Nieuwe loonkloofwet: geen straf voor overtreders
Foto: Jobat.be
De loonkloofwet van 7 september legt werkgevers en sociale partners nieuwe verplichtingen op om het loonverschil tussen mannen en vrouwen weg te werken. Er bestaan echter nog heel wat praktische bezwaren. Zo zijn overtredingen op de wet momenteel zelfs niet strafbaar.

'Op nationaal vlak wordt om de twee jaar een interprofessioneel akkoord (IPA) afgesloten', aldus Iris Tolpe, legal manager bij hr-dienstverlener Securex. 'Op sectoraal vlak moeten de paritaire comités hun functiewaardering en -classificatiesysteem voorleggen voor advies aan de FOD WASO. Stelt deze een probleem vast, dan moet het paritair comité een actieplan opstellen en de tegenstrijdigheden binnen de twee jaar wegwerken’.

Analyseverslag

Een grote rol is weggelegd voor de werkgever. Die moet vanaf nu in zijn sociale balans tal van informatie opdelen volgens het geslacht van de werknemers: het gemiddeld aantal voltijdse en deeltijdse werknemers, gepresteerde uren, personeelskosten en zo meer. ‘Daarnaast zullen ondernemingen vanaf 50 werknemers om de twee jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de mannelijke en vrouwelijke werknemers moeten opstellen, met een uitsplitsing volgens geslacht en indeling naar statuut, functieniveau, anciënniteit en kwalificatie- of opleidingsniveau’, zegt Iris Tolpe.

In ondernemingen met 50 werknemers of meer zal het ook mogelijk worden om een bemiddelaar aan te stellen. Wie zich wat zijn loon betreft, gediscrimineerd voelt vanwege zijn of haar geslacht, kan naar die bemiddelaar stappen.

Niet toepasbaar

Of de wet onmiddellijk effect zal hebben, is nog maar de vraag. Vooraleer ze kan worden toegepast, is het wachten op de aangepaste modellen van de sociale balans, het modelformulier voor de analyse en een KB dat de bevoegdheden, de competenties en de deontologische regels van de bemiddelaar vastlegt.

‘Bovendien verwees de wetgever voor de strafbepalingen naar artikels uit de Arbeidsinspectiewet die sinds 1 juli 2011 is opgeheven’, zegt Karin Buelens, juriste bij het juridisch kenniscentrum van SD Worx. ‘Dit betekent dat overtredingen op deze nieuwe wet op de loonkloof momenteel niet strafbaar zijn.’

>

>

>