Oppositie trekt van leer tegen regeerakkoord
Foto: belga

 De oppositie was niet mals tijdens de debatten over het regeerakkoord vandaag in het Vlaams parlement. Open VLD-fractieleider Sven Gatz hekelde onder meer de ‘lastenverhogingen’ en het gebrek aan een meerjarenbegroting waarop de maatregelen in het akkoord moeten gebaseerd zijn.

 

 Volgens Gatz hebben de Vlaamse socialisten de toon gezet in het regeerakkoord. Hij had het over een akkoord met een rode strik errond. Gatz maakte zelfs gewag van een 'histoire d'amour' tussen SP.A-voorzitster Caroline Gennez en haar N-VA-collega Bart De Wever. 'Liefde is mooi, maar het maakt soms blind. Ook hier is dat gebeurd', sprak de liberale fractieleider.

Over de staatshervorming vindt Gatz het goed dat er een zakelijke aanpak lijkt te komen. 'Ik heb echter nog altijd geen duidelijk antwoord: kiest deze ploeg voor verrotting of voor stabiliteit?'

Wat de begroting betreft, kaartte Gatz aan dat er moet worden bespaard, maar dat er tegelijkertijd beloftes worden gedaan. Hij vroeg de regering waarom er pas in 2011 naar een evenwicht wordt gestreefd en merkte op dat er geen spaarpot wordt voorzien om onverwachte tegenvallers op te vangen, zoals tijdens de vorige regering (met Open VLD) gebeurde.

Tussenkomst Peeters

Minister-president Peeters kwam scherp tussen op Gatz' kritiek over de begroting. 'Ik heb nog nooit geweten dat bij de coalitievorming een begroting wordt opgemaakt', aldus Peeters. 'Ik weet niet of u met enige kennis van zaken de toestand van de begroting bekijkt. U wil de jobkorting behouden, we moeten 2 miljard besparen en tegelijkertijd buffers opbouwen?', luidde het. 'En de kilometerheffing werd tijdens de vorige regering beslist.'

N-VA-voorzitter Bart De Wever noemde het ironisch dat net nu de liberalen in de oppositie zitten, er een slankere overheid wordt gerealiseerd. Samen met Koen Van Den Heuvel (CD&V) herinnerde hij aan de 'enthousiaste' reactie van de liberale onderhandelaars over de ontwerpnota van Peeters, waarin ook al sprake was van een beperking van de jobkorting. 

 

LDD ziet weinig positiefs

Lode Vereeck (Lijst Dedecker) had maar weinig positiefs te melden over het regeerakkoord van de regering-Peeters II. Zijn uiteenzetting was vooral aanleiding voor tussenkomsten over de Oosterweelverbinding, het wegwerken van de zwarte punten in het verkeer en de wachtlijsten.

'Een linkse vakbondsregering zonder ambities op het vlak van Vlaamse autonomie.' Zo omschreef fractieleider Vereeck, onder toeziend oog van LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker, de nieuwe Vlaamse regering. Hij kwam terug op de motie die zijn partij indiende om de vijf Vlaamse resoluties in het regeerakkoord op te nemen, maar dat werd door N-VA-voorzitter Bart De Wever en CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé afgewezen.

Uit wat volgde bleek dat Lijst Dedecker maar weinig zaken in het regeerakkoord ziet die haar goedkeuring kunnen wegdragen. Vereeck had een begrotingsevenwicht in 2010 gewild, er gaat volgens hem te veel geld naar De Lijn, het ontbreekt in de tekst aan visie en de regering mist een unieke kans om de provincies af te schaffen. Ook de inkrimping van de jobkorting en het aangekondigde energiebedrijf kennen in zijn ogen weinig genade.

Toen Vereeck het over het wegwerken van de wachtlijsten had, was dat de aanleiding voor Welzijnsminister Jo Vandeurzen om te benadrukken dat 'als er iets overeind blijft, het de belangen en zorgen voor de mensen met een handicap' is. Minister-president Peeters beloofde dat de regering "ook in moeilijke tijden de nodige budgetten zal vrijmaken. We zullen niet besparen om de budgetten voor personen met een handicap en het wegwerken van de wachtlijsten". 

Vlaams Belang zoekt staatshervorming

Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter mocht eerder op de dag de debatten openen. Dewinter hekelde dat aan de staatshervorming in het akkoord van de regering Peeters II nauwelijks aandacht wordt besteed. 'Het Vlaamse 'assertieve beleid' komt wellicht terecht waar ook de fameuze 'vijf minuten politieke moed' en het woord 'onverwijld' zijn beland: bij de mottenballen', stelde de VB-voorman.

Volgens hem is het zogenaamde maximaal invullen van de eigen bevoegdheden, zoals het invoeren van een Vlaamse kinderbijslag en hospitalisatieverzekering, 'het perfecte alibi om geen staatshervorming te moeten organiseren'. Hij daagde ook CD&V uit door te vragen of de christendemocraten, die ook de federale premier leveren, 'op het moment van de waarheid voldoende Vlaamse ruggengraat zullen hebben om te doen wat gedaan moet worden'.
      
Dewinter riep de minister-president ook op dat Vlaanderen 'geen reddingsboeien meer mag gooien naar de federale overheid, Brussel en Wallonië'. 'We vrezen echter dat u opnieuw zult toegeven', aldus nog de VB-fractieleider.
 
