De Leuvense OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden (CD&V) kant zich tegen het voorstel om het leefloon te koppelen aan het naar school sturen van kleuters. Volgens Vanderheiden moeten de grondwet en de wet op de leerplicht eerst aangepast worden. Met een harde aanpak wordt bij de ouders bovendien niet veel bereikt, luidt het. Ook de vzw Welzijnszorg is tegen.

Volgens de huidige wetgeving kunnen ouders niet verplicht worden om hun kleuters naar school te sturen. Er is vooreerst de grondwet die enkel over 'leerplicht' spreekt, en niet over 'schoolplicht'.

Kleuters zijn bovendien niet eens leerplichtig, aangezien de leerplicht pas van kracht wordt vanaf het jaar waarin het kind de leeftijd van 6 bereikt.

'Het voorstel doet me denken aan het feit dat men een tijd terug leefloontrekkers verplicht wou laten klussen in de gemeenten. Het bekt goed, maar de wet is de wet', aldus Vanderheiden.

Hij vindt dat de OCMW's wel moeten sensibiliseren, en zo het Vlaams beleid om ouders via Kind en Gezin te laten wijzen op het belang van het onderwijs een extra duw in de rug te geven.

In het kader van de actie 'kleuterparticipatie' stimuleren maatschappelijke werkers van het OCMW-Leuven ouders onder meer met huisbezoeken om hun kinderen tijdig kleuteronderwijs te laten volgen. 'Het is soms wel doorbijten. Bij heel wat ouders moet ongetwijfeld een serieuze weerstand overwonnen worden. Andere ouders beginnen met goede bedoelingen maar houden het niet altijd vol', aldus Vanderheiden.

Ouderkoepel vrij onderwijs: 'Sanctie treft de zwakste gezinnen'

De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) noemt het onthouden van het leefloon ontoelaatbaar. De VCOV stelt zich vragen bij de tendens om ouders financieel te straffen omdat ze hun engagementen niet nakomen. De ouderkoepel van het vrij onderwijs vindt wel dat ouders op hun verantwoordelijkheid moeten gewezen worden.

'De schoolloopbaan is te belangrijk om laks te zijn. We moeten gaan voor 100 procent kleuterparticipatie en 0 procent spijbelaars. Alleen vrezen we dat financiële sancties weer de zwakste gezinnen treffen', luidt het.

Daarom pleit de VCOV ervoor dat er nog meer wordt ingezet op positieve, opbouwende sancties. Elke sanctie die betrekking heeft op de kinderen kan beschouwd worden als een negatieve sanctie, zoals een schorsing of uitsluiting uit de school.

Een opbouwende sanctie brengt een leerproces teweeg en werkt primair aan verbetering. De ouderkoepel denkt bijvoorbeeld aan een verplichte, schoolexterne begeleiding als de ondersteuning van de school onvoldoende blijkt.

Pas als dergelijke, opbouwende acties falen, ziet de VCOV voor de ouders van spijbelaars als laatste redmiddel een financiële sanctie.

Welzijnszorg: 'Het inkomen wegnemen koppelt de mensen los van de samenleving'

Ook de vzw Welzijnszorg is niet overtuigd van het voorstel van de Gentse OCMW-voorzitter Versnick. Volgens Versnick moeten ouders die een leefloon krijgen, verplicht worden om hun kleuters vanaf 2,5 jaar naar school te sturen. Zo hoopt hij de kansarmoede te bestrijden. Sturen ze hun kind niet naar school, kunnen ze hun leefloon verliezen.

Welzijnszorg erkent dat kleuters best zo vroeg mogelijk naar de kleuterklas gaan, zeker bij kansarme groepen. 'Maar het afnemen van een leefloon zal zeker niet tot hogere participatie leiden. Het inkomen wegnemen, koppelt de mensen helemaal los van de samenleving', waarschuwt de vzw.

Over een verlaging van de leeftijd voor de leerplicht (nu vanaf 6 jaar) moet volgens Welzijnszorg gepraat kunnen worden, 'maar niet enkel voor bepaalde groepen', luidt het.

'En ook al wordt het recht op onderwijs soms beperkt door ouders, dan moet toch ook het recht op een toereikende levensstandaard niet verder aangetast worden.'

Als alternatief pleit de welzijnsorganisatie voor positieve stimulansen en individuele begeleiding. 'Maar ook extra investeren in het kleuteronderwijs blijft nodig', luidt het nog.
 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig