BRUSSEL - Een nieuwe structurele financiering van de sociale zekerheid. Dat is de kern van het plan dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) aan de sociale partners heeft voorgesteld. Het moet de basis zijn voor een grondige hervorming in de aanloop naar de beleidsverklaring van premier Verhofstadt.
Terwijl de gezondheidszorg tot nu toe vooral gefinancierd werd door het stelsel van werknemers, worden de kosten in de nota-Demotte bewust meer ,,solidair'' gedragen. Daarbij wordt ook gemikt op het behoud en de creatie van banen om de koopkracht te behouden.

Demotte heeft er veel voor over om de financiering van de sociale zekerheid te koppelen aan het loopbaandebat. In die zin herdefinieert hij de lastenverlagingen. Demotte wil ook lastenverlagingen, maar beperkt die tot de groepen waar lage lasten het hoogste rendement zouden halen, zoals de lage lonen en werknemers ouder dan 50 jaar.

Als alternatieve financiering wil Demotte een verhoogde belasting op de toegevoegde waarde. Fabrieken die met weinig arbeidskrachten enorme winsten maken, betalen dan het meest. Voorts verdwijnt het plafond op de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en verlaagt deze bijdrage voor de laagste lonen. Voor de hoge lonen gaat de sociale bijdrage flink omhoog.

De nota stelt tevens een verhoging van de staatstoelage voor de sociale zekerheid voor. Die moet komen van een verlaging van de administratieve kosten bij de overheid. Demotte toont zich ook een voorstander van een regelmatige welvaartsaanpassing voor de sociale uitkeringen. Dat principe was al beslist op de superministerraad van Raverszijde, maar de uitvoering bleef uit.

Opmerkelijke afwezige in de voorstellen is de verhoging van de btw, zowat het stokpaardje van premier Guy Verhofstadt. De PS-minister schermt met studies van het Planbureau die zeggen dat meer btw voor minder consumptie en productie zorgt.