een half miljoen inwoners én een wereldhaven. Verdient zo’n stad geen burgemeester die daar dag en nacht mee bezig is?

De Wever: Ik zie het als een voordeel om als burgemeester van Antwerpen ook in Brussel te kunnen wegen. Vele problemen van de stad vinden hun oorsprong in wat beslist wordt op federaal niveau : de desastreuze migratiepolitiek van de afgelopen jaren, de moordende belastingdruk, de straffeloosheid enzovoort. Als burgemeester en nationaal partijvoorzitter kom ik in een sleutelpositie terecht. Ik beloof de Antwerpenaars dag en nacht te werken. In Antwerpen voor Antwerpen en voor Antwerpen in Brussel.

Patrick Janssens zei bij het begin van zijn ambt: ‘Wat er ook gebeurt, ik blijf zes jaar burgemeester in Antwerpen.’ Waarom weigert u om u onvoorwaardelijk te engageren voor zes jaar burgemeesterschap?

De Wever: In een politiek leven is veel onvoorspelbaar. Toen Leona Detiège in 2001 burgemeester werd, dacht ze ook zes jaar aan te blijven. Maar in 2003 werd ze opzij geschoven door Patrick Janssens. Over die periode heeft mevrouw Detiège een boeiend boek geschreven. Dat zou u beslist eens moeten lezen. Ik ben van plan burgemeester te worden en burgemeester te blijven. Duidelijker kan ik niet zijn.

Een opvallende naam op de Antwerpse N-VA-lijst is André Gantman, populair in de Joodse gemeenschap. In 2006 werd hij veroordeeld tot 18 maanden met uitstel voor frauduleus bankroet, misbruik van vertrouwen en witwasserij. Destijds werd dat ‘een milde straf’ genoemd. Hoort zo iemand thuis op een kieslijst?

De Wever: André Gantman is voor mij een zeer respectabel burger. Wat mij betreft, verdient hij een tweede kans om zich politiek te engageren. Als dat niet meer kan, stem dan niet voor hem. Ik vind het wel wat eigenaardig dat vele linkse commentatoren op de bres sprongen voor een tweede kans voor mevrouw Michelle Martin die betrokken was bij kindermoorden. Voor haar moeten we dus wel alle aspecten van de rechtstaat aanvaarden, voor mensen met een N-VA lidkaart geldt dat blijkbaar niet. Waarvan akte.

Uw lijstduwer Chris Morel zei onlangs in De Standaard: ‘Meisjes met een hoofddoek zijn niet volledig geïntegreerd.’ Is dat het partijstandpunt?

De Wever: Neen, want N-VA is geen confessionele partij. Voor ons is godsdienstvrijheid
onaantastbaar. We stellen wel vast dat we bij migrantengroepen in het straatbeeld meer
hoofddoeken zien dan pakweg tien of twintig jaar geleden. Voor ons is dat geen uiting van een succesvolle inburgering. Dit gebeurt tegen een achtergrond van toenemende spanningen tussen de Westerse wereld en de Islamwereld sinds 9/11. Wellicht moet de uitspraak van Chris Morel in die context worden gezien. Het moet mij wel van het hart dat onze progressieve medemensen nog niet zo lang geleden elke uiting van Christendom wilden bannen. Denk maar aan Hugo Claus die ooit liet optekenen dat hij geen non kon zien zonder zin te hebben haar de kap van het hoofd te rukken. In dat licht vind ik het ronduit hypocriet dat verzameld links nu kritiekloos de hoofddoek verdedigt.

Een quote uit uw partijprogramma: ‘Inspraak is alleen nuttig als er rekening mee gehouden wordt.’ Waarom hield u dan geen rekening met de Antwerpenaar toen die het BAM-tracé wegstemde?

De Wever: Na de volksraadpleging hebben we samen met Patrick Janssens en Kris Peeters een nieuwe beslissing genomen. Daarbij hebben we wel degelijk rekening gehouden met datgene wat de Antwerpenaar ons vroeg : het viaduct in Merksem verdwijnt en de brug gaat onder de grond. En in de huidige plan-MER maken we een afweging tussen verschillende alternatieven. Daarbij nemen we ook de voorstellen van de actiegroepen mee.
Twee jaar geleden kozen het stadsbestuur en de Vlaamse regering voor het BAM-tracé met tunnels, onder drie duidelijke voorwaarden: ze moeten technisch haalbaar zijn, ze mogen niet te duur worden en ze moeten binnen een redelijke termijn gebouwd kunnen worden.

