BRUSSEL - De heisa rond de moslimcartoons beroert heel wat Vlaamse dagbladen. De kranten van de Vum-groep hebben van het onderwerp hun voorpagina gemaakt. 'Recht op satire', titelt Het Nieuwsblad. In Het Volk wordt dat 'Vrije meningsuiting hoort bij democratie'. De Standaard verwijst met een reeks foto's naar de vraag hoeveel respect je moet betonen voor een godsdienst die zelf geen respect voor andere meningen vertoont.
De Standaard: ,,Hoeksteen democratie'' (Peter Vandermeersch)

,,De gewraakte prenten zijn voor moslims choquerend. De islam verbiedt nu eenmaal de menselijke voorstelling van de Profeet. Door Mohammed af te beelden als een terrorist treft de cartoonist miljoenen mensen in dat wat hen bijzonder dierbaar is: hun diepste geloofsovertuiging. Dat is geen daad waar een krant lichtzinnig moet mee omspringen.''

,,Het wenselijke en zelfs noodzakelijke respect voor geloof en overtuiging botst hier onvermijdelijk met de vrijheid van mening en de persvrijheid. Die zijn niet absoluut. Oproepen, bijvoorbeeld, om iemand te vermoorden vallen niet onder het begrip persvrijheid. Maar die vrijheid van mening is sedert de Verlichting wel een van de hoekstenen van de westerse samenleving. Zonder Vrijheid van Mening - mét hoofdletters - geen democratie. Of om nog eens terug te grijpen naar het al dan niet apocriefe citaat van Voltaire: ,,Ik verafschuw uw mening, maar ik zou mijn leven geven opdat u ze zou kunnen blijven uiten.'' Spot, kritiek, satire en ironie - ook als die van twijfelachtige smaak getuigen - zijn een onlosmakelijk onderdeel van deze vrijheid van mening.''

,,Mogen moslims dan niet boos zijn over deze cartoons of over het gebrek van respect dat zij ervaren? Natuurlijk mogen ze dat. Evenzeer als christenen destijds boos mochten zijn over Monty Pythons Life of Brian of, dichterbij, katholieken zich gekwetst mochten voelen over Bart Peeters' Koken met Jezus . Maar uit die boosheid of zelfs uit dat diep gekwetst gevoelen puren ze geenszins het recht om de vrije meningsuiting aan banden te leggen. Wat Theo van Gogh zei over moslims was kwetsend en laakbaar. Maar het was geen reden om hem te vermoorden. Iemands mening betwisten is iets heel anders dan diens recht betwisten om die mening te hebben.''

,,In deze zaak staan basiswaarden van de democratie en van het westers denken ter discussie. Om duidelijk te maken hoe belangrijk de redactie van deze krant die waarden vindt, hebben we besloten om een aantal van de gewraakte cartoons vandaag opnieuw af te drukken.''

het Nieuwsblad: ,, Recht op satire'' (Dirk Remmerie)

,,Respect is geen synoniem van knieval voor wie van mening verschilt. Respect toon je niet door te vuur en te zwaard je eigen gelijk af te dwingen, door een doodsvonnis af te kondigen over Salman Rushdie (naar aanleiding van zijn Duivelsverzen in 1979) of een moord te plegen op cineast Theo Van Gogh (naar aanleiding van zijn film Submission in 2004).''

,,Wat wel respect verdient is de vrijheid van meningsuiting en het recht om goed geïnformeerd te worden. Het recht om van mening te verschillen en dat ook zo te zeggen, schrijven, drukken, tonen, tekenen, filmen, verspreiden... is een van de meest waardevolle rechten die ons toekomen. Dat recht op vrije meningsuiting is er niet zonder slag of stoot gekomen, maar is vooral een kostbaar goed omdat het een teken is van een geëmancipeerde en verdraagzame maatschappij. Het zou een universeel recht moeten zijn, want vooruitgang en democratie bestaan alleen daar waar meningen mogen botsen. Echte Verlichting werkt op wisselstroom.''

,,In naam van het recht op vrije meningsuiting drukt onze krant vandaag ook de vermaledijde cartoons af.''

De Morgen: ,,We zijn allemaal Denen'' (Bart Eeckhout)

,,Als het aankomt op de verdediging van de vrijheid van mening en de vrijheid van drukpers, zijn wij vandaag allemaal Denen. Onze samenleving mag niet tolereren dat kunstenaars of journalisten het zwijgen wordt opgelegd onder druk van economisch, fysiek of politiek geweld. De cartoons in kwestie hadden niet tot doel haat of racisme te zaaien en ze komen niet uit xenofobe pamfletten. Het zijn 'kunstwerken', waarvoor a fortiori de vrijheid van expressie geldt.''

,,Want laat daar geen misverstand over bestaan: het is niet de geuite mening an sich die de fundamentalisten op stang jaagt. Het is de vrijheid waarmee die mening geuit wordt die hen angst aanjaagt. Die vrijheid vormt namelijk de grootste bedreiging voor het stelsel waaruit ze hun eigen macht puren. Alle autoritaire regimes - of ze nu van fascistische, communistische of fundamentalistische aard zijn - bestrijden daarom met geweld de vrijheid en haar verdedigers in de kunst, de pers of de politiek.''