Betaalbaar wonen? De Zemstse politieke partijen aan het woord!
Wij vroegen aan burgemeester Bart Coopman (CD&V) om zijn visie over betaalbaar wonen als hij het beleid gedurende de volgende legislatuur zou mogen verderzetten. Foto: Paul Van Welden
Wij vroegen aan burgemeester Bart Coopman (CD&V) om zijn visie over betaalbaar wonen als hij het beleid gedurende de volgende legislatuur zou mogen verderzetten. Wij stelden dezelfde vraag ook aan SP.A/Groen!, N-VA, Open VLD, Vlaams Belang en VLAM. En we kregen een antwoord.

De visie van CD&V

“Betaalbaar wonen” wordt volgens Burgemeester Bart Coopman nogal sloganesk gebruikt door alle politieke partijen. Vraag is wie er concreet iets aan doet. Zemst gaat, zoals voorzien in het Vlaamse gronden- en pandendecreet, tegen 2020, voor Zemstenaren (!) 150 extra betaalbare woningen bouwen, die verkocht of verhuurd zullen worden. Wij doen dat in eigen beheer, met subsidies van VMW, of in samenwerking met Providentia. Daarnaast bieden wij jaarlijks bouwgronden aan voor Zemstenaren (gemeentegronden), soms tegen verminderde prijs (bv. Maalderijstraat). Volgend jaar wordt de herziening van het structuurplan van de gemeente Zemst voorzien. Op een evenwichtige manier zal daarin vastgelegd worden waar nog ruimte voor betaalbaar wonen kan worden gepland (vb. aansnijden van bepaalde woonuitbreidingsgebieden of integendeel bevriezen van bepaalde daarvan (eikbosweg bv.). Ons actief grondbeleid maakt in dit verband veel mogelijk. In het beleid ruimtelijke ordening streven we naar kleinere kavels en meer woongelegenheden per gebouw. Daarnaast zijn we bereid om nieuwe woonvormen te stimuleren (cohousing e.a.) en te onderzoeken in welke mate renovatie gestimuleerd kan worden, eventueel met premies.

De visie van SP.A/Groen!

'Betaalbaar wonen in eigen dorp is voor het kartel sp.a -Groen een prioriteit. Wij willen niet dat jonge Zemstenaars of ouderen, voor wie het allemaal wat te groot en te duur dreigt te worden, moeten uitwijken. Daarom willen we vanuit de gemeente kleinere kavels voorzien en er voor zorgen dat mensen hun woning makkelijker kunnen omvormen tot een meergezinswoning.' Leen Mertens is al anderhalf jaar druk bezig met de verbouwing van haar woning en weet uit ervaring dat elke hulp bij het verbouwen welkom is. “ De premies die op federaal vlak zijn weggevallen moeten we gedeeltelijk kunnen opvangen.” stelt ze.

Hinderlijke vastgoedspeculatie

Eline Gijselings gaat nog een stapje verder: 'Via gemeentelijke starterswoningen willen we onze jonge inwoners een kans geven om op termijn in hun eigen gemeente een eigen stek te hebben. Met onze gemeentelijke renovatiepremie waarin ook ren ovatie van gevels opgenomen IN ZEMST is - zal renoveren aantrekkelijker en betaalbaar worden. Verwacht geen wonderen, maar alle beetjes helpen! De inkomsten voor deze renovatiepremie halen we uit een kordate aanpak van hinderlijke vastgoedspeculatie door grote bouwpromotoren. We willen de klemtoon leggen op VERbouwen in plaats van VOL bouwen. Zo bewaren we ook het landelijk karakter van Zemst. Een belangrijke doelstelling van ons kartel!', stellen Leen Mertens en Eline Gijselings.

