Vanuit de hoek van de gezondheidszorg wordt weinig enthousiast gereageerd op de nota van Elio Di Rupo. Toch is er ook begrip voor de besparingsplannen van de formateur.

In het voorstel van Di Rupo omtrent besparingen zit een daling van de jaarlijkse groeinorm van de uitgaven in de gezondheidszorg vervat. Dat bedrag stijgt momenteel jaarlijks met 4,5 procent, bovenop de index. Di Rupo stelt een stijging van 2 procent voor tot in 2015, inclusief een compensatie van de federale overheid.

Zowel de mutualiteiten als de farmaceutische bedrijven zijn bereid te besparen, maar hebben ook hun bedenkingen bij het voorstel.  

Pharma.be, die 140 farmaceutische bedrijven vertegenwoordigt, zegt te willen meestappen in toekomstige besparingsoefeningen, maar vraagt dat er nu verder 'een beredeneerd groeipad wordt uitgetekend dat beantwoordt aan de gemiddelde groei van de gezondheidsuitgaven'.

Bovendien zou het 'zeer wenselijk' zijn dat de besparingen evenredig toegepast worden voor alle spelers in de gezondheidszorg, zegt Christine Vanormelingen, directeur communicatie van Pharma.be. Vanormelingen herinnert eraan dat er in 2011 'behoorlijk meer besparingen werden gevraagd aan de farmaceutische sector' in vergelijking met andere spelers, zoals de artsen en ziekenhuizen. 'Dat terwijl de bijdrage van de industrie aan de economie op vlak van tewerkstelling eveneens proportioneel ook veel belangrijker is'.

'Niet op de kap van de patiënt'

Ook de ziekenfondsen plaatsen kanttekeningen bij de nota. Jean Hermesse, secretaris-generaal van de christelijke mutualiteiten (CM), klonk in Le Soir zelfs extreem pessimistisch. Volgens hem zal het terugschroeven van de groeinorm van de gezondheidszorg 'onhoudbaar' zijn gezien de ambitie om het verplegend personeel te herwaarderen en met het oog op de uitbreiding van het Kankerplan.

Maar Marc Justaert, topman van de CM, mildert: 'We begrijpen dat Di Rupo wil besparen op de groeinorm en willen daar aan meewerken. Maar het mag niet op de kap van de patiënt gebeuren.'

Justaert waarschuwt ook dat de formateursnota de ouderenzorg loshaakt van het zorggebeuren. De nota voorziet dat de bevoegdheid over de rust- en verzorgingstehuizen naar de gemeenschappen gaan. Thuiszorg en ziekenhuizen blijven federale materie. Die opdeling maakt de zaken ingewikkeld en is 'niet in het belang van de patiënt'.

Bovendien waarschuwt Justaert voor de gevolgen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. In dat scenario dreigen langdurig werklozen in de ziekteverzekering te belanden, zoals in andere landen, bijvoorbeeld Nederland, het geval is, luidt het.

'Stabiliteit op lange termijn garanderen'

Bij het socialistisch ziekenfonds, dat tot dezelfde 'familie' behoort van de formateur, is men ook niet enthousiast, maar is er ook bergip. In Le Soir zegt Jean-Pascal Labille dat de huidige sociaal-economische en institutionele context een compromis nodig maken. Hij 'kan leven' met een groei van 2 procent gedurende enkele jaren, op voorwaarde dat 'de stabiliteit van de ziekteverzekering en van de sociale zekerheid in het geheel op lange termijn gegarandeerd is'. Labille vindt dat Di Rupo een 'opmerkelijke verantwoordelijkheid' genomen heeft.

'Hier en daar zijn nog besparingen en hervormingen mogelijk', zegt ook algemeen secretaris van het Socialistisch Ziekenfonds Guy Peeters, zoals het nog doortastender optreden tegen overconsumptie van geneesmiddelen en medische beeldvorming, het verder stimuleren van gebruik van goedkope geneesmiddelen, en het evolueren naar een soort van forfaitair financieren van medische behandelingen in een bepaald ziekteproces in plaats van per behandeling.

De Vlaamse vleugel van de socialistische mutualiteit zegt tot slot nog 'verrast' te zijn door de harde reactie van Jean Hermesse van de CM.

Zorgnet Vlaanderen positief

Zorgnet Vlaanderen, de werkgeversorganisatie voor de social profit, is vooral positief over een 'spectaculaire overdracht' van bevoegdheden in de ouderenzorg, al had ze liever nog meer homogenisering gezien in de bevoegheden binnen de geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuizen. 'Het positieve is dat alle woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats nu onder de bevoegdheid van de gemeenschappen zullen komen', zegt gedelegeerd bestuurder Peter Degadt.

'Wat het communautaire luik betreft, hebben we de nota van formateur Di Rupo afgewogen tegenover onze eigen voorstellen. We stellen vast dat het in dezelfde richting gaat", zegt Degadt.

Toch had Zorgnet Vlaanderen graag gezien dat de formateursnota verder ging en dat - mits behoud van de federale solidariteit - de volledige bevoegdheden van de zorg zouden worden overgeheveld. 'Bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen blijven de honoraria en het budget van financiële middelen federale materie. Dat de renovatie en onderhoud van de ziekenhuizen gemeenschapsmaterie worden, is uiteraard wel positief, maar in feite niet zo'n belangrijke overdracht', aldus Degadt.