Voorstel zonder carenzdag en met eengemaakte opzegtermijn
Monica De Coninck Foto: belga

Na meer dan een dag onderhandelen heeft minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) een compromisvoorstel uitgewerkt over de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden. Er komt een eengemaakte opzegtermijn en de carenzdag wordt onder voorwaarden afgeschaft.

De vakbonden en werkgevers zaten sinds gisteren samen om tot een akkoord te komen. De onderhandelingen werden begeleid door minister van Werk Monica De Coninck en de kabinetschef van premier Elio Di Rupo, Yasmine Kherbache. 

Omstreeks 14 uur werden de onderhandelingen afgebroken. Er was toen geen formeel akkoord tussen de vakbonden en werkgevers, waarop minister De Coninck een compromisvoorstel deed. Daar namen de vakbonden en werkgevers vervolgens akte van.

De tekst bevat beslissingen omtrent de twee dossiers die op last van het grondwettelijk hof voor 8 juli moesten geregeld worden: de opzegtermijnen en de carensdag.

Eengemaakte opzegtermijn

De huidige aparte regeling voor opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden wordt vanaf 1 januari 2014 vervangen door een eengemaakte opzegtermijn, maar de voordien verworven rechten blijven behouden.

Die nieuwe opzegtermijn valt uiteen in verschillende loopbaanonderdelen. Vanaf het moment dat een werknemer in dienst treedt, maakt hij aanspraak op twee weken opzeg na het eerste kwartaal anciënniteit, vier weken na het tweede kwartaal en dat loopt op tot dertien weken na drie jaar anciënniteit. Vanaf dan komen er per dienstjaar drie weken opzeg bij, tot een plafond van 62 weken na 20 jaar. Daarna komt er nog één week opzeg bij per dienstjaar.

In de verschillende sectoren moet wel nog worden onderhandeld over de juiste verdeling van de opzegvergoeding, over uitbetaling en activering (outplacement).  

Carenzdag

De carenzdag, de eerste dag bij ziekte - voor arbeiders vaak onbetaald - wordt afgeschaft, maar die afschaffing gaat gepaard met een versterkt controlesysteem op misbruiken. Dat systeem komt er op uitdrukkelijke vraag van de werkgevers.

Tegen 1 januari 2014 moeten de sociale partners ook de andere verschillen in statuut tussen arbeiders en bedienden wegwerken. Het is nog onduidelijk met welke juridische bewarende maatregelen de regering de periode tussen 8 juli en die eerste januari zal overbruggen.

De verschillende partijen hebben de onderhandelingstafel ondertussen verlaten om het voorstel voor te leggen aan hun achterban. Minister De Coninck zal het compromisvoorstel op haar beurt ter bekrachtiging voorleggen aan de regering.