Minister van staat Mark Eyskens (CD&V) heeft een voorstel uitgewerkt voor een hervorming van de politieke instellingen, waarbij tegelijk het probleem van BHV wordt opgelost.

Centraal in Eyskens' voorstel staat het Confederaal Congres, dat in de plaats komt van Kamer en Senaat en voor tweederde bestaat uit verkozenen van de deelstaatparlementen en voor een derde uit verkozenen in een federale kieskring.

Doordat de federale verkiezingen worden afgeschaft, verdwijnt het probleem BHV. De federale kieskring geeft de Franstaligen de gelegenheid in Vlaanderen en Nederlandstaligen in Wallonië te stemmen voor taalgenoten.

De legislatuur van het Confederaal Congres bedraagt vijf jaar en valt samen met die van de regionale parlementen. Het congres verkiest bij de start van een nieuwe legislatuur een eerste minister voor een mandaat van twee en een half jaar, eventueel verlengbaar, wat de mogelijkheid opent om de premier te vervangen.

Het Confederaal Congres is bevoegd voor de federale wetgeving, het arbitreren van belangenconflicten en het goedkeuren van de rijksbegroting. Bij gekwalificeerde meerderheid - tweederde van de leden, tweederde van de aanwezigen en de helft in elke taalgroep - de bevoegdheidsverdeling tussen de beleidsniveaus wijzigen zonder dat een formele grondwetsherziening vereist is. Met dergelijke meerderheid kunnen ook de taalgrens, de gewestgrenzen of de taalfaciliteiten gewijzigd worden.

Volgens Eyskens combineert zijn voorstel federalisme en confederalisme. Hij wijst er ook op dat in zijn voorstel de wijze waarop het Confederaal Congres werkt, op essentiële punten een communautaire consensus vereist.