De belangrijkste maatregelen op een rij
  Foto: belga

Het kernkabinet heeft een akkoord op zak over de begroting 2010 en 2011 en een aantal nieuwe maatregelen. Zo daalt het BTW-tarief voor de restaurants vanaf 1 januari 2010 van 21 naar 12 procent.

Bouw en horeca

Het btw-tarief voor restaurants zakt volgend jaar van 21 naar 12 procent. De regering vraagt van de restauranthouders wel een engagement inzake werkgelegenheid. Na een jaar wordt de maatregel geëvalueerd en nagegaan of een daling tot 6 procent tot de mogelijkheden behoort.

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de bouwsector wordt verlengd tot 31 maart volgend jaar. Dat betekent dat iedereen die voor die datum een bouwaanvraag heeft ingediend ook van het verlaagde tarief gebruik kan maken.

Landbouw

Voor de landbouwsector en vooral voor de melksector wordt voor dit en volgend jaar én voor 2011 telkens 20 miljoen euro opzij gezet voor een belastingverlaging die nog concreet met de gewesten moet worden uitgewerkt.

500 miljoen uit ‘CO2-belastingen'

Van Rompuy I gaat meer belasten, maar wil dat ook slimmer doen. De vervuiler betaalt meer belastingen. Wie inspanningen doet voor milieuvriendelijke wagens of behuizing, betaalt minder.

Allereerst wordt het huidige systeem van kostenaftrek voor bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de CO2-uitstoot en strenger gemaakt. Ook het voordeel van alle aard, waarop gebruikers van een bedrijfswagen belast worden, koppelt de regering voortaan aan de CO2-uitstoot. Globaal gezien gaat het om een belastingverhoging, maar wie met een energiezuinige wagen rijdt, ontsnapt daaraan.

Voor tankkaarten geldt hetzelfde. De huidige 100%-aftrekbaarheid verdwijnt en wordt vervangen door een percentage, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen.

De accijnzen op diesel worden verhoogd. Met hoeveel eurocent dat gebeurt, is nog niet duidelijk, maar naar verluidt brengt de maatregel 140 miljoen euro in het laatje. De verhoging van de dieselprijs zal via het zogenaamde ‘cliquetsysteem' gebeuren. Een prijsstijging wordt volledig doorverrekend, een prijsdaling niet.

Tegenover de extra heffingen staan beperktere stimuli. Passiefhuizen worden fiscaal aangemoedigd via een hogere hypothecaire aftrek. Ook elektrische wagens zullen fiscaal worden aangemoedigd.

Circa 700 miljoen euro van de banken

De banken moeten bijdragen aan de begroting door 700 miljoen euro aan verzekeringspremies te betalen voor het depositogarantiefonds, naargelang van het bedrag aan deposito's dat de banken hebben. Op die manier ontsnappen zakenbanken wel de dans.

Ook holdings zullen een steentje moeten bijdragen, via een aanscherping van het zogenaamde ‘definitief belast inkomen'.

215 tot 245 miljoen nucleaire rente

Ook al is er nog geen 100 procent waterdicht akkoord, de regering rekent in de begroting wel al op een jaarlijkse bijdrage van elektriciteitsproducent Electrabel van 215 tot 245 miljoen.

Meer inkomsten uit accijnzen op tabak

De accijnzen verhogen niet in percentage. Maar doordat de prijs van de sigaretten volgend jaar zal stijgen, krijgt de overheid ook meer accijnzen binnen op tabak. Concreet betaalt u volgend jaar voor een klein pakje 10 cent meer, voor een pakje met 25 sigaretten komt er 15 cent bij.

Meer opbrengst van strijd tegen fiscale en sociale fraude

Een opgedreven fiscale- en socialefraudebestrijding moet ook enkele honderden miljoenen meer opleveren. De staatssecretarissen Carl Devlies en Bernard Clerfayt bereiden daartoe maatregelen voor.

200 miljoen besparingen op ‘primaire uitgaven'

De primaire uitgaven zijn de middelen waarmee de departementen werken. Zoals het er gisteravond naar uitzag, wordt op de overheid zelf 500 miljoen euro bespaard, maar er komen ook 300 miljoen nieuwe initiatieven bij. Op het ambtenarenapparaat wordt 100 miljoen euro bespaard.

Weinig extra voor Justitie

Veel discussie was er over Justitie, dat maar beperkte extra middelen zou krijgen. Aan het vorig jaar afgesloten meerjarenprogramma voor investeringen in nieuwe gevangenissen zou niet worden geraakt, maar de meerkosten van het project om gevangenen onder te brengen in Tilburg, lagen wel onder vuur.

Ook Defensie moet fors besparen (zie artikel hiernaast) en op het ambtenarenapparaat wordt ook 100 miljoen bespaard.

Gezondheidszorg

De groeinorm in de sociale zekerheid blijft 4,5%, maar dat bedrag zal niet volledig worden uitgegeven. Het komt gedeeltelijk terecht in een toekomstfonds.

Strenger tijdskrediet, minder dienstencheques

Er wordt niet geraakt aan de prijs van de dienstencheques, maar het maximumaantal dat u kunt gebruiken zakt wel van 750 naar 500.

Ook het tijdskrediet wordt iets minder toegankelijk. Zo zul je 2 jaar in plaats van 1 jaar bij je werkgever gewerkt moeten hebben, klonk het voorstel gisteren.

Hogere bijdragen brugpensioen

De patronale bijdragen voor het brugpensioen zullen iets stijgen. Logisch, want de regering wil langer werken aanmoedigen en brugpensioen ontmoedigen.

Notionele intrestaftrek

Ter financiering van de nieuwe initiatieven stelde minister van Financiën Didier Reynders voor om de intrestvoet voor de notionele intrestaftrek voor 2010 en 2011 op 3,8 procent vast te leggen. Daardoor wordt vermeden dat het systeem te duur wordt en wordt volgend jaar 200 miljoen en in 2011 300 miljoen euro bespaard.