'Investeren in alternatieve energie, water en milieutechnologie biedt uitstekende perspectieven'

Het streven naar een grotere zorg voor het milieu heeft geleid tot de oprichting van heel wat nieuwe bedrijven. Sommige van die bedrijven hebben een stevig groeiparcours achter de rug en zijn naar de beurs gekomen. De particuliere belegger beschikt meestal echter niet over voldoende kennis om via de keuze van de juiste aandelen het kaf van het koren te scheiden en kiest daarom beter voor een beleggingsfonds.

De nieuwe fondsen Delta Lloyd L Water & Climate en Delta Lloyd L New Energy zijn speciaal opgericht om in alles wat onder de brede noemer 'milieu' valt te beleggen. Deze beleggingsfondsen zijn weliswaar nieuw, maar voor het beheer kan men terugvallen op de expertise van iemand met een grote ervaring op het vlak van milieu-oplossingen.

Die specialist is Ad Schellen van OHRA aandelenfondsen. Hij is sinds 1993 werkzaam als portefeuillebeheerder van aandelenfondsen en heeft zowel OHRA Milieutechnologie Fonds als OHRA New Energy Fonds onder zijn hoede. Dat maakt dat Ad Schellen de geknipte man om iets meer te vertellen over de kansen die verbonden zijn aan de nieuwe Delta Lloyd fondsen gespecialiseerd in water, milieutechnologie, klimaatverandering en alternatieve/duurzame energiebronnen.

  • Wat is de filosofie achter de door u beheerde fondsen?


Ad Schellen: ''Vanuit de visie 'beleggen is investeren in toekomstige groei' is OHRA zich meer gaan focussen op beleggen in belangrijke mondiale trends, waaronder de groeiende milieuproblematiek. Met themafondsen rond deze problematiek biedt OHRA de belegger de mogelijkheid om te investeren in een aantal sectoren die een grote toekomst tegemoet gaan.

  • Hoe ziet die toekomst er concreet uit?


Ad Schellen: ''Er is op de eerste plaats het aspect water, met een duidelijk tekort aan (schoon) drinkwater. Investeringen in de verouderde infrastructuur zijn in bepaalde delen van de wereld hoogst noodzakelijk. Praten we over lucht, dan denken we meteen aan een verbetering van de luchtkwaliteit, waaronder reductie van de CO2-uitstoot en terugdringen van de luchtverontreiniging in het algemeen. Aarde/bodem vindt in een toepassing in recycling, bodemverbetering en dergelijke, vuur/energie in duurzame vormen van energie als zon, wind en aardwarmte. Zowel de OHRA als de Delta Lloyd fondsen richten zich op deze vier natuurelementen. Water, lucht, aarde/bodem en vuur/energie (renewables) komen aan bod in de milieutechnologiefondsen, vuur/energie (renewables) uiteraard in de New Energy-fondsen.''  • Hoe zien de vooruitzichten er uit voor fondsen die zich focussen op energie en milieutechnologie, dit tegen de achtergrond van de toenemende aandacht voor deze onderwerpen?


Ad Schellen: ''Ik stel vast dat niet alleen aandacht voor alternatieve energie en milieu toeneemt. Steeds meer beleggers beseffen dat goede oplossingen op het gebied van milieutechnologie en alternatieve energiebronnen niet alleen broodnodig zijn, maar bovendien ook een interessant rendement kunnen opleveren. Dat betekent dat deze thema's steeds vaker in beleggingsportefeuilles gaan opduiken. Naast wereldwijde aandelenfondsen, die als basis dienen voor een goed gespreide aandelenportefeuille, zullen beleggers in toenemende mate het accent willen leggen op niches als emerging markets, 'milieutechnologie' en/of 'nieuwe energie'. Wij als fondsbeheerders moeten uiteraard vanuit risicoperceptie altijd rekening houden met koersbeweeglijkheid. Het opduiken van onverwachte factoren, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een dalende olieprijs of aan het dichtdraaien van subsidiekranen voor bepaalde producten, kunnen een positieve evolutie gedurende korte tijd verstoren. De trend op langere termijn blijft hoe dan ook gunstig.''

  • Het Ohra New Energy Fonds heeft goed gepresteerd. Hoe verklaart u dit?


