Zonevreemd

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziet in het bieden van rechtszekerheid voor alle zonevreemde woningen, dit al dan niet via de opmaak van een rup. Al naargelang de ligging in kwetsbare of niet-kwetsbare gebieden worden mogelijkheden vastgelegd.