De KULeuven heeft dit academiejaar al meer dan 24.000 teksten die studenten hadden ingeleverd als masterproef of seminariewerk gecontroleerd op plagiaat. Dat is bijna het dubbele van de 13.000 werken die tijdens het volledige vorige academiejaar werden nagekeken.

Bij de start in 2008 jaar werden er tijdens het eerste jaar slechts enkele duizenden gecontroleerd, verklaarde vicerector studentenaangelegenheden Tine Baelmans op de regionale zender ROB-tv.

Academici kunnen werken van hun studenten op plagiaat laten controleren door de informaticadienst ICTS van de KULeuven. De dienst gebruikt hiervoor het softwareprogramma Turnitin dat tekstoverlappen opspoort. 'Die overlappingen moeten vervolgens door de betrokken academicus geïnterpreteerd worden om te bepalen wat al dan niet legitiem is', aldus Bert Coenen (ICTS).

In hoeveel gevallen er sprake is van plagiaat wil de universiteit volgens ROB-tv niet kwijt.