Een lening wordt door de doorsnee burger als een noodzakelijk kwaad gezien (bij grote investeringen (woning) of consumptie-uitgaven). Voor vermogende mensen echter is de lening een hefboom naar beleggingen of een optimalisatie-instrument in het kader van een goed uitgewerkt financieel plan op lange termijn. Vooral op het vlak van de successieplanning opent een krediet heel wat perspectieven.
Wat is een vermogenskrediet?

Zoals de naam laat vermoeden is een vermogenskrediet een lening die op een bepaald bestanddeel van het vermogen wordt afgesloten. De bank leent dus een som geld tegen specifieke voorwaarden met als onderpand een welomschreven vermogen. Hierdoor krijgt de bank sterke waarborgen, de klant een belangrijke som geld én een schuld die duidelijk aanwijsbaar is. Deze weinig spectaculaire operatie biedt toch een aantal voordelen.

1. Op gebied van successierechten

Successierechten zijn altijd verschuldigd op het netto-actief van de erfmassa, dit is nà afhouding van de schulden die de erfmassa mogelijkerwijs nog bezwaren. Dit betekent meteen hoe meer schulden, hoe kleiner het netto-actief, en hoe lager de successierechten.

Dit opent perspectieven voor een belangrijke optimalisatie op gebied van successierechten. Nemen we daartoe als voorbeeld een familie met een belangrijk onroerend goed patrimonium. Worden er géén maatregelen ondernomen, dan vallen die onroerende goederen in principe alle tegen marktwaarde in de erfmassa. Maar een pientere pater familias kan een lening aangaan voor een bedrag gelijk aan de waarde van zijn onroerende goederen.

Wie bijvoorbeeld over een onroerend goed patrimonium beschikt ter waarde van 1.000.000 EUR kan een lening aangaan van precies 1.000.000 en op die manier zijn netto-actief precies op nul brengen. Daartoe volstaat het voor de ouders, ontleners, om het geld dat ze van de lening hebben gekregen onmiddellijk aan hun kinderen te schenken. De intrest die de ouders betalen wordt gerecupereerd via de opbrengsten op de som geld die de bank heeft uitgeleend. Indien de ouders deze opbrengsten zelf willen opstrijken volstaat het een last aan de schenking of de handgift te verbinden.

Overlijden de ouders, dan betalen de kinderen in die hypothese niks aan successierechten vermits het bedrag van de schulden de waarde van de onroerende goederen compenseert. Roerende goederen zijn er per hypothese evenmin vermits die voordien bij wijze van schenking aan de kinderen zijn overhandigd.

Doen de ouders de schenking van de gelden bij middel van een hand – of bankgift, dan zijn er evenmin schenkingsrechten verschuldigd wanneer de ouders nog drie jaar in leven blijven na de gedane schenking. Voelen de ouders daarentegen dat ze de drie jaar niet meer zullen halen, dan kunnen ze alsnog die schenking regulariseren en ter registratie voorleggen. Hierop zijn 3% registratierechten verschuldigd.

De kinderen erven met andere woorden schulden en onroerende goederen. En met het geld dat ze voordien bij wijze van schenking hebben ontvangen, kunnen ze nu de nog openstaande schuld terug aflossen. Wat er overblijft zijn dan de onroerende goederen, vrij en onbezwaard.

2.Op gebied van vermogensbelasting

Een andere context waar de lening zijn nut als optimalisatie instrument al veelvuldig heeft bewezen is deze waar er een vermogensbelasting is verschuldigd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor mensen die een optrekje zouden bezitten in Frankrijk waarvan de waarde hoger is dan 720.000 EUR. Dit is het bedrag waarboven in Frankrijk vermogensbelasting is verschuldigd.

Welnu, vermits de vermogenbelasting enkel en alleen op de netto waarde is verschuldigd, kan ook hier het aangaan van een lening een belangrijk fiscaal nut hebben. Op deze wijze wordt vermogensbelasting perfect vermeden.

Conclusie: Een vermogenskrediet kan absoluut voordelig zijn in een situatie met zware onroerende vermogens. Op deze wijze wordt het netto-actief van de nalatenschap verminderd met de schuld, waardoor de successierechten drastisch worden ingeperkt. Becijfer de lasten en baten van deze oplossing (de te betalen intresten aan de bank versus de mogelijke opbrengsten uit de (risicoloze) beleggingen).

Vergeet ook niet de kredietkosten en de kosten voor het vestigen van de waarborg in de berekening mee te nemen. Leen met de glimlach indien deze oefening positief is.. En vergeet niet dat vriendelijke mensen langer leven…

Jo Viaene is algemeen directeur van Optima Financial Planners.