Merkwaardig detail: de bouwaanvraag voor de Lange Wapper is nog altijd niet ingetrokken. Kan die brug straks weer boven water komen?

De Wever: Neen, daar is geen draagvlak voor bij de Antwerpenaren.

Ik ben niet getrouwd met een tracé, zei u op Ter Zake. Waarom saboteert u dan het Meccanotracé van de actiegroepen? In Beveren bouwt de Vlaamse overheid nu een gevangenis, pal op dat Meccanotracé. Annemie Turtelboom, lijsttrekster van de Open VLD, zei op een debat van de actiegroep Ademloos dat zij en andere regeringsleden die gevangenis gerust 48 meter wilden opschuiven, ‘maar anderen hebben dat verhinderd’. Ze doelde op uw partij.

De Wever: Het is nog altijd de federale overheid die bouwheer is bij de bouw van gevangenissen. Als bouwheer waarschuwde bevoegd federaal staatssecretaris Servais Verherstraeten in het parlement voor jaren vertraging en extra kosten om de gevangenis op te schuiven. Begin maart van dit jaar liet Verherstraeten optekenen bijzonder blij te zijn als bouwheer met de aflevering van de bouwvergunning. Ik neem aan dat hij toen namens de volledige federale regering sprak. Als wij in Vlaanderen nergens meer iets mogen bouwen, waar een actiegroep een lijn op papier heeft gezet, dan bouwen we niets meer.

Hét Antwerpse verkiezingsthema is de overkapping van de Ring. Uw partij wil ‘laten onderzoeken of dat haalbaar is.’ Zolang u vasthoudt aan het BAM-tracé is het onmogelijk om die Ring helemaal te overkappen. Dat weet u toch ook?

De Wever: Er is een plan-MER lopende. Sowieso hebben we eerst mobiliteitsoplossingen nodig. U moet weten dat ook de stad een overkappingsstudie liet uitvoeren waaruit bleek dat het om een ontzettend dure operatie gaat. De overkapping van de Ring, dat is het verkiezingsthema van 2018 en wellicht ook nog van 2024.

U wil weer voorrang geven aan de auto en de zone 30 in de binnenstad opnieuw bekijken. Verklaar eens waarom. Antwerpen behoort nu al tot de ergste filesteden in Europa. En door de luchtvervuiling en de geluidsoverlast is buiten sporten zelfs ongezond in Antwerpen, zei sportarts Chris Goossens vorig jaar nog.

De Wever: Deze stad heeft een burgemeester nodig die het verkeer in Antwerpen opnieuw in beweging krijgt. Een burgemeester die durft beslissen én uitvoeren. Zo’n burgemeester hebben we de voorbije zes jaar niet gehad. Voor de N-VA is de auto geen koning in de stad, maar ook geen paria. Straten werden geknipt of versmald, parkeerplaatsen werden bij trosjes geschrapt. Zo trek je geen tweeverdieners aan in de stad. Gezinnen met actieve ouders die kinderen opvoeden, werken en een sociaal leven willen uitbouwen.

U pleit ook voor meer parkeerplaatsen. Nochtans was uw eigen schepen Ludo Van Campenhout verantwoordelijk voor het parkeerbedrijf van de stad. U vond zijn beleid dus niet goed?

De Wever: Het aantal parkeerplaatsen is geen bevoegdheid van het parkeerbedrijf GAPA, maar een resultante van politieke besluitvorming binnen het college van burgemeester en schepenen. En tot op heden zijn wij daarin niet dominant vertegenwoordigd. Resultaat is dat we binnen de Singel 50 813 bewonerskaarten hebben tegenover 36 825 parkeerplaatsen. Als wij wel de dominante partij worden in deze stad, staan wij garant voor een trendbreuk.

In de stad leeft veel ongenoegen over de nieuwe dienstregeling van De Lijn. Er zijn vijf buslijnen afgeschaft, waardoor heel wat ouderen zich niet meer kunnen verplaatsen. De trams zitten overvol en tot 2014 komen er geen nieuwe tramstellen bij. Niet meteen uw bevoegdheid, straks, maar u kunt wel druk zetten. Gaat u als burgemeester op tafel kloppen in Brussel en bij De Lijn?

