Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

De financiële crisis heeft de wereldeconomie door elkaar geschud. De werkgelegenheid staat onder zware druk. De overheidsfinanciën gaan in alle landen in het rood. Mensen zijn op zoek naar vertrouwen.

Uitgerekend in dat annus horribilis, kent Herman Van Rompuy een heel mooi jaar. Zijn unanieme verkiezing door de Europese staats- en regeringsleiders tot eerste permanente voorzitter van de Europese Raad van Ministers, bezorgt de gewezen Eerste Minister en Kamervoorzitter een plaats in de geschiedenisboeken. Hijzelf, zijn familie en ons land mogen daar trots op zijn. Namens de regering wens ik hem van harte geluk en dank ik hem voor de “rustige vastheid” waarmee hij in het voorbije jaar heeft gehandeld.


Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

Herman Van Rompuy sprak slechts vijf weken geleden zijn regeerverklaring uit. Ik zal het vandaag dan ook kort houden.

Deze Regering kiest uiteraard voor continuiteit. De prioriteiten blijven dezelfde:

- De verdere aanpak van de crisis. Het vertrouwen herstel je door zoveel mogelijk jobverlies te vermijden, de concurrentiekracht te behouden, aanwervingen aan te moedigen, de koopkracht te ondersteunen, de vraag te stimuleren en de overheidsfinanciën gezond te maken.

- De bevolking heeft recht op goed werkende instellingen. Wij staan voor grote uitdagingen op het vlak van de hervorming van het financieel toezicht, de modernisering van het gerecht, de verbetering van de werking van de overheidsdiensten, maar ook van een actualisering van de staatsstructuur.


- De langere levensverwachting van onze bevolking is een uitdaging, maar zeker ook een positieve ontwikkeling. Door een moedig beleid inzake arbeidsmarkt, gezondheidszorg en pensioenen te voeren, zullen wij de vergrijzing verzilveren.

- Op het vlak van energie en klimaat worden doortastende en verantwoordelijke beslissingen genomen. We moeten onze economie, onze fiscaliteit en onze levenswijze verder aanpassen aan de logica van duurzame ontwikkeling.

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

De financiële crisis van vorig jaar heeft, als een tsunami, in snel opeenvolgende golven de financiële wereld ontwricht, de economie aangevreten, vandaag zijn arbeidsplaatsen bedreigd en wankelt het vertrouwen van de mensen in hun toekomst. Dat vertrouwen willen wij helpen herstellen door een beleid dat de gevolgen van de crisis op voornoemde punten aanpakt. 

De verschillende overheden in dit land hebben de financiële crisis van vorig jaar krachtig en kordaat aangepakt. Hervormingen, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau zijn noodzakelijk.
In België hebben we gekozen voor het zogenaamde “twin-peaks-model”, dat de financiële architectuur ingrijpend zal aanpassen. In de toekomst zal de Nationale Bank én centrale bank én prudentiële toezichthouder worden. De CBFA wordt substantieel versterkt. De wetsontwerpen hiertoe worden op korte termijn aan de Kamer voorgelegd.
Ons land heeft ook internationaal de hervormingen aangestuurd, onder meer dankzij het rapport Lamfalussy.

In het begin van het jaar kregen we reeds veel slecht economisch nieuws te verwerken. Het tij is intussen lichtjes aan het keren. Op kwartaalbasis is de economische groei opnieuw positief maar het risico op een hoog blijvend aantal faillissementen en een oplopende werkloosheid is nog steeds zeer reëel. Verscheidene relancemaatregelen die we ook reeds in de begroting 2009 namen, zullen in 2010 hun volle uitwerking hebben.


Het economische beleid van de regering moet ook in moeilijke tijden binnen een Europees kader worden uitgetekend. Twee belangrijke pijlers van dit beleid zijn de “EU-2020-strategie” - de opvolger van de Lissabonstrategie - en het Stabiliteitspact. België wil voluit samenwerken met de andere EU-lidstaten om ons sociaal welvaartmodel duurzaam te verankeren.


