De Standaard neemt onder de loep wat de Zorginspectie van de Vlaamse ziekenhuizen vindt. 56 ziekenhuizen, meer dan 100 campussen, liggen op de onderzoekstafel. Beoordeeld op 56 criteria. Hoe scoren de ziekenhuizen in uw buurt? Lees bij elk ziekenhuis alles over de spoeddienst, de hygiëne, de zorg voor kinderen, en de betaalbaarheid van de zorg. U kan hier ook het volledige inspectieverslag downloaden. Elke dag komt er een rapport bij voor het ziekenhuis in uw buurt.
Jan Yperman ziekenhuis
adres: Briekestraat 12, 8900 Ieper | website: www.yperman.net
  • geen info

Het inspectierapport

Bestaffing
De dienst is voldoende bemand (artsen en/of verpleegkundigen).
Alle artsen en verpleegkundigen beschikken over een bijzondere beroepstitel, een brevet acute geneeskunde. De artsen zijn urgentieartsen of spoedartsen.
De permanentie valt nooit terug op verpleegkundigen of eerste- of tweede jaars artsen-specialisten-in-opleiding.
Uit interviews of verslaggeving aan de inspecteurs blijkt dat de werkdruk op spoed niet te hoog ligt.
De permanentie van de spoeddienst is conform de wetgeving.
Permanente vorming
Er is voldoende/veel aandacht voor de bijscholing van de dienst.
Omgaan met agressie
De dienst heeft zelden of nooit te maken met agressieve patiënten (of agressieve begeleiders).
De verpleegkundigen (of een deel ervan) hebben een cursus 'omgaan met agressie' gevolgd.
Er zijn voorzieningen om het personeel te beschermen (camera's, veiligheidspersoneel of -stewards, een noodknop, overleg met de politie, veiligheidsglas, …).
Er zijn voldoende voorzieningen om het personeel te beschermen.
Schokkende gebeurtenissen
De dienst spoedgevallen kan 24/24u beroep doen op psychologen, de psychosociale dienst, ... voor de opvang van familieleden.
De dienst spoedgevallen kan 24/24u beroep doen op psychologen, de psychosociale dienst, ... voor de opvang van de eigen hulpverleners.
Buffer/oneigenlijk gebruik dienst spoedgevallen
Er is geen sprake van oneigenlijk gebruik van de dienst spoedgevallen. (huisartsen/specialisten sturen hun patiënten niet via spoed binnen, het nachthospitaal wordt niet als 'buffer' gebruikt, ...)
De veiligheid van de patiënten wordt op geen enkel moment in het gedrang gebracht (bijvoorbeeld door te weinig toezicht door de verpleegkundigen)
Er is een goede doorstroming naar andere diensten.
De wachttijden voor patiënten zijn niet te lang.
Infrastructuur
Er is geen gebrek aan ruimte, de ruimte is niet te krap.
De privacy van de patiënt is altijd verzekerd.

Reactie Jan Yperman ziekenhuis

Spoedgevallen

In de nota staat er dat de spoedgevallendienst van het Jan Yperman ziekenhuis beschikt over een traumazaal waar ook radiologische onderzoeken kunnen gebeuren. Deze bewering klopt niet want er kunnen geen radiologische onderzoeken gebeuren in de traumazaal maar wel kleine ingrepen.

Betreffende de samenstelling van de medische equipe meldt het ziekenhuis dat ze wensen te groeien naar een volwaardige, onafhankelijk functionerende dienst spoed, doch door het belangrijk tekort aan spoedartsen op de markt, is de samenstelling van de medische equipe “beperkt”, langzaam verbeterend.

In zake de permanentie: de permanentie spoed/MUG wordt 24/24 7/7 verzorgd door op dit moment een equipe bestaande uit 5 specialisten anesthesie met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde (waaronder het medisch diensthoofd spoed en medisch diensthoofd MUG), 2 specialisten in de acute geneeskunde, en 3 artsen met het Brevet Acute Geneeskunde, waar nodig bijgestaan door specialisten in de interne geneeskunde.
Permanent is er een spoedarts met de wettelijk vereiste kwalificaties aanwezig.
De permanentieregeling voor spoed en MUG: Er is permanent een spoedarts met de wettelijk vereiste kwalificaties aanwezig. Op het intranet kan de maandelijks nominatieve permanentiewachtlijst door iedereen geconsulteerd worden. Er is een regeling dat de achterwacht steeds binnen de 15 minuten in het ziekenhuis aanwezig is. De meeste artsen slapen hiervoor trouwens in. De achterwacht wordt op de maandelijkse permanentiewachtlijst nominatief vermeld. De achterwacht wordt nu niet enkel door anesthesie gedaan (14 FTE), maar hoofdzakelijk door de internisten (19 FTE), waar nodig aangevuld door de andere artsen uit de 13 basisdisciplines (35 FTE)