Ook Groen! kritisch voor regeerakkoord

In de lijn van de andere oppositiepartijen schoot ook Groen!-fractieleider Filip Watteeuw woensdag met scherp op het regeerakkoord van de regering-Peeters II. In de marge van zijn tussenkomst ontstond een debat over het sociale karakter van de plannen voor de invoering van een Vlaamse hospitalisatieverzekering. Mieke Vogels (Groen!) riep de regering op de middelen te concentreren op de mensen die het nodig hebben.

"Negentig maal het woord duurzaam gebruiken, leidt nog niet tot een groene economie, 25 maal het woord natuur laten vallen, verzekert ons nog niet van een kwalitatieve leefomgeving, 23 maal het woord armoede gebruiken, is nog geen garantie voor een warme samenleving. Honderd bladzijden, maar de kans dat er in Vlaanderen een fundamentele oplossing komt voor de economische, ecologische en sociale crisis is gewoonweg nul."

 Watteeuw maakte na de inleiding van zijn tussenkomst meteen duidelijk hoe zijn partij over het regeerakkoord denkt. Hij ziet er heel wat beloftes in, zelfs een aantal interessante aanzetten en vrome intenties, maar het blijft voor hem allemaal onduidelijk hoe de regeringspartijen dit alles waar willen maken.

 Zo noemde hij de plannen voor een Vlaams Energiebedrijf een goede zaak, alleen ontbreekt het volgens Watteeuw aan de nodige centen. Tegelijkertijd merkte hij op dat de regering ijvert voor een "billijk aandeel" van Vlaanderen in de doelstelling om 13 procent hernieuwbare energie op te wekken tegen 2020. "Billijk kan alleen minder betekenen. Dit is warm en koud tegelijk blazen", aldus Watteeuw.

 Een andere tegenstelling is volgens hem dat de regering zorgvuldig wil omspringen met ruimte, maar tegelijk ook kiest voor meer wegen en industriezones. Daarnaast is het Watteeuw onduidelijk wat de Vlaamse regering van plan is rond de Lange Wapper, de verbreding van het Schipdonkkanaal, Doel en het Saeftinghedok. Voorts merkte Watteeuw op dat er sprake is van de Vlaamse kinderbijslag en hospitalisatieverzekering. "Maatregelen die ongetwijfeld populair zullen zijn bij de mensen. Maar of de armoede er zal door verminderen, dat is nog maar de vraag", aldus de groene fractieleider.

Partijvoorzitster Vogels vindt dat die hospitalisatieverzekering geen keuze inhoudt voor de armen omdat het om een algemene maatregel zou gaan. Bovendien vroeg ze wat er moet gebeuren met de 60 procent Vlamingen die al zo’n verzekering hebben. "Ik hoop dat het geen transfer wordt van de belastingbetaler naar de werkgevers", zei ze.

 Minister Jo Vandeurzen gaf toe dat er nog veel overleg nodig is om de hospitalisatieverzekering in te voeren op het vlak van techniek, bevoegdheden en toepassing. Bovendien moet inderdaad rekening worden gehouden met de mensen die al zo’n verzekering hebben. Maar het feit dat bijvoorbeeld een 70-plusser die anders enkel aan een dure verzekering kan komen op het nieuwe instrument een beroep kan doen, is volgens de CD&V’er wel een sociale maatregel of een maatregel tegen de armoede.

Ook Watteeuw merkte op dat met Philippe Muyters en Ingrid Lieten twee ministers werden gekozen van buiten het parlement. Verschillende sprekers voor hem hadden daar al op gewezen. "Het is toch ook opvallend dat we nu plots te maken krijgen met een Vlaamse regering waar werk, economie, begroting en financiën in handen komen van twee oudgedienden van de werkgeversorganisaties. Een kleine werkgeversconferentie op zich", aldus Watteeuw, die daarmee doelde op Muyters en minister-president Kris Peeters, die tot 2004 aan het hoofd stond van Unizo.

 Peeters was de verwijzingen naar het verleden van de ministers duidelijk beu. "Mensen hebben een achtergrond. Daar telkens naar verwijzen, is ongepast, ook voor de oppositie", sprak de regeringsleider. Hij wees erop dat ze allen de eed hebben afgelegd en zich houden aan het regeerakkoord. "De rest is irrelevant", aldus Peeters, die daarin werd gesteund door N-VA-fractieleider Kris Van Dijck.

Van Eyken (UF) sluit eerste rij sprekers af

Christian Van Eyken, de enige Franstalige verkozene in de assemblee, mocht als laatste de eerste reeks sprekers afronden. Hij merkte op dat eens te meer de Franstaligen in Brussel en de rand voorwerp zijn van een beleid dat hen niet genegen is. "Ik had gehoopt dat de crisis het communautaire wat meer op de achtergrond zou schuiven. Ik stel vast dat het hoog op de agenda staat", aldus de UF-verkozene.

Van Eyken, die slechts vijf minuten spreektijd had, stond stil bij het luik mobiliteit en de luchthaven van Zaventem. Wat de hospitalisatieverzekering en de kinderbijslag betreft, die betekenen voor hem een eerste stap naar de ontbinding van de federale sociale zekerheid. Hij voorspelde problemen bij de invoering ervan in Brussel. Net als bij de zorgverzekering zal de bevolking een keuze moeten maken qua taalaanhorigheid, waardoor meer en meer het principe van een sub-nationaliteit wordt gecreëerd, aldus Van Eyken.

Tot slot wees hij erop dat de Vlaamse regering zich ertoe engageert het minderhedenverdrag niet te ondertekenen. "Dit staat haaks op de rest van de verklaring over een open Vlaanderen op de eerste rij in Europa. Hoe wil u uw internationale imago verbeteren?", vroeg Van Eyken tot slot.