De commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzet zich in een aanbeveling tegen de publicatie van namen van partijen, rechters, griffiers en advocaten in vonnissen en arresten die op het internet gepubliceerd worden.

De aanbeveling geldt ook voor uitspraken van het Grondwettelijk Hof en Raad van State, alhoewel een wettelijke bepaling hen hiertoe machtigt. Dat meldt de Juristenkrant.

De privacycommissie erkent dat de elektronische publicatie van uitspraken "kan bijdragen tot een bredere kennis van de beslissing en ook controle toelaat op de werking van gerechten".

Dit geldt enkel voor de inhoud van de beslissing "en kan geen vrijgeleide zijn om persoonsgegevens die in de uitspraak vermeld zijn openbaar te maken". De gerechten beschikken over die persoonsgegevens immers "enkel het met oog op behandeling van geschillen die bij hen aanhangig worden gemaakt".

Arresten van het Grondwettelijk Hof kunnen momenteel integraal gepubliceerd worden op grond van een wettelijke regeling, maar de privacycommissie vraagt een wetsaanpassing zodat publicatie van de persoonsgegevens onmogelijk zou worden.

De regeling bij de Raad van State waarbij partijen kunnen vragen hun namen niet te publiceren moet volgens de privacycommissie worden omgedraaid. Er zouden enkel persoonsgegevens vermeld mogen worden als de betrokkene daarmee uitdrukkelijk instemt.

Ook de namen van advocaten en derden zoals rechter en griffiers mogen volgens de privacycommissie niet worden vermeld. De commissie vindt zelfs dat de vermelding van het gerecht dat de beslissing heeft geveld niet kan "zo niet is de identiteit van de betrokken personen vrij makkelijk te achterhalen door zich tot het gerecht te wenden".