De Wever: Misschien kan u die vraag beter aan Patrick Janssens stellen. Het is zijn partij die al jarenlang een dikke vinger in de pap heeft bij De Lijn. Toch wil ik dit zeggen: de kostendekkingsgraad van De Lijn is de laagste van Europa. Meer lijnen, bussen en nachtbussen? Ik wil wel, maar dan moeten we ook beseffen dat daar een kostenplaatje aan vast hangt dat niet min is. Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden binnen De Lijn. En voor mij betekent dat meer focus op de reële vraag dan op een aanbodmodel.

In Brasschaat is de N-VA tegen de komst van de tram uit Antwerpen, omdat ze de ‘bang zijn voor de verstedelijking’. Is de stad voor de N-VA dan iets negatiefs?

De Wever: Deze vraag is een letterlijke quote uit de 11-julispeech van Patrick Janssens van dit jaar. Het is een bovendien een niet bijster slimme quote. Want het één heeft niets met het ander te maken. Pleiten tegen de tram is niet pleiten tegen verstedelijking. Voor mij moeten steden in de eerste plaats werk maken van inbreiding, niet van uitbreiding. Zeker in Vlaanderen waar de groene ruimte schaars is en we daar heel zuinig mee moeten omspringen.

Straks wordt de Rooseveltplaats, vlakbij het Centraal Station, heraangelegd. Daar zou mogelijk ook nieuwe hoogbouw komen. Toen de bewoners dat op een buurtvergadering hoorden, waren ze in alle staten. Als burgemeester zult u partij moeten kiezen: kan hoogbouw in het stadscentrum? Worden de historische bomen op de Rooseveltplaats en de Italiëlei gekapt?

De Wever: In de huidige besluitvormingsprocedure onder zittend burgemeester Patrick Janssens zijn we inderdaad op het punt gekomen dat een maquette werd getoond – zoals er ooit van de Lange Wapper een maquette is getoond. Intussen werd ook een hoogbouwnota opgesteld met beoordelingscriteria. Ik bekijk dit dossier met open vizier. Dat wil zeggen : als ik burgemeester ben, zal ik in het besluitvormingsproces de stakeholders en bewoners samenbrengen en kijken wat we kunnen realiseren. Ik verbind me momenteel aan niets, tenzij aan een stedenbouwkundig verantwoorde en gedragen heraanleg. Bomen moeten we natuurlijk in onze stad behouden. Maar ook onze kinderen hebben recht op bomen. En dus zullen we af en toe nieuwe bomen moeten planten. Want niet alle bomen doorstaan de tand des tijds even goed.

In uw partijprogramma staat dat de N-VA opkomt voor het Antwerpse erfgoed. Maar in geen enkel urgent Antwerps erfgoeddossier van de voorbije zes jaar heeft de N-VA voor bescherming gepleit. Integendeel. En u stemde in met de sloop van het Zeemanshuis, het laatste modernistische gebouw van die grootte in Antwerpen.

De Wever: Ik weet niet waar u die informatie vandaan haalt. Zeker niet van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois. Dan had u geweten dat wij bijvoorbeeld het Reuzenhuis in Borgerhout beschermd hebben of het districtshuis in Merksem. Of de modernistische bibliotheek op de Te Couwelaarlei in Deurne, een gebouw neergezet door Jul De Roover, schoonbroer van Renaat Braem. Wat het Zeemanshuis betreft, daar lag al een sloopvergunning op tafel. Herhaalde malen heeft de Vlaamse administratie de erfgoedwaarde van dat gebouw beoordeeld en telkens opnieuw kwam daar een antwoord op dat minister Bourgeois niet toeliet om de zaak te heroverwegen.

De sloop van het Zeemanshuis wordt een van de eerste dossiers die op uw bureau belanden. Waarschijnlijk gaat het geplande vastgoedproject niet door. Toch zal het Zeemanshuis afgebroken worden omdat volgens een geheim collegebesluit de stad anders miljoenen euro’s schadevergoeding moet betalen. Hoe gaat u dat uitleggen aan de Antwerpenaar?

De Wever: Die vraag moet u aan Patrick Janssens stellen. Ik heb geen weet van een geheim collegebesluit.

De N-VA vindt dat er tijdens de Zomer Van Antwerpen ook ruimte moet komen voor Vlaamse ‘folklore’. Wat moeten we daar juist onder verstaan? Krijgen we binnenkort dan ook het Echt Antwaarps Theater in het Toneelhuis en De Strangers in deSingel?

