Joëlle Milquet (CDH) wordt vicepremier en minister van Werk en Gelijke Kansen. Marie Arena (PS) keert terug naar de federale regering en neemt de bevoegdheden van Christian Dupont over. Vanmorgen pas kwam er een akkoord over de portefeuilles in de regering Leterme I. Die zal vijftien ministers en zeven staatssecretarissen tellen. Open VLD krijgt vier ministers, evenveel als CD&V.
Het overleg tussen de partijvoorzitters en toekomstig premier Yves Leterme (CD&V) over de ministerportefeuilles heeft de hele nacht geduurd. Pas om zeven uur vanmorgen kwamen ze naar buiten met een akkoord. Maar ook was lange tijd niet sluitend.

Na enkele uren onduidelijkheid, raakte bekend dat CDH-voorzitster Joëlle Milquet toch in de regering stapt. Ze wordt vicepremier en minister van Werk, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Begroting komt dan bij staatssecretaris Melchior Wathelet terecht. Dat is opmerkelijk want Begroting is een zware bevoegdheid. Wathelet krijgt ook de bevoegdheid Gezin.

CD&V

CD&V behoudt zijn ministerposten uit de interimregering. Naast Yves Leterme als premier telt de regering drie CD&V ministers.

Jo Vandeurzen behoudt de portefeuille Justitie en krijgt er Institutionele Hervormingen bij. Hij wordt ook vicepremier.
Inge Vervotte blijft minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven.
Pieter De Crem blijft op Defensie.
CD&V krijgt ook twee staatssecretarissen, voor Mobiliteit en de Coördinatie van Fraudebestrijding. Die eerste functie gaat naar Etienne Schouppe. De tweede staatssecretaris wordt het Leuvense kamerlid Carl Devlies.

Open VLD

Open VLD krijgt er een ministerpost bij en heeft dus vier ministers, evenveel als CD&V.

Patrick Dewael blijft op post op Binnenlandse Zaken en wordt vicepremier.
Karel De Gucht blijft minister van Buitenlandse Zaken. In 2009 trekt hij naar Europa. Hij zal Louis Michel opvolgen als Europees Commissaris.
Annemie Turtelboom krijgt Asiel en Migratie onder haar hoede.
Vincent Van Quickenborne wordt bevoegd voor Economie, Innovatie, Administratieve Vereenvoudiging, ICT en Telecommunicatie.

MR

Aan Franstalige kant krijgt de MR drie ministers en twee staatssecretarissen.

Didier Reynders blijft bevoegd voor Financiën en Institutionele Hervormingen en wordt vicepremier.
Charles Michel blijft op Ontwikkelingssamenwerking.
Sabine Laruelle wordt minister voor Zelfstandigen en Wetenschapsbeleid.
Olivier Chastel wordt bevoegd voor de voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap in 2010, terwijl FDF’er Bernard Clerfayt staatssecretaris wordt, toegevoegd aan de minister van Financiën.

PS

Laurette Onkelinx blijft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en wordt vice-premier.
Marie Arena keert terug naar de federale regering en neemt Pensioenen en Maatschappelijke Integratie over van Christian Dupont, die minister van Onderwijs wordt in de Franse Gemeenschap.
Paul Magnette blijft minister van Klimaat en Energie. De socialisten krijgen twee staatssecretarissen: de Luikse schepen Julie Fernandez-Fernandez wordt staatssecretaris voor Personen met een Handicap. Frédéric Laloux, een PS'er uit Namen, wordt staatssecretaris voor Armoedebestrijding.

Door het vertek van Arena als minister-president van de Franse Gemeenschap, leidt de regeringsvorming ook daar tot verschuivingen. Waals minister-president Rudy Demotte zal zowel de Waalse als de Franstalige regering leiden.

CDH

Joëlle Milquet stapt in de regering als vicepremier. Ze krijgt ook de bevoegdheden Werk en Gelijke Kansen.
Melchior Wathelet wordt als staatssecretaris bevoegd voor Begroting en Werk.


Bij de verdeling van de posten werd gebruik gemaakt van de sleutel-D’Hondt. In eerste instantie werd gemikt op een regering met veertien ministers, waarbij de premier dan tot de Nederlandstalige ministers zou worden gerekend en zonder staatssecretaris, maar die formule zou niet door alle partners zijn aanvaard.

Van zodra het duidelijk werd dat er vijftien ministers zouden komen, vroeg de MR een ’herstel van het evenwicht’. De liberalen hanteerden daarbij de logica dat meer Franstaligen dan Nederlandstaligen de regering steunen (54 tegen 48). Daarop werd een uiterst ingewikkelde berekeningsmethode gehanteerd, die uiteindelijk uitmondde in zeven staatssecretarissen: vijf Franstalige en twee Nederlandstalige, beide voor CD&V, terwijl Open VLD er een minister bij zou krijgen.