De basisnormen voor de brandveiligheid van gebouwen zijn een federale bevoegdheid, maar de Vlaamse overheid kan wel aanvullende veiligheidsnormen voorzien.

 Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil aan de Vlaamse regering een ontwerp van besluit voorleggen met aanvullende brandveiligheidsnormen voor alle sectoren die onder het woonzorgdecreet vallen, dus ook voor rusthuizen.

De huidige reglementering rond de brandveiligheid is geregeld door een koninklijk besluit dat al 35 jaar oud is. Het is ook de federale overheid die bevoegd is voor de basisnormen rond de brandveiligheid van gebouwen.

De federale overheid behandelt ook eventuele afwijkingsaanvragen. De Vlaamse overheid kan zelf wel aanvullende brandveiligheidsvoorwaarden uitvaardigen die bijvoorbeeld rekening houden met de specifieke bestemming van een gebouw.

Vlaanderen is volgens het agentschap Zorg en Gezondheid 'al lang vragende partij voor de overheveling van de bevoegdheid brandveiligheidsnormen aan de gemeenschappen'. Intussen heeft de Vlaamse regering alvast het licht op groen gezet voor de oprichting van een Vlaamse Commissie Brandveiligheid.

Bedoeling is dat die commissie adviezen geeft over nieuwe regelgevende initiatieven voor brandpreventie. De commissie zal ook de afwijkingsaanvragen behandelen, zodat Vlaanderen daarvoor niet langer afhankelijk is van de federale overheid.