Peter Van Rompuy (CD&V) zal in de Senaat een voorstel indienen om een schuldenrem in de grondwet te verankeren en meteen in een bijzondere wet te gieten. Die 'golden rule' moet ervoor zorgen dat België vanaf 2016 een structureel begrotingsevenwicht aanhoudt. Van Rompuy wil met zijn initiatief het intergouvernementele begrotingsverdrag uitvoeren dat op de Europese top van 8 en 9 december afgesproken werd.

  De bedoeling van het verdrag is om in de eurozone de begrotingsdiscipline van de lidstaten nog strikter te maken. Negen niet-eurolanden doen eveneens mee, enkel het Verenigd Koninkrijk blijft aan de zijlijn staan. Op de volgende Europese top op 30 januari moeten de Europese staats- en regeringsleiders de laatste knopen van het verdrag doorhakken.

Begin maart moet het verdrag ondertekend worden, zodat het op 1 januari 2013 in werking kan treden of van zodra minstens 12 eurolanden het geratificeerd hebben (al wordt net over dat punt nog gediscussieerd). Centrale idee van het verdrag is dat de deelnemende landen hun begroting in evenwicht houden van zodra ze de 'middellangetermijndoelstellingen' hebben gehaald die op Europees niveau zijn afgesproken. Voor België bestaat die doelstelling erin om het begrotingstekort elk jaar verder af bouwen tot in 2015 een evenwicht of een overschot wordt bereikt.

Peter Van Rompuy stelt daarom voor dat het mechanisme van de schuldenrem op 1 januari 2016 in werking zou treden. Hij wil de 'schuldenremwet' echter nog strenger maken dan het begrotingsverdrag. Dat laat een kleine marge toe en vindt het voldoende als het jaarlijkse structurele tekort de 0,5 procent niet overstijgt. Van Rompuy wil dat België en de deelstaten zich ertoe verbinden een evenwicht aan te houden - zonder klein tekort dus.

Signaal


'De financiële markten beschouwen de invoering van een schuldenrem als een sterk signaal', argumenteert Van Rompuy. 'Na de rentestijgingen op ons overheidspapier en de ratingverlaging van het afgelopen jaar moet ons land blijk geven van de vaste wil om het tekort op een duurzame wijze terug te dringen. Overtuigende begrotingsregels zoals de schuldenrem zijn hierbij essentieel.'

Enkel in noodsituaties zou van de 'golden rule' afgeweken kunnen worden. Bijvoorbeeld een natuurramp of de redding van een bank kunnen voor een budgettaire schok zorgen waar de overheden geen vat op hebben.

Nadat de schuldenrem in de grondwet ingeschreven is, is de concrete uitwerking voor de federale overheid en de deelstaten, die het principe kunnen vastleggen via een bijzondere wet en bijzondere decreten. 'Alle overheden worden hiermee in hun autonomie gerespecteerd en krijgen de kans om een regeling uit te werken waarvan de krachtlijnen bij grondwet worden vastgesteld', aldus Van Rompuy.