De visie van N-VA

Lijsttrekker Veerle Geerickx is Raadgever Ruimtelijke Ordening op het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters en kan er ambtshalve van meespreken. Via een gecoördineerd beleid met aandacht voor verstandige woonvormen streeft haar partij naar een toegankelijke en betaalbare woonmarkt. Jonge starters, eenoudergezinnen of ouderen vereisen aangepaste en nieuwe woontypes op de markt. ‘Wij hebben oog voor levenslang wonen en aan senioren aangepast wonen, gevoed door een netwerk aan diensten.’, Stelt Veerle Geerinckx.

De visie van Vlaams Belang

Patrick Van Den Bosch, lijsttrekker Vlaams Belang Zemst: 'Onze visie over betaalbaar wonen is om bij verkavelingen kleinere percelen aan te bieden zodat er meerdere woningen kunnen worden gebouwd. Deze woningen zullen natuurlijk kleiner zijn maar goedkoper en dus betaalbaar. Dit mag zeker en vast de hoogbouw niet aanwakkeren want anders gaat de verstedelijking snel toenemen. Grote bestaande woningen kunnen we renoveren zodat deze beschikbaar worden gesteld voor meerdere kleine gezinnen. Sociale woningen kunnen ook een oplossing bieden omdat deze voor de meeste mensen betaalbaar zijn. Uiteraard zijn al deze woningen op de eerste plaats voor de Vlaamse gezinnen, en liefst voor Zemstenaars.', stelt Van Den Bosch.

De visie van VLAM

Vlam wil een consequent woningbeleid gericht op betaalbaar wonen, met specifieke aandacht voor jonge mensen en met duidelijke regels om misbruiken te voorkomen. Gemeentelijke bouwgronden moeten worden voorbehouden voor mensen die hier al jarenlang wonen of gewoond hebben. De huidige reglementering is te vaag en laat te veel ruimte voor ‘uitzonderingen’.

Renovatie aanmoedigen

Kangoeroewoningen brengen oud en jong onder één dak zonder dat één van beiden zijn zelfstandigheid moet opgeven. Een soepeler regelgeving ter zake dringt zich op, zodat een woning makkelijker bijvoorbeeld een tweede huisnummer kan krijgen. Door de bestaande sociale woningen te renoveren en beter af te stemmen op de doelgroep kunnen meer mensen aan een betaalbare woning worden geholpen. Renovatie van bestaande woningen op de privémarkt dient te worden aangemoedigd. Zo blijft ook de open ruimte beter bewaard. Twee vliegen in één klap. Renovatie aanmoedigen kan door de bouwverordeningen te versoepelen.

De visie van Open VLD

Katia De Vreese (lijsttrekker): 'Iedereen heeft het recht op een eigen woning en het verwerven ervan door de inwoners van onze gemeente is onze centrale doelstelling. Omwille van de steeds stijgende prijzen voor gronden en huizen in onze gemeente kan eigendomsverwerving echter onder andere voor toekomstige generaties Zemstenaars een probleem worden.'

Voorrang aan eigen inwoners

'Om betaalbaar wonen mogelijk te maken dient de gemeente te onderhandelen met private verkavelaars om waar mogelijk kleinere en betaalbare percelen te creëren. Het is tevens tijd om vernieuwende visies op hedendaags en toekomstig wonen te betrekken in de ontwerpen. Via een toewijzingsreglement, dat voorrang geeft aan eigen inwoners, kan men ervoor zorgen dat jonge gezinnen uit Zemst in de eigen gemeente een betaalbare bouwgrond of woning kunnen kopen.', Stelt Katia De Vreese. Volgens haar moeten woonuitbreidings- en inbreidingszones ontwikkeld worden met het zelfbeschikkingsrecht van de eigenaars als uitgangspunt.

Levenslang wonen

'Open VLD Zemst wil het tekort aan seniorenflats verhelpen door bouwers en verbouwers aan te moedigen om hun woning "levensloopbestendig" te maken. Levenslang wonen kan onder andere door proactief te voorzien in bredere gangen en deuropeningen. Zo kan een woning later gemakkelijk aangepast worden aan de noden en kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven wonen. De gemeente heeft hier een informatieve taak.', besluit Katia De Vreese.

 

 


 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig