Elia waarschuwt   voor groter risico   op stroompannes
'Ik kan me niet voorstellen dat het kb op de meerjarentarieven niet goedgekeurd wordt', zegt ceo Daniel Dobbeni van Elia.Wim Daneels
Foto: © Wim Daneels
Het risico op stroompannes wordt de volgende jaren groter als niet extra geïnvesteerd wordt in het Belgische hoogspanningsnet, waarschuwt Daniel Dobbeni van Elia.

energie

van onze redacteur

pascal sertyn

Daniel Dobbeni is topman van Elia, de eigenaar en uitbater van het hoogspanningsnet in ons land. Hij kijkt al een tijdje uit naar een hervorming van het vergoedingssysteem voor zijn bedrijf die de financiële stabiliteit van zijn bedrijf serieus zal verbeteren.

Elia moet de komende jaren immers regelmatig gaan aankloppen bij de banken. Het hoogspanningsbedrijf kan vandaag immers maximaal 110miljoen euro per jaar investeren, en Dobbeni wijst erop dat Elia jaarlijks minimaal 140miljoen euro moet kunnen uittrekken om de kwaliteit van het huidige net op hetzelfde peil te kunnen houden. En voor uitbreidingen zoals een net in zee voor de aansluiting van bijkomende windenergieparken is zelfs nog een pak meer geld nodig.Heeft Elia vandaag voldoende financiële middelen om het Belgische hoogspanningsnet te beheren?

'Dat hangt af van wat men van Elia verwacht. België heeft dankzij grote investeringen in het net in de jaren 70 en 80 een schitterend net. Om dat kwaliteitsniveau constant te houden moeten we de volgende jaren 140 tot 150miljoen euro per jaar investeren. Dankzij een dergelijk investeringstempo kunnen we het risico op stroompannes op het huidige, zeer lage niveau houden. De huidige investeringsruimte van 110miljoen euro van Elia volstaat niet om het Belgische net op tijd te vernieuwen.'

'Een tweede scenario houdt in dat enkel hoogspanningsinfrastructuur wordt vervangen die aan het eind van haar levensduur is. Het voordeel is dat daardoor de hoogspanningstarieven verlaagd kunnen worden (die maken vandaag tussen 5 à 10procent uit van de eindprijs die de elektriciteitsverbruiker betaalt, red.). Maar dan moet je er wel rekening mee houden dat het risico op stroomonderbrekingen toeneemt.'

'Maar het tariefvoordeel is maar tijdelijk, want vroeg of laat moet er toch geïnvesteerd worden om de hoogspanningsinfrastructuur die versleten is te vervangen.'Zit de aansluiting van de windmolenparken in de Noordzee in deze rekening?

'De aansluiting van de drie al geplande windenergieparken (met een vermogen van 900megawatt, red.) zitten in de rekening.'

'Maar er is niets gepland voor de aansluiting van 2.000 megawatt windmolenparken op zee, voor een onderzeese elektriciteitsverbinding tussen België en Groot-Brittannië of voor de uitbouw van een net op het land dat minder afhankelijk is van de centrales van de huidige producenten (Electrabel en SPE, red.).'

'De uitvoering van dergelijke plannen vergt veel grotere investeringen dan we tot nog toe hebben gedaan. Een kleine netwerk in zee voor de windenergieparken kost zeker 200miljoen euro.'

'Om dergelijke projecten te kunnen financieren moeten we aantrekkelijk blijven voor de financiers.'Zijn er ook extra investeringen nodig om de sluiting van de kerncentrales in ons land vanaf 2015 op te vangen?

'Alles hangt af van de inplanting van de centrales die dan de rol van de kerncentrales overnemen. Als het om eenzelfde type centrale (gas- of steenkoolcentrale, red.) gaat die op dezelfde plaats wordt gebouwd, hoeft Elia zijn net niet echt aan te passen.'

'Maar als geopteerd wordt om veel meer de klemtoon te leggen op bijvoorbeeld hernieuwbare energie zoals windparken, dan moeten binnenkort beslissingen worden genomen over een grondige aanpassing van het hoogspanningsnet in ons land. Want zo'n aanpassing vergt tussen de vijf en de vijftien jaar.'

'Hoogspanningsnetten bouwen is niet bovendien niet gemakkelijk. In heel Europa zijn de voorbije jaren amper enkele kilometers 380kilovoltlijnen aangelegd omdat dergelijke projecten maatschappelijk zeer moeilijk liggen.'

'En verder moet iedereen zich van tevoren goed realiseren dat dergelijke aanpassingen gevolgen hebben voor de tarieven.'

'De vraag is in welke mate de bereidheid bij de beleidsvoerders en de verbruikers bestaat om dergelijke investeringen te verrekenen in de elektriciteitsprijs.'

'Wij zijn in ieder geval vragende partij om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.'

'En er is nog een andere uitdaging. Wanneer in België geopteerd wordt om het accent te leggen op hernieuwbare energieproductie, dan moet Elia ook op zoek naar reservevermogen om het plotse wegvallen van hernieuwbare elektriciteitsproductie te kunnen opvangen. Dat kan door capaciteit te reserveren bij bestaande elektriciteitsproducenten of door zelf centrales te gaan bouwen. Daaraan hangt eveneens een prijskaartje.'

'In Frankrijk is het hoogspanningsbedrijf RTE al zo'n reservecentrale aan het bouwen om de elektriciteitsbevoorrading van Bretagne te allen tijde te kunnen waarborgen.'

'Ik stel overigens vast dat elektriciteit geregeld gelijkgesteld wordt met lucht en water. Stroom moet net als lucht en water voor iedereen beschikbaar zijn, zelfs voor degenen die niet de middelen hebben om ervoor te betalen.'

'En dat creëert een enorm spanningsveld. Want de elektriciteitsvoorziening vergt grote investeringen en de verbruiker zal daarvoor een prijs moeten betalen. Maar tegelijk willen de beleidsvoerders dat iedereen voldoende stroom krijgt.'U wacht op de invoering van meerjarentarieven door de regering.

'Ik ga geen uitspraken doen zolang het koninklijk besluit niet definitief goedgekeurd is door de regering. Het zou me verwonderen als zo'n kb er niet zou komen. Ik denk niet dat het de bedoeling is om Elia een imago te geven van een bedrijf met een groot wettelijk en regulatoir risico.'

'Te meer omdat we in Europa, en zeker in België voor fantastische uitdagingen staan wat onze energietoekomst betreft. Door de ouderdom van het huidige elektriciteitspark worden we verplicht om de komende jaren heel veel centrales en netten te vervangen. En zo kunnen we de elektriciteitsproductie voor de komende dertig tot veertig jaar goed voorbereiden.'En als het kb niet voor de verkiezingen wordt goedgekeurd?

'Dat zou niet alleen een slechte zaak zijn voor Elia, maar voor het hele Belgische energielandschap. De financiële markten zullen vroeg of laat hun conclusies trekken.'Bij de beursgang werd Elia aangeprezen als een goedehuisvaderaandeel. Maar het dividend is de voorbije jaren amper gestegen en Elia heeft de beurshausse volledig aan zich zien voorbijgaan.

'Het zijn de regering en de regulator die uitmaken hoe de beleggers Elia percipiëren. De regering schrijft de wetten en de regulator past ze toe. De vergoeding van de aandeelhouders wordt bepaald door degenen die de wetten maken en toepassen.'

'Wij hebben alvast gedaan wat we beloofden aan de beleggers en wat ons is gevraagd door de overheid. Sans faute. De Belpex (de Belgische stroombeurs, red.) is opgericht, de kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading is verbeterd en we hebben geïnvesteerd om de capaciteit op de hoogspanningsverbindingen met de buurlanden uit te breiden.'