Ondernemersorganisatie Unizo schaart zich achter de oproep van het VBO. 'Alleen als veel meer mensen veel langer werken, kunnen we onze pensioenen de komende jaren en decennia vrijwaren', stelt topman Karel Van Eetvelt.

Het kleinere NSZ is dan weer geen voorstander om pensioenen aan te vullen met de leeftijdscoëfficiënt. Voorzitster Christine Mattheeuws wijst er op dat pensioenen van zelfstandigen sowieso al laag liggen.
Volgens de Unie van Zelfstandige Ondernemers zijn er geen oplossingen buiten een globale activiteitsverhoging.

'Ofwel dalen de pensioenen drastisch en daarmee onze welvaart, ofwel draagt de kleiner wordende groep werkenden nog meer af voor het groeiend aantal gepensioneerden. Aangezien onze lasten nu al tot de hoogste ter wereld behoren, is ook dat niet haalbaar', stelt Unizo.

De organisatie herinnert eraan dat de huidige wettelijke pensioenleeftijd indertijd is ingesteld toen de levensverwachting amper hoger lag. De voorbije decennia steeg die levensverwachting echter tot ongeveer 80 jaar en bleef de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar. 'Het voorstel van het VBO beoogt de koppeling van beide. Unizo steunt dat voorstel dan ook volmondig', luidt het.

De organisatie wijst er evenwel op dat langer werken niet alleen een uitdaging is voor werknemers. Werkgevers moeten ook, meer dan nu het geval is, een HR-beleid ontwikkelen dat daarmee rekening houdt en voorziet in haalbaar werk voor oudere werknemers.

Een ander geluid klinkt bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). De leeftijdcoëfficiënt integreren in de berekening van de pensioenen is volgens voorzitster Mattheeuws 'echt geen optie voor gepensioneerde zelfstandigen, die rond moeten zien te komen met een laag pensioentje'. Ze wijst erop dat zelfstandigen nu al ruim tot hun 65ste werken of langer. 'Dan hebben zij recht op een waardig pensioen waar niet op beknibbeld wordt in functie van de levensverwachting'.

Wel is Mattheeuws voorstander van het inperken van het brugpensioen. Ze is het ook eens met het standpunt van het VBO om mensen die tijdskrediet nemen als compensatie langer te laten werken aan het einde van de loopbaan.