BRUSSEL - Het Arbitragehof heeft een aantal woorden geschrapt uit de wet op het bronnengeheim waardoor het toepassingsgebied ervan uitbreidt naar iedereen die journalistiek bedrijft. Voor het overige houdt de wet stand.
Het parlement keurde in maart 2005 het wetsontwerp goed van gewezen kamerlid en huidig Vlaams mediaminister Geert Bourgeois dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt. De tekst biedt een ruime bescherming voor het Belgische journalistenkorps.

Ze geldt niet alleen voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.

Luc Lamine, hoogleraar contractenrecht aan de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven en toen actief bij Vlaams Belang, stapte naar het Arbitragehof. Hij vond het niet kunnen dat justitie de journalist enkel kan dwingen zijn bronnen prijs te geven als de fysieke integriteit van een of meer personen in gevaar is.

Strijdig met de grondwet

In een arrest breidt het Arbitragehof woensdag het toepassingsgebied van de wet nog uit. Het bronnengeheim zou immers niet gelden voor personen die hun journalistieke activiteiten niet als zelfstandige of loontrekkende uitoefenen of die niet regelmatig journalistieke activiteiten verrichten. Dat is volgens het grondwettelijk hof strijdig met de grondwet.

Het Arbitragehof stelt voorts dat het recht op geheimhouding van de journalistieke bronnen bijzonder belangrijk is voor de persvrijheid in een democratische samenleving. Daarom kan een inmenging in dat recht enkel worden gerechtvaardigd door een zwaarwegende eis van algemeen belang. Het hof noemt het niet onredelijk dat een journalist niet kan worden gedwongen zijn bronnen prijs te geven wanneer het recht op de eerbieding van iemands privé- en gezinsleven in gevaar komt.

Burgerlijk aansprakelijk

Het wijst er op dat journalisten immers nog steeds burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten in hun berichtgeving. Daarnaast noemt het Arbitragehof het verantwoord dat journalisten niet kunnen worden gedwongen hun bronnen prijs te geven wanneer het gaat om gevallen waarbij de misdrijven tegen de fysieke integriteit al gepleegd zijn.

Bovendien houdt de bepaling stand die tot doel had dat journalisten niet kunnen worden vervolgd als medeplichtige aan de schending van het beroepsgeheim. De Belgische journalistenvereniging AVBB reageert ondertussen zeer tevreden op het arrest. Ze is blij dat het Arbitragehof de wet in overeenstemming heeft bevonden met de grondwet en de internationale mensenrechtenverdragen.