BRUSSEL - Operatie Schone Handen bestaat uit drie luiken: een nieuwe bestuursstijl doen ontstaan in Antwerpen, het bestuur dichter bij de burger brengen en de integriteit van het stadsbestuur bewaken, zowel in de stad als bij de lokale politie.
Eerste luik is een nieuwe bestuursstijl. Coveliers wil binnen de maand een deontologische code ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Ze moet ondertekend worden door alle Antwerpse bestuurders en ambtenaren. Alle extralegale voordelen die niet expliciet en openbaar door de gemeenteraad worden goedgekeurd, moeten worden afgeschaft en er moet een streng reglement voor dienstreizen komen. Elke buitenlandse reis wordt vooraf gemotiveerd en ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Alle leden van het college van burgemeester en schepenen en alle leidinggevende ambtenaren moeten een conflict of interest-verklaring afleggen. Hierin geven ze aan welke bestaande belangennemingen ze al hebben in publieke en private organisaties en waarin ook alle toekomstige belangennemingen dienen te worden vermeld.

Om het bestuur dichter bij de burger te brengen en aldus de vertrouwensbreuk te dichten, voorziet de nota in drie punten. Het systeem van overlastmanagers zal veralgemeend worden ingevoerd over het ganse grondgebied van Antwerpen. Daarnaast zal, naar het model van Den Haag, de Karavaan zijn intrede doen in de stad. Het schepencollege en de hoge ambtenaren zullen op tweejaarlijkse basis alle wijken van de stad bezoeken om rechtstreeks van de burger te vernemen welke hun concrete noden en bekommernissen zijn.

Het derde luik is integriteit. ,,Ons uitgangspunt hierbij is dat bestuurders onkreukbaar moeten zijn. Dat zullen we trachten te bereiken door sluitende controlemechanismen en een transparant bestuur'', onderstreepte Coveliers. Er moet een inspectie van financiën worden opgericht dat alle uitgaven moet controleren. De nota wil ook de oprichting van een aantal auditcellen en in één daarvan, waarin alle controlesystemen gecoördineerd worden, wil Coveliers alle fracties laten vertegenwoordigers, ook die van de oppositie.

Tot slot moet er voor Coveliers een externe audit komen. Als laatste onderdeel voor de integriteitsbewaking voorziet de nota nog in de oprichting van een centraal meldpunt waar elke ambtenaar, maar ook elke burger van de stad, integriteitschendingen kenbaar kan maken. De Interne Inspectie van de politie zal niet meer rechtstreeks moeten rapporteren aan de korpschef maar aan de burgemeester.

Het prijskaartje van de hele operatie, past volgens Coveliers perfect binnen het budget.