BRUSSEL - België heeft de conventie van de Raad van Europa ter bescherming van de nationale minderheden eind vorige maand ondertekend. Dat staat te lezen op de website van de instelling en werd bevestigd door het ministerie van buitenlandse zaken. In een verklaring voegde ons land er wel aan toe dat de toepassing van de conventie geen afbreuk doet aan de Belgische grondwettelijke bepalingen taalwetten.
Naar aanleiding van het Lambermontakkoord kwamen Franstaligen en Nederlandstaligen overeen om de conventie onder bepaalde voorwaarden te ondertekenen. Vlaanderen kantte zich daar lange tijd tegen omdat het vond dat ons land geen nationale minderheden kent. Door dat nu toch te doen kon de meerderheid de Franstalige oppositie (PSC) overhalen om Lambermont mee door het parlement te helpen sluizen.

De federale overheid kwam met gemeenschappen en gewesten wel overeen om bij de ondertekening een interpretatieve verklaring te laten opnemen die zegt dat de toepassing van de conventie geen afbreuk mag doen aan de Belgische grondwettelijke bepalingen en taalwetten en dat later de interministeriële conferentie (IMC) buitenlandse zaken zal bepalen wat het begrip "nationale minderheid" voor ons land inhoudt. Die verklaring heeft minister van buitenlandse zaken Louis Michel bij de ondertekening in Straatsburg op 31 juli ook laten opnemen. Vooral in Vlaanderen vreest men dat de Franstaligen in de Vlaamse rand anders sterker zouden komen te staan.

De ondertekening van het raamverdrag is echter nog lang niet het sluitstuk van de operatie. De conventie wordt pas van kracht wanneer alle parlementen die hebben goedgekeurd. De IMC buitenlandse zaken moet ook eerst nog tot een akkoord komen over de definitie. De ratificatie moet niet tegen een bepaalde datum geschieden.

Ondertussen maakte CVP-kamerlid Herman Van Rompuy bekend dat de ondertekening er kwam met het akkoord van de Brusselse regering, ook al kantte Brussels CVP-minister Jos Chabert zich daar tegen. "Dat is meer dan een onwettelijkheid. Het feitelijk vetorecht waarover Vlamingen in de Brusselse executieve beschikken wordt op deze wijze genegeerd. Nochthans is het één van de fundamenten van het Brussels en Belgisch evenwicht", stelt de gewezen vice-premier in een mededeling.

De CVP'er waarschuwt er ook voor dat het raamverdrag onze taalwetten op de helling kan zetten, ook al laat de regering bij de ondertekening een voorbehoud opnemen. "De regeringen moeten eerst nog een akkoord afsluiten over het begrip 'nationale minderheden'. Maar bij een volgende communautaire betwisting kan dat thema op tafel worden gegooid en 'geregeld'", meent Van Rompuy.

"Hoe dan ook is deze ondertekening de start van een levensgevaarlijk mechanisme dat Vlaamse verworvenheden en evenwichten zonder dewelke Belgïe niet kan bestaan, in gevaar brengt", besluit het CVP-kamerlid.