Het kader dat Leterme voorzien heeft als oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde bevat vier luiken.

° Vooreerst zou de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde worden gesplitst. De inwoners van de zes faciliteitengemeenten krijgen daarbij het recht om in Brussel hun stem uit te brengen.

° Ten tweede krijgen de Franstaligen in de faciliteitengemeenten bijkomende middelen om hun cultureel leven uit te bouwen.

° Ten derde gaat er meer geld naar Brussel. Het Brussel gewest moet een nauwe samenwerking op poten moeten zetten met de gemeenten in de rand.

° Ten vierde wordt het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst.

De benoeming van de burgemeesters van de faciliteitengemeenten en de mogelijke intrekking van de rondzendbrief Peeters vallen helemaal buiten dit akkoord. Dit zou onverkort de bevoegdheid van de Vlaamse regering blijven.