Volgens gemeenteraadslid Geert De Chou (SP.A) moet de volgende beleidsploeg het groene karakter van de stad en deelgemeenten behouden. "Om het bestaande bomenbestand niet verder te laten afnemen, is het belangrijk dat wanneer er bomen gerooid worden een heraanplant geschiedt."

"Omwille van de huidige complexiteit van de regelgeving terzake worden er heel wat bomen gerooid of geveld zonder de nodige vergunningen met als gevolg dat er heel wat bomen verdwijnen" stelt Geert De Chou vast. "Ik stel voor dat voor het kappen van bomen een visie en een reglement opgemaakt worden, alsook controlemogelijkheden ontwikkeld worden."

“Met het opstellen van een gemeentelijk reglement wordt er rechtszekerheid geboden en komt er duidelijkheid over wat kan en niet kan en welke vergunningen er nodig zijn voor het vellen en rooien van bomen en andere groenelementen zowel op privé terrein als openbaar domein."

“We staan er te weinig bij stil maar bomen zijn levensnoodzakelijk voor een leefbare aarde. Ook in onze onmiddellijke woonomgeving staan bomen mee in voor een aangenaam leefklimaat. Ze vangen het ongezonde fijn stof uit de lucht, nemen CO2 op en zorgen voor verse zuurstof."

"Daarnaast hebben bomen een ecologische, landschappelijke en esthetische waarde. Wanneer bomen en bossen gekapt worden wijzigt men de omgeving voor de komende 20-25 jaar. De uitwerking van een beleid rond het kappen van bomen en het behoud van groen in de gemeente, moet dan ook tot de ambities van de nieuwe beleidsverklaring 2019-2024 behoren."

"Tenslotte wil ik verduidelijken dat zo een gemeentelijk reglement op geen enkele wijze in de weg wil staan van de wens van een eigenaar of gebruiker van een tuin om deze op een andere wijze aan te leggen. Mits een goedgekeurd plan tot heraanplant is dit mogelijk."