De voorbije zomer waarschuwden begrotingsexperts nog voor een begrotingstekort dat kon oplopen tot 7% van het BBP. Door het kordate optreden van de uittredende regering zal het tekort in 2010 beperkt worden tot 5,6% van het BBP en zal het de jaren daarna verder worden teruggedrongen. België start hiermee als één van de eerste Euro-landen met de sanering van zijn begroting. De goedkeuring van de begroting 2010-2011 en de opeenvolgende begrotingscontroles zijn belangrijke stappen op korte termijn. Op langere termijn blijft een terugkeer naar een begrotingsevenwicht in 2015 de doelstelling.


Een verantwoordelijk en toekomstgericht begrotingsbeleid, dat is wat de mensen van deze regering verwachten. Alleen met gezonde overheidsfinanciën kunnen wij immers de pensioenen en de sociale uitkeringen garanderen en de concurrentiekracht van de bedrijven versterken.

De begroting 2010-2011 zal het mogelijk maken crisismaatregelen verder te zetten, onder meer door de sociale zekerheid te sterken en door de zwaksten te sparen. De Belgische engagementen kaderen in het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010. De begroting versterkt ook ons gezondheidsstelsel dat, ook al wordt er sterk beroep op gedaan, toegankelijk blijft voor allen, zonder stijging van de zorgkost vvoor de patiënt.

De beste bescherming tegen armoede is werk.

Mensen verwachten dan ook dat we zoveel als mogelijk het behoud van en de groei in tewerkstelling garanderen.

Door de economische crisis op zich zou het aantal werkzoekenden in 2009 en 2010 bij ongewijzigd beleid met 150.000 toenemen. De regering zet daarom het economisch herstelbeleid verder. Ze zal ook het delicate evenwicht tussen het stimuleren van de economische vraag, de versterking van de concurrentiekracht en het langetermijn-pad voor het herstel van de overheidsfinanciën respecteren.


De lastenverlagingen die zijn opgenomen in het Interprofessioneel Akkoord komen in 2010 op kruissnelheid. Het gaat onder meer over de versterking van de interprofessionele correctie van 0,75% tot 1% en de koopkrachtmaatregelen uit de welvaartsenveloppe, goed voor een koopkrachtstijging van 450 miljoen euro.


Voor het nieuw interprofessioneel akkoord 2011-2012 moeten de versterking van de concurrentiekracht en de werkgelegenheid opnieuw voorop staan. De sociale partners zullen van de regering budgettaire inspanning zoals deze van 2009-2010 kunnen verwachten.

De Regering heeft reeds een indrukwekkend pakket aan tewerkstellingsmaatregelen uitgewerkt. We denken hierbij bij voorbeeld aan de versterkte tewerkstellingssubsidie voor werkloze jongeren en ouderen.

Alle maatregelen inzake arbeidsmarktbeleid zijn erop gericht om de tijdelijke verhoging van de werkloosheid niet te laten uitmonden in een stijging van de langdurige werkloosheid.

Aan het einde van hun loopbaan hebben mensen nood aan en recht op een correct en leefbaar pensioen. De regering zal drie cruciale pensioendossiers aanpakken: 1. de afronding van de Nationale Pensioenconferentie, 2. een nieuw mechanisme voor de financiering van de lokale overheidspensioenen en 3. de invoering van een wettelijke basis voor het aanvullend pensioen van contractueel overheidspersoneel.

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

Ons klimaat en energiebeleid vergt een duurzame en toekomstgerichte visie. Samen met de Gewesten werden reeds een reeks concrete maatregelen uitgewerkt. Ons land ligt mee aan de basis van de met cijfers onderbouwde doelstellingen inzake CO2-reductie van de Europese Unie. Gesterkt door deze inspanningen, zal ons land dan ook actief deelnemen aan de Conferentie van Kopenhagen om te komen tot een nieuw internationaal klimaatakkoord, dat tegelijk ambitieus en solidair is.

Dit alles moet gepaard gaan met een beleid dat onze energiebevoorrading en een eerlijke prijs hiervoor verzekert.

De Regering zal daarnaast de nodige initiatieven nemen om de afspraken met de nucleaire sector verder vorm te geven. Ze zal tevens op basis van het internationaal evaluatierapport een beslissing nemen inzake het MYRRHA-onderzoeksproject.


Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

De Regering wil een menselijk en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid.
In uitvoering van het regeerakkoord nam ze de voorbije maanden belangrijke beslissingen.
Het komt er nu op aan deze wetsontwerpen en wetswijzigingen inzake de hervorming van de nationaliteitswetgeving, de gezinshereniging en de strijd tegen schijnhuwelijken, zo snel mogelijk aan dit parlement voor te leggen. De Regering is er zich goed van bewust dat meer dan ooit een duurzame oplossingen nodig zijn voor het schrijnende probleem van het verzadigde opvangnetwerk voor asielzoekers.

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

Het is een kerntaak van de overheid een correcte dienstverlening naar de burger toe te garanderen. Naast de verderzetting van de modernisering van het openbaar ambt en de voorbereiding van de overheidsbedrijven op een geliberaliseerde omgeving, staan de hervormingen van Justitie en Defensie centraal.

De grondige hervorming van het leger, die door de uittredende regering werd goedgekeurd, word verder uitgewerkt. De besparingen bij Defensie zullen de veiligheid van de militairen en de operationaliteit in binnen- en buitenland niet in het gedrang brengen. Als betrouwbare partner blijft ons land zijn verantwoordelijkheid inzake buitenlandse operaties opnemen.

Wat betreft het gerechtelijk landschap zal de Regering, zoals afgesproken, samen met de partijen die hun medewerking hebben aangeboden, de bespreking op basis van de nota van de Minister van Justitie voortzetten.

Naast structurele hervormingen zullen wij ook verder werken aan de veiligheid van de samenleving, zowel op straat als binnen het gezin. Ik denk hier vandaag in het bijzonder aan vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 

In 2010 moeten de sterke ambities die de Regering voor ons land heeft wat betreft de Verenigde Naties en de Europese Unie vorm krijgen.

De voorbereiding van ons EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010 is daarom reeds opgestart en moet onder meer leiden tot een drastische verbetering van de interne en externe werking van de Unie. Het voorzitterschap is ook een kans om Europa in België nog meer zichtbaarheid te geven.

Op transatlantisch vlak zal België een actieve rol spelen bij het uitwerken van het nieuwe NAVO-concept. We steunen ook de ontwapeningsagenda die door de Verenigde Staten is voorgesteld en zullen in april 2010 deelnemen aan de top inzake nucleaire veiligheid.

Dankzij de nooit geziene groei van onze uitgaven inzake ontwikkelingssamenwerking, toont België zich meer dan ooit een solidaire partner. De doelstelling van 0,7 % van het BNI zal in 2010 gehaald worden.


Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

Institutionele discussies verlammen al te lang het optimaal functioneren van dit land. Het verheugt mij daarom dat de meerderheidspartijen zich bereid tonen hierin hun verantwoordelijkheid op te nemen.
Zoals blijkt uit het communiqué van het Koninklijk Paleis, werd Jean-Luc Dehaene belast met “het maken van een voorstel ten gronde voor de Eerste Minister en de voorzitters van de meerderheidspartijen, die de onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder Brussel-Halle-Vilvoorde”.
Ik roep alle betrokken partijen op hun engagement waar te maken opdat serene debatten zouden uitmonden in een evenwichtige oplossing.
Het is de hoop van de Regering om in de lente van 2010 tot een akkoord te komen dat dan aansluitend geïmplementeerd kan worden.

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

We beleven bewogen tijden. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat, weegt op de mensen en op de economie. Het is daarom belangrijk dat de regering de inwoners van dit land vertrouwen kan inboezemen.

Wat mijzelf betreft, men leert altijd lessen uit de ervaringen van het verleden. Ik neem de fakkel over met energie, de wil tot bedaren en ambitie voor het land.

Deze regering wil het regeerakkoord van 2008 en de beleidsverklaring van 13 oktober jongstleden verder integraal uitvoeren en daarnaast ook de nieuwe initiatieven nemen die noodzakelijk zijn.

De regering vraagt daarvoor het vertrouwen.

 

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig