Een voor de hand liggende oplossing om de CO2-uitstoot te reduceren is er niet, vooral omdat dergelijke ingreep onmiddellijk met heel wat economische belangen in botsing komt. Het probleem China geldt op dat vlak als een schoolvoorbeeld. Op de Verenigde Staten na is China wereldwijd de grootste zondebok wat betreft de uitstoot van broeikasgassen.

De Chinezen hebben het Kyoto-klimaatverdrag dan wel geratificeerd, maar zijn als ontwikkelingsland niet verplicht om hun emissies te verminderen. Een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen in China komt van de verbranding van fossiele brandstoffen, die goed zijn voor ongeveer 70% van de energie die het land nodig heeft.

China blijft namelijk in sterke mate afhankelijk van steenkoolcentrales en bouwt die nog steeds in snel tempo bij. Het land is rijk aan steenkoolvoorraden en aarzelt niet om die aan te spreken. Over de afgelopen 15 jaar is de steenkoolproductie verdubbeld. De gevolgen van deze politiek zijn niet te overzien. De inwoners van de Chinese steden kunnen er van meespreken. De smog is er even erg als in het Londen van de 19de eeuw.

Ga terug naar boven


<< Oorzaken? Of raadsels? | Naar overzicht | Het broeikaseffect >>