Ad Schellen: ''De afgelopen jaren was er bij de beleggers een grote interesse voor energie-ondernemingen die rechtstreeks profiteerden van de alsmaar stijgende olie-en gasprijs. We zijn inmiddels op zo een hoge energieprijs beland, dat de alternatieven voor fossiele energie interessant gaan worden. Wat de klimaatverandering betreft, heeft er een mentaliteitswijziging plaatsgevonden. Regeringsleiders zijn de fase van het ontkennen voorbij, we bevinden ons nu in een fase van accepteren, met de vraag hoe erg het zal gaan worden. Dit leidt tot striktere wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voortkomend uit het ingaan van het Kyoto-protocol in februari 2005.

Sinds vorig jaar komen er daar nog een paar versterkende zaken bij. Denk daarbij aan de State of the Union toespraak die de Amerikaanse president Bush hield en waarin hij constateerde dat Amerikanen verslaafd zijn aan fossiele brandstoffen. Tevens deed hij een oproep aan het bedrijfsleven om alternatieve technologieën te ontwikkelen, waarbij hij dit jaar zelfs voor het eerst het onderwerp klimaatverandering aankaartte. Bush lijkt daarbij echter het accent te leggen op de stabilisering en het veilig stellen van de olieaanvoer naar de Verenigde Staten, terwijl de democratische oppositie meer aandacht heeft voor het milieu, meer bepaald voor CO2-vrije of neutrale energievormen.

Daarnaast zijn er initiatieven die een sterke groei betekenen voor individuele sectoren. Denk maar aan het grote subsidieplan van de Amerikaanse staat Californië voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van huizen of aan de wens van de Europese Commissie om serieus werk te maken van het bijmengen van bio-ethanol en biodiesel bij benzine en diesel. Dit alles heeft geleid tot interesse bij beleggers voor bedrijven die zich richten op alternatieve, meer duurzame vormen van energie. Vandaar een sterke stijging van de koersen van de aandelen van deze bedrijven. Het Milieutechnologie Fonds is voor 30% van de portefeuille in renewables belegd, wat meteen ook de goede koersontwikkeling van dit fonds gedeeltelijk verklaart.''

  • Het Milieutechnologiefonds liet zich inderdaad evenmin onbetuigd. Kan u daar wat meer uitleg over geven?


Ad Schellen: ''Ook die sector is voortdurend in beweging, zodat er zich regelmatig buitenkansjes voordoen. Binnen het thema water zijn bijvoorbeeld veel gespecialiseerde spelers op het gebied van waterzuivering overgenomen door industriële conglomeraten als General Electric en Siemens. Daarnaast zie je dat wereldwijd prijsstijgingen doorgevoerd worden voor water, waarmee investeringen in infrastructuur betaald kunnen worden. Vanuit het Midden-Oosten ontstond veel vraag naar ontziltingscentrales en China heeft zich tot doel gesteld haar waterinfrastructuur tegen de start van de Olympische Zomerspelen van 2008 te optimaliseren. Die ambitie brengt met zich mee dat het land zwaar aan het investeren is.''

  • Kan u iets meer vertellen over de strategie van zowel milieu- als hernieuwbare energie fondsen?


Ad Schellen: ''Een goed milieutechnologie fonds belegt mijn inziens in water (watervoorziening), lucht (klimaatverandering), bodem (milieu) en vuur/energie (hernieuwbare energie). Dat wordt trouwens ook de filosofie achter Delta Lloyd L Water & Climate. Ik verwijs daarbij als voorbeeld opnieuw naar het OHRA Milieutechnologie Fonds, dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde bedrijven die technologische oplossingen ontwikkelen en aanbieden voor milieuproblemen. Uitgangspunt is hier de groeiende milieuproblematiek, waarbij we vaststellen dat alleen duurzame energiebronnen (wind, zonne-energie, brandstofcellen) en besparingen de afhankelijkheid van (milieuvervuilende) fossiele brandstoffen en kernenergie kunnen verminderen.

Ook voor het dreigend tekort aan (drink)water en de groeiende afvalberg moeten technologische oplossingen worden gevonden. Een groeiend milieubewustzijn bij zowel consumenten als producenten en een strengere internationale milieuwetgeving ondersteunen deze trend. Ik mag natuurlijk de procestechnologie niet vergeten. Daarin zitten bijvoorbeeld bedrijven die de installaties maken voor raffinage van biobrandstoffen of elektriciteitscentrales voor biomassa e.d. Ook bedrijven die meet- en analyseapparatuur en materialen (bv silicium voor zonnecellen) maken, zijn in de portefeuille opgenomen. Zoals ik hierboven al zei is de portefeuille voor bijna een derde belegd in hernieuwbare energie.

Het OHRA New Energy Fonds trekt anderzijds voluit de kaart van de duurzame energie, met als uitgangspunt dat alternatieve energiebronnen het researchstadium ontgroeien. Kansrijk zijn aandelen van bedrijven die nieuwe energietechnologie ontwikkelen en op de markt brengen. Wat water betreft kijken we naar bedrijven die zich richten op waterwinning, -behandeling en –zuivering, uitgaande van het feit dat deze bedrijven een sterke groei kunnen doormaken. Uiteraard mogen we ook recycling niet vergeten, want afvalverwerking is een miljardenindustrie geworden. U ziet, we bestrijken het hele gamma van milieutechnologie en nieuwe energievormen. Het Delta Lloyd L New Energy fonds zal uiteraard op dezelfde manier beheerd worden.''

  • Gaan de alternatieve energiebronnen op een bepaald moment de klassieke energiebronnen kunnen vervangen?


Ad Schellen: ''Ik vrees dat we op dat vlak weinig keuze hebben, het zal er vroeg of laat van moeten komen. De manier waarop die vervanging gebeurt, is uiteraard belangrijk. Iedereen is het er over eens dat onze voorraden aan fossiele energiebronnen eindig zijn, de discussie gaat alleen over het tijdstip wanneer ze gaan opdrogen. Vast staat dat we ook in de toekomst nog over brandstoffen moeten kunnen beschikken die onze energievoorziening garanderen. Er liggen verschillende opties open, maar we stellen vast dat de meeste alternatieven vandaag nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Zonne-energie dekt momenteel minder dan een half procent van de wereldwijde energiebehoeften. Ik ben er zeker van dat de zon in de toekomst de belangrijkste bron van energie gaat worden. Dat zal niet voor vandaag of morgen zijn.

Ik sluit echter niet uit dat midden deze eeuw de helft van onze energie van de zon afkomstig is. De technologie om dat objectief te bereiken, staat echter nog in de kinderschoenen. Er zullen nieuwe technologieën ontwikkeld moeten worden. Momenteel worden zonnecellen vooral uit silicium gemaakt, maar dat maakt deze oplossing erg duur. Bovendien moet de efficiëntie fors naar omhoog. Er is al een andere technologie beschikbaar die gebruik maakt van slappe paneeltjes en die maar heel weinig silicium gebruiken. De uitdaging wat zonne-energie betreft is mijn inziens drieledig: de efficiëntie moet naar omhoog, de kostprijs naar omlaag en de productie opgedreven.''

  • De gewone belegger dreigt verloren te lopen in de sectoren van alternatieve energiebronnen, milieutechnologie en water. Het lijkt daarom aangewezen om de voorkeur te geven aan beleggingsfondsen. Bent u het daarmee eens?


Ad Schellen: ''Via onze fondsen, en dan praat ik zowel over de twee OHRA-fondsen als over de nieuwe Delta Lloydfondsen, kan u rechtstreeks profiteren van wat er in deze drie sectoren gebeurt zonder dat u zich een weg moet zoeken in de toch wel moeilijke wereld van bedrijven en bedrijfjes die er in actief zijn. Het probleem is dat zoveel ondernemingen nog in de kinderschoenen staan. Die komen maar moeilijk in het vizier van de gewone belegger. Bovendien mag je het voordeel van de spreiding niet over het hoofd zien, wat vooral speelt in de wereld van de hernieuwbare energiebronnen.

Alleen al in de sectoren zon en biobrandstoffen zijn er het afgelopen jaar erg veel bedrijven naar de beurs gekomen. Die hebben vanzelfsprekend nog maar een korte track record en niet voor elk van deze bedrijven is een grote toekomst weggelegd. Je moet dus in een brede korf van aandelen kunnen beleggen om goede rendementen te realiseren en dat kunnen vooral beleggingsfondsen zoals de onze. Ook in milieutechnologie en alles wat er mee samenhangt zijn heel wat nichespelers actief. Het vergt nogal wat ervaring om met kennis van zaken een kansrijke aandelenportefeuille samen te stellen. De gewone belegger doet er dus beter aan om voor beleggingsfondsen te kiezen, zowel vanwege de knowhow die we opgebouwd hebben als de goede spreiding van de portefeuille die we nastreven.''

<< Steenkool | Naar overzicht