Dewael wil privébedrijf zieke agenten laten controleren
BRUSSEL - Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) wil een privébedrijf het ziekteverzuim bij politieagenten laten controleren. De bonden reageren verdeeld.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft aangekondigd dat hij stappen wil zetten om het absenteïsme bij de politiediensten terug te dringen. Volgens de minister blijven de relatief hoge cijfers van absenteïsme binnen de politiediensten de beschikbare capaciteit en de goede werking van de politie hypothekeren. Het absenteïsme bij de politiediensten schommelt globaal rond de 8 procent van het aanwezige politie-effectief.

 ,,Als we door betere controles het absenteïsme kunnen terugdringen met 1 procent, betekent dit een versterking van onze politiediensten met 285 voltijdse eenheden'', zegt minister Dewael. ,,De bijzondere ministerraad Veiligheid en Justitie van 30 en 31 maart 2004 gaf de opdracht aan de medische dienst van de federale politie om het absenteïsme structureel terug te dringen. De lovenswaardige inspanningen van de federale politie op dit vlak leverden sindsdien een beperkt succes op. Daarom wil ik nu de stap zetten om de controle door een externe organisatie te laten verrichten. Zodat elk ziektegeval binnen een tijdsspanne van 24 uren kan gecontroleerd worden.''

Een stiptere opvolging en controle ten huize van het personeelslid levert niet enkel voor de organisatie voordelen op, aldus het kabinet-Dewael zaterdagmiddag. Het maakt de momenteel in bepaalde omstandigheden voorgeschreven verplaatsing van het personeelslid naar de provinciale controledienst overbodig. Daarnaast laat de spreiding van de controles over meerdere controlegeneesheren toe dat alle personeelsleden aan een controlebezoek worden onderworpen. Ten slotte kan dit ook het sociale leven van individuele personeelsleden - die nu, ten einde de permanentiediensten te kunnen verzekeren, onverwacht dienen in te springen voor afwezige collega’s - minder verstoren.

Minister Patrick Dewael verwees ook naar zijn ervaring in Vlaanderen met het terugdringen van absenteïsme. ,,Als minister-president werd ik in Vlaanderen met gelijkaardige problemen geconfronteerd. Met behulp van een private partner is men er in Vlaanderen in geslaagd de hoge absenteïsmecijfers in het onderwijs tot een meer aanvaardbare proportie terug te dringen. Het totale aantal ziektedagen lag in 2003 in absolute cijfers meer dan 10 % lager dan in 1999. Het verzuimpercentage bedroeg in 2003 nog 4,26 % tegenover 4,51 % in 2002 of 5,28 % in 2001.''

De vakbonden reageren verdeeld op het plan. ,,We denken dat een privé-firma er alleen maar zoveel mogelijk mensen weer aan het werk wil krijgen, of ze nu ziek zijn of niet", zegt Philip Van Hamme van het NSPV. Jan-Piet Callens van Sypol.be heeft minder bezwaren: ,,Wij willen niet doorgaan als sjoemelaars, voor ons is het eender of een dokter of een privéfirma controleert. Het is wel zo dat in de eerste plaats de aanleiding van het ziekteverzuim aangepakt moet worden.''

De opdracht van de minister aan de federale politie om de controle op absenteïsme uit te besteden aan een externe partner wordt eerdaags gegeven, aldus nog het kabinet van minister Dewael.