Betreffende het aantal verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel in de intensieve en spoedgevallenzorg: Situatie mei 2012: momenteel hebben 25 van de 32 personeelsleden de bijzondere beroepstitel in e intensieve en spoedgevallenzorg. (19.86 FTE van 25.43)
Het richtkader is momenteel opgetrokken naar 24 FTE en daarnaast is er nog iemand in de mobiele equipe die de beroepstitel spoed en intensieve zorgen heeft. Deze persoon staat in om voor de vervanging van ziektes op de medische technische diensten.

Wachttijden: Via het softwarepakket Yuse worden de doorstroom- en wachttijden opgevolgd. Bij problemen worden die op de maandelijkse vergadering van de commissie spoed besproken en wordt de betrokkene aangesproken door de hoofdgeneesheer.

inspectiedatum 04/02/10

De spoedafdeling op Jan Yperman ziekenhuis VZWDe afdeling spoedgevallenzorg heeft heel wat infrastructurele troeven (SP): Het nachthospitaal (een afdeling verbonden aan de spoeddienst voor de patiënten die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden; de volgende dag wordt de patiënt naar een normale afdeling overgebracht, red) bestaat uit 5 afzonderlijke kamers. Men gebruikt deze kamers niet alleen voor de duur van diagnosestelling, maar ook om geriatrische patiënten van bij aanvang een verhoogd comfort te bieden.
De wachtzaal voor ambulante patiënten ligt vlak voor de onthaalbalie wat een goed toezicht mogelijk maakt. Naast de twee identiek ingericht urgentiekamers, beschikt men ook over een ruime traumazaal (een zaal waar ook radiologische onderzoeken uitgevoerd kunnen worden, red). [...]

Men heeft bewust gekozen voor een beperkte samenstelling van de medische equipe op spoed, bestaande uit 2 geneesheren in de urgentiegeneeskunde (medisch diensthoofd spoed en medisch diensthoofd MUG, samen 2 VTE), 1 BAG arts, internisten en anesthesisten (waaronder 2 extra urgentieartsen). (AV) Overdag is er steeds een urgentiearts aanwezig.
De nacht en weekend permanentie wordt waargenomen door internisten en anesthesisten.

De permanentieregeling voor spoed en MUG is niet sluitend. (NC) Er bestaan verschillende wachtlijsten die geen van alle overeenstemmen met de beschreven toestand. Wanneer de MUG uitrukt, wordt de achterwacht steeds opgeroepen. Deze begeeft zich echter niet steeds naar de spoedgevallen. De achterwacht is niet steeds nominatief opgenomen in de wachtlijst.
Bovenop de cumulatie van spoed en MUG, wordt de permanentie gecumuleerd met de permanentie voor interne. De achterwacht wordt gecombineerd met de permanentie voor anesthesie (o.a. OK), waardoor men in geval van een spoedoperatie niet vrij is om zich binnen de 15 minuten naar de spoed te begeven op het moment dat de MUG uitrukt. Cumulatie van de medische permanenties van de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg en MUG kan enkel onder strikte voorwaarden. Aldus dient een bijkomende arts binnen de 15 minuten na iedere uitruk van de MUG op de spoeddienst aanwezig te zijn. Deze bijkomende oproepbare artsen dienen nominatief bepaald te zijn in een wachtlijst.

17 van de 32 verpleegkundigen op spoed zijn in het bezit van een bijzondere beroepstitel in de intensieve en spoedgevallenzorg of zijn hiermee gelijkgesteld. Dit komt neer op 14.1 VTE van de 22.6 VTE. (AV)

Normatief en zonder rekening te houden met de activiteiten beschikt men met 22,6 VTE verpleegkundigen over voldoende personeel. Niettegenstaande de vele inspanningen (bv. administratieve medewerker vanaf januari 2010) en het nauwgezet opvolgen van het richtkader (tweewekelijks), kunnen we op basis van het activiteitsniveau, de verschillende extra taken stellen dat er een relatief personeelstekort is. (NC) [...] Argumenten voor een hoge werkdruk zijn: Op moment van de audit staan er 4008 overuren genoteerd.

Dit komt overeen met 2,5 VTE (voltijdsequivalent, red). [...] Op moment van de audit (november 2010, red) moeten er voor 2009 nog 510 uren verlof toegekend worden. Dit komt overeen met 0,3 VTE. [...] Ziekte en afwezigheden omwille van vorming moeten door de eigen equipe opgevangen worden. Personeelsleden die uitvallen wegens zwangerschap, worden niet vervangen.

Er wordt voldoende aandacht besteed aan vorming. (SP)

Er zijn, naar subjectief aanvoelen op de afdeling, soms lange wachttijden doordat sommige specialisten lang op zich laten wachten om de patiënt op spoed te zien vooraleer hij naar de kamer mag (tot meer dan een uur wachttijd na telefonisch contact met de arts).

Doorstromingsproblemen bij opname op een afdeling heeft meestal te maken met het niet vrij zijn van een kamer. Andere redenen (bv. niet gepoetst zijn van een kamer) worden niet aanvaard. Op die manier wordt de bufferfunctie van het nachthospitaal tot een minimum herleid. (SP)

Op de spoedgevallendiensten wordt men soms geconfronteerd met agressie vanwege patiënten en/of hun begeleiders. (AV) In dit kader werden reeds een aantal initiatieven genomen (SP): De toegang van de spoed van buitenaf is beveiligd. Vanuit de garage kan men niet ongemerkt op spoed binnenwandelen. 24 medewerkers van spoed volgden in 2009 de opleiding “omgaan met agressie”. Elk agressie-incident wordt geregistreerd en feedback wordt voorzien.
Momenteel heeft men de mogelijkheid om bijstand van de politie te vragen via een verkort nummer. Als uitbreiding hiervan loopt er een proefproject bij de nachtdiensten om te werken met een personenalarm (draagbare alarmknop). Als aandachtspunt willen we meegeven dat de beglazing in de onthaalruimte (o.a. het aanmeldingsloket) niet van veiligheidsglas is en dit risico’s naar veiligheid van het personeel en patiënten inhoudt. (Aanb)

Personeelsleden kunnen gebruik maken van debriefing door het team crisisinterventie na een schokkende gebeurtenis of agressie incident. Sinds de opstart in oktober 2008 werd hier al 29 keer gebruik van gemaakt. [...] (SP)

Er kan meer aandacht besteed worden aan het informeren van de patiënt. Zo zijn er op dit moment de algemene informatiebrochure van de dienst spoedgevallen en 1 specifieke brochure met informatie over gipsen in ontwikkeling. We bevelen aan om bijkomende infobrochures te ontwikkelen over andere frequent voorkomende urgenties en nazorg. (Aanb)

Scheiding vuile, reine en steriele zone
De vuile, reine en steriele ruimtes zijn van elkaar gescheiden.
Vuil materiaal werd niet aangetroffen in de reine of steriele zone (of omgekeerd).
De lokalen (berging, ...) waar steriel materiaal bewaard wordt, zijn in goede staat.
De transportstromen van vuil en steriel materiaal zijn volledig gescheiden (bijvoorbeeld: met de karren waarmee de vuile instrumenten worden vervoerd, worden geen steriele instrumenten naar het OK gebracht).
Opleiding personeel
Meer dan de helft van de personeelsleden van de CSA heeft een opleiding tot sterilisatiedeskundige (of basisopleiding sterilisatie) gevolgd.
Personeelsleden die niet op CSA werken steriliseren niet. (bijvoorbeeld verpleegkundigen van het OK).
Sterilisatieactiviteiten buiten de CSA
Alle sterilisatieactiviteiten worden binnen CSA gehouden.
De verantwoordelijke voor de sterilisatie in het ziekenhuis heeft een volledig overzicht van de sterilisatie die buiten de CSA gebeurt.
Buiten de CSA wordt conform de richtlijnen gesteriliseerd.
Snelsterilisatie
Er wordt niet aan snelsterilisatie gedaan.
Snelsterilisatie gebeurt niet voor andere instrumenten dan valinstrumenten.
Handhygiëne
Tijdens de audit werden geen artsen en/of verpleegkundigen met juwelen, horloges, lange mouwen... gezien.

Reactie Jan Yperman ziekenhuis

Centrale sterilisatieafdeling en handhygiëne

Aantal lacunes in het contract met de externe firma rond de sterilisatie-activiteiten:
De verantwoordelijkheid van de apotheek, zoals in de praktijk wordt toegepast, werd nu beschreven in het contract. Tijdens hetzelfde overleg zoals hierboven beschreven werden de taken die ziekenhuishygiëne vervult in het sterilisatieproces formeel vastgelegd en tevens geborgd in het vernieuwde contract tussen het Jan Ypermanziekenhuis en de externe firma Sterima-Vanguard.
Maandelijks stuurt het hoofd CSA de productie gegevens van sterilisatie (zie bijlage 4 & 5) door naar apotheek  en wordt er een kort overleg tussen CSA en apotheek gepland (zonder verslag)
Bij problemen wordt de apotheek altijd op de hoogte gebracht en gebeurt er gezamenlijk overleg.
Optimalisatie van de sterilisatie en high level desinfectie van materiaal op consultatie gebeurt samen met de verantwoordelijke apotheker en hoofd CSA.  Feedback wordt gebracht op het comité medisch materiaal. 

Handhygiëne: Betreffende een arts die met een polshorloge rondliep.
Deze arts was op de dag van de visitatie, audit enkel aanwezig voor een gesprek met de inspecteur en deed aldus dan geen patiëntenwerk.

inspectiedatum 04/02/10

De hygiene in Jan Yperman ziekenhuis VZWSinds de centralisatie te Ieper (1/9/2007) gebeuren de centrale sterilisatie-activiteiten (CSA) door een externe firma (“insourcing” [...]).

Het contract tussen de externe firma en het ziekenhuis vertoont een aantal belangrijke lacunes: nergens is contractueel bepaald hoe de apotheker zijn wettelijke eindverantwoordelijkheid kan uitoefenen (wijze en frequentie van toezicht, regelmatig overleg, inspraak over welke tests minstens en met welke frequentie moeten uitgevoerd worden…). [...] (NC) [...] Ondanks het feit dat uitbesteding van sterilisatie onder de vorm van insourcing in ons land een nieuw gegeven is, werd niet voorzien in de mogelijkheid om het contract op regelmatige basis te evalueren en bij te sturen. Nu is alleen de mogelijk om het contract na 5 jaar op te zeggen, contractueel vastgelegd. (TK)

De CSA heeft geen zicht op de decentrale activiteiten. [...] (TK)

De CSA beschikt over 7,8 VTE (voltijdsequivalenten, red) personeel. Het hoofd van de sterilisatie is in dienst van de externe firma, de andere medewerkers van het ziekenhuis. [...] (AV) Slechts vier van de tien personeelsleden heeft een externe basisopleiding sterilisatie gevolgd. (TK)

Op datum van bezoek werd 1 arts gezien die een polshorloge droeg. In het kader van een goede handhygiëne dient men blijvend aandacht te besteden aan een correcte toepassing van de regels dienaangaande. (TK)

Wettelijke voorschriften
Het ziekenhuis voldoet aan de normen voor de zorg voor kinderen.
Bij het bewuste kind blijven
Ouders kunnen altijd bij hun bewuste kind blijven.
Ouders mogen bij het kind blijven tot de inductie (het begin van de narcose).
Ouders mogen naar de recovery (de ontwaakzaal op het operatiekwartier) wanneer het kind ontwaakt na een operatie.
Ouders mogen op de spoeddienst altijd bij hun kind zijn.
Rooming-in
Rooming-in is altijd mogelijk.
Ouders worden goed geïnformeerd over rooming-in en de prijzen.
Rooming-in is voor de ouders comfortabel.
Gratis rooming-in is mogelijk.
Spoed
Er is een kindvriendelijke box ingericht.
Een pediater onderzoekt het kind altijd. Hij is of komt ter plaatse.
Informatie voor ouders en kinderen
Er zijn goede informatiefolders voor ouders
Er is informatie op maat van kinderen.
Scheiding zorgtrajecten van kinderen en volwassen patiënten
Kinderen worden niet opgenomen op afdelingen voor volwassenen.
Volwassenen worden niet opgenomen op de kinderafdeling.
Kinderen en volwassenen zijn auditief gescheiden op de recovery (de ontwaakzaal op het operatiekwartier)
Kinderen en volwassenen zijn visueel gescheiden op de recovery.

Reactie Jan Yperman ziekenhuis

Zorg voor kinderen

Betreffende het niet voldoen aan enkele normen van het zorgprogramma voor kinderen:
Dit item werd besproken in de OK-commissie en momenteel kan één van de ouders wel mee tot aan inductie (= tijdstip waarop het kind in slaap wordt gebracht). Dit staat ook zo vermeld in het onthaalbrochure op pediatrie.
Volgende werd afgesproken:

  • Kinderen staan in principe altijd als eerste op het operatieprogramma. Deze kindjes gaan dan ook direct van de afdeling naar de operatiezaal en komen dus niet in de beddenwacht samen met de volwassenen.
  • Er is ook duidelijk afgesproken tussen het OK en de afdeling pediatrie dat de kinderen zo laat mogelijk naar het operatiekwartier worden gebracht zodat de wachttijd in het OK zo kort mogelijk is.
  • Voorlopig zullen de kindjes die niet als eerste staan in het OK programma bij het binnenkomen in het operatiekwartier niet in de beddenwacht tussen de volwassenen worden geplaatst maar zullen ze in afwachting van de operatie in de kinderrecoveryruimte geplaatst worden.
  • Tenslotte is er een offerte gevraagd aan de firma Francovera om een afgesloten lokaal in glas te bouwen in de beddenwacht zodat de kinderen altijd auditief gescheiden zijn van de volwassenen.


Geen rooming-in (= mogelijkheid tot inslapen van één van de ouders bij het kind) mogelijk in 3 kinderboxen op de afdeling pediatrie:
De drie kleine boxen voor het bureel van de hoofdverpleegkundige is bedoeld voor de hele kleine kinderen die verhoogd toezicht vragen en waarvan de ouders niet continu kunnen aanwezig zijn. In twee van de drie boxen is er de mogelijkheid om een zetel te voorzien zodanig dat rooming-in daar wel mogelijk is. In de box waar dit niet mogelijk is worden dan ook geen kinderen gehospitaliseerd waarbij de ouders continu wensen bij te blijven. Wanneer tijdens de opname de ouders toch beslissen om bij hun baby te blijven wordt er een transfer gedaan naar een grotere kamer waar rooming-in wel mogelijk is.

inspectiedatum 04/02/10

Met je kind naar Jan Yperman ziekenhuis VZWRecent werd het protocol kindvriendelijk ziekenhuis herwerkt [...]. [...] Er is specifieke aandacht voor het beleid op spoedgevallen, medische beeldvorming, IZ (intensieve zorgen, red) en OK (operatiekwartier, red). Men maakt gebruik van tal van zelfontworpen fotoboeken om een opname, een onderzoek, een operatie… voor te bereiden.
De kinderafdeling is ruim en speels ingericht rond het thema ‘reizen doorheen de wereld samen met de kikker’. Er is aandacht voor alle leeftijdsgroepen. (SP) [...] De 10 punten van het protocol hangen uit in de gang van de afdeling. In de rusthoek voor ouders op de gang ligt het volledige protocol te beschikking. Het protocol werd voorgesteld op RX (radiologie, red), de spoedgevallenafdeling en het operatiekwartier. (SP)

In de onthaalbrochure van de afdeling wordt het belang van veiligheid en ouderparticipatie onderstreept. Ook in de kamer hangen tips i.v.m. veiligheid (bv. gebruik van bed). Men maakt gebruik van een observatieblad op de kamer dat door de ouders, verpleegkundigen, kinesisten en spelbegeleidsters wordt ingevuld. (SP)

Er is een goed uitgeruste speelzaal, met speelgoed aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen, een veilig ingerichte keukenhoek, een snoezelruimte, een computerhoek… Ook maaltijden worden hier gezamenlijk genuttigd. De spelbegeleiding staat naast het aanbod op de kamer en in de speelruimte ook in voor de begeleiding van kinderen en ouders naar onderzoeken en het operatiekwartier. Tal van vrijwilligers (11) ondersteunen de spelbegeleiding; leesmoeders (Rode Kruis) gaan na een korte briefing kinderen op zoeken om aan voor te lezen of om een boek aan te bieden, andere vrijwilligers verzorgen tal van activiteiten (koken, knutselen,…) in de speelruimte. Buiten de openingsuren (in het weekend en ’s avonds) kunnen kinderen gebruik maken van een speelhoekje net voor de speelzaal. (SP)

Het gevoerde beleid in het Jan Yperman Ziekenhuis bij opvang van kinderen voldoet niet aan enkele normen van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) Ouders kunnen gewoonlijk bij hun kind blijven tot in de wachtruimte en vanaf het ontwaken in de recovery