Hoeveel geld stopt de Vlaamse overheid jaarlijks in de havens?

'In totaal 350 miljoen euro. Dat omvat niet enkel de subsidiëring van infrastructuurwerken, maar ook budgetten voor het onderhoud van de maritieme toegangen naar de Vlaamse havens.'

En de komende jaren?

'Het is niet de bedoeling om dat bedrag fors te verhogen. Integendeel, als het met minder kan, zullen we dat doen.'

'De uitgaven voor de onderhoudsbaggerwerken om de maritieme toegankelijkheid van de Vlaamse havens te verzekeren, zijn onvermijdelijk. Er is de uitdieping van de Schelde en de vaargeul richting Zeebrugge. Dat moet in de toekomst onderhouden blijven.'

De Nederlandse Eerste Kamer heeft de Scheldeverdragen nog niet goedgekeurd. Is de uitdieping op Nederlands grondgebied nog voor dit jaar?

Ik ga ervan uit dat deze werken nog dit jaar van start kunnen gaan.

De Vlaamse havens bereiden zeer grote investeringsprojecten voor. Wat is de stand van zaken?

'Antwerpen wil snel een tweede zeesluis naar de Waaslandhaven en bestudeert het Saeftinghedok (een tweede containerdok op de linker Scheldeoever, red.). De bouw van de sluis is onderwerp van bespreking binnen de Vlaamse regering en de Antwerpse haven. De Antwerpse havenbestuurders zijn voorstander van een snelle realisatie maar we moeten eerst de finalisering van het milieueffectenrapport rond de verder uitbreiding van de haven op het linkeroevergebied afwachten, vooraleer concrete beslissingen genomen kunnen worden over de aanleg van een tweede zeesluis. Wat het Saeftingedok betreft, moet iedereen zich realiseren dat de huidige Vlaamse regering geen beslissing meer zal nemen over het al dan niet aanleggen van dit containerdok.'

'Het grote dossier voor de Gentse haven is de toekomst van het sluizencomplex in Terneuzen, de toegang naar het kanaal Gent-Terneuzen. Er is al heel wat studiewerk verricht. Eenmaal de goedkeuring van de Scheldeverdragen achter de rug, neem ik mij voor nog dit jaar een overeenkomst met Nederland uit te werken over wat er moet gebeuren met het sluiscomplex.' 'Ten slotte zijn er in Zeebrugge twee grote dossiers. Zoals in Antwerpen vraagt Zeebrugge ook een nieuwe zeesluis en er is de aanpassing van het Schipdonkkanaal. Vooraleer een beslissing kan worden genomen over het Schipdonkkanaal moeten we zicht hebben op de resultaten van bijkomende studiewerk. Ik betwijfel of we nog dit jaar de knoop kunnen doorhakken. En het valt niet uit te sluiten dat de definitieve beslissing pas door de volgende regering genomen zal worden. Het project voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge staat al wat verder. Er is een consensus over een plan waarbij de getijhaven landinwaarts wordt uitgebreid. De zeesluis zou dieper in de huidige achterhaven liggen.'

Grote plannen maar is daar wel geld genoeg voor?

'Het meest dringende, is de financiering van de tweede zeesluis naar de haven op de linker Scheldeoever. De investering wordt geraamd op 625 miljoen euro. De vraag die ik me stel is of de Vlaamse overheid de hele factuur moet betalen. Wat de sluis betreft, is er maar één andere mogelijk investeringspartner, de Antwerpse haven zelf. Ik sta in ieder geval open voor creatieve voorstellen.'

'De Antwerpse havenbestuurders lijken me overigens bereid om te praten over de financiering maar ze voegden er wel onmiddellijk aan toe of ik dezelfde aanpak zal huldigen wanneer de andere Vlaamse havens met dergelijke projecten komen aankloppen.'

En de Antwerpse haven pleit met het Saeftinghedok al voor een tweede megaproject waarop een prijskaartje plakt van 650 miljoen euro.

'Dat is iets helemaal anders. Ik hoor dat in Uruguay privé-investeerders (de groep Huts, red) de bouw van een containerkaai voor hun rekening nemen. Als het daar zo gaat, dan moeten wij zeker bekijken of dergelijke investeringen in de Vlaamse havens ook op dergelijke manier gefinancierd moeten worden.'

'Het principe is dat de Vlaamse overheid investeert in bruggen en sluizen en de maritieme toegang. Dat principe is veel minder van toepassing op dokkenbouw.'

Kom daar nog bij dat de voorbije maanden herhaaldelijk geluiden opgingen over de economische en maatschappelijke zin van dergelijke projecten.

'Voor elk infrastructuurproject moet een maatschappelijk draagvlak zijn. Vandaar dat we projecten zoals het Saeftinghedok en ook de aanpassing van het Schipdonkkanaal zeer zorgvuldig moeten beoordelen.'

'Een dok bouwen; de mobiliteit garanderen en de levenskwaliteit blijven verzekeren: het moet allemaal tegelijk bekeken worden.'

'Ik wil er wel nog aan toevoegen dat wat de uitbouw van de Antwerpse haven betreft verschillende dossiers aan elkaar gelinkt zijn. Neem nu de mobiliteit of ontsluiting. Het masterplan Antwerpen, waarvan de Oosterweelverbinding een onderdeel vormt, is cruciaal voor de toekomstige verkeersontsluiting in het Antwerpse.'

Fernand Huts vindt ruimte maken voor logistieke activiteiten in de Antwerpse haven economisch en maatschappelijk een veel betere keuze dan extra containerdok.

'Ik heb geen enkel probleem met kritische stemmen. Aangezien de ruimte in de havens beperkt is, moeten we zeer goed afwegen welke investeringen het grootste rendement kunnen opleveren. De meningen lopen sterk uiteen.'

'De Antwerpse havenbestuurders wijzen erop dat een haven altijd moet kunnen inspelen op de goederenvolumes. Zij stellen dat congestie de dood is van de haven. Maar het ruimtebeslag is inderdaad om u tegen te zeggen. Andere zeggen dat verder investeren in dokken te zot is om los te lopen.'

'Ik ben in ieder geval een grote voorstander om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te creëren op een zo beperkt mogelijke oppervlakte. Vooraleer over dergelijke dossiers beslist kan worden, moeten er zeer volledige antwoorden gegeven worden.'