Oppositiepartij Groen! is verheugd dat de Vlaamse regering 'eindelijk overtuigd is' om een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren, maar vreest dat de regering de invoering op de lange baan zal schuiven.
De Groen!-fractie is er al langer van overtuigd dat een slimme kilometerheffing de meeste baten oplevert, 'zowel vanuit mobiliteits-, milieukundig en sociaal standpunt'.

De groenen hebben een tijd geleden in het Vlaams parlement een resolutievoorstel ingediend om in Beneluxverband zo'n slimme kilometerheffing in te voeren. Die heffing zou volgens het voorstel gedifferentieerd worden naar plaats, tijd, milieukenmerken van het voertuig en rijgedrag.

'De opbrengsten van zo'n slimme heffing moeten aangewend worden om de bestaande verkeersbelastingen te verminderen of af te schaffen, om te investeren in meer openbaar vervoer en om een sociale herverdeling te creëren', zegt Vlaams parlementslid Eloi Glorieux.