De Wever: Ik ben trots op het Echt Antwaarps Theater en woonde net nog een première bij. Ik ben fier op de Strangers en goed bevriend met één van hen : Nest Adriaenssens. Ik moet wel zeggen het mij mateloos ergert dat de volkscultuur blijkbaar te min is voor de linkse elite in Vlaanderen. In geen enkel ander land in Europa kom ik dat fenomeen tegen. Wat de Zomer van Antwerpen betreft : daar wil ik dat de zes Vlaamse culturele huizen – de Opera, het Ballet van Vlaanderen enzovoort - uit de kast komen, naar buiten komen tijdens de zomermaanden. We hoeven niet altijd buitenlandse dingen aan te kopen. We hebben zelf veel te tonen.

’t Stad is niet van iedereen, zei u vorige week naar aanleiding van de rellen in Borgerhout. Vorig jaar schoot u met scherp naar de tweeverdieners met bakfiets in de wijk Zurenborg, ‘die altijd over multicultuur spreken maar hun kinderen wel naar een blanke school sturen’. Van welke Antwerpenaren wilt u eigenlijk burgemeester zijn?

De Wever: Ik word er stilletjes aan moe van om deze uit de context gerukte grap die ik ooit heb gemaakt ernstig moet beantwoorden. Ik betwijfel of mijn uitleg de journalist echt interesseert. Maar voor de gewaardeerde lezer van Knack wil ik dit toch nog eens duidelijk stellen : ik wil burgemeester zijn van iedereen, als partner voor iedereen die in deze stad zijn best doet en als strenge burgervader voor al wie dat niet doet.

Waarom beledigt u voortdurend stadsgenoten en stigmatiseert u bepaalde wijken? Alleen als er rellen zijn, horen we u over Borgerhout praten, en altijd negatief. Terwijl er de laatste zes jaar ook veel ten goede is veranderd. Bent u al eens in de Roma geweest?

De Wever: Ja, ik ben al verschillende keren in de Roma geweest. En als de journalist naar mijn tussenkomsten in de gemeenteraad zou geluisterd hebben, dan zou hij deze vraag nooit gesteld hebben. Ik heb daar immers regelmatig de lof gezongen van de potentie die ook in deze moeilijke wijken in overvloed aanwezig is. Ik denk daarbij ook aan de allochtone middenklasse die hun best doen om hun wijk op te waarderen. Ik heb echter de indruk dat sommige mensen nooit willen luisteren naar wat ik zeg.

U was de laatste jaren bijna permanent in Brussel om te onderhandelen, zei u zelf in interviews. Kent u uw eigen stad eigenlijk nog wel? Toen u zich laatst met heel wat camera’s in de Seefhoek liet rondleiden, trok u grote ogen. Voor alle zekerheid toch een kleine update: er varen nu trendy badboten door de stad. Tezelfdertijd lijden steeds meer mensen honger in Antwerpen. Vorig jaar stonden er 1600 aan de voedselbedeling, nu al bijna 3000. Wat gaat u daaraan doen?

De Wever: Armoedebestrijding moet voor alle stadsbesturen een prioriteit zijn. En als de journalist de moeite had genomen om mijn gastcollege in Gent bij professor Carl Devos te beluisteren, dan had hij kunnen vernemen dat ik uitermate bezorgd ben over het zwakke urbane weefsel. De tegenstelling stad versus rand, urbane omgeving versus suburbane omgeving dreigt een onoverbrugbare kloof te worden. Mijn zorg daarover is net ingegeven in functie van de solidariteit.

U staat bekend als een hevig voorstander van de GAS-boetes. Die worden in Antwerpen nu ook al gebruikt om een gratis griepprikactie van Geneeskunde voor het Volk op de grote Markt te verhinderen, of om een spontane betoging van Occupy aan te pakken. Is de vrije meningsuiting in uw stad in het gedrang?

De Wever: Die vraag moet u aan Patrick Janssens stellen. Het is onder zijn auspiciën dat deze GASboetes werden uitgeschreven. Ik wil ook geen oordeel vellen over de ambtenaren die ze hebben uitgeschreven. Ofwel is dit correct verlopen en dan moeten ze betaald worden. Ofwel is er betwisting en dan bestaan er procedures. Ik ga mij daar niet in bemoeien. We leven in een rechtstaat. En ik ben politicus.

Laatste vraag is meer een queeste: u wilt heel graag burgemeester worden, maar wil u het ook zijn?

De Wever: Ja! Zeker!!! Ook al is het duidelijk dat deze journalist er alles aan zal doen om dit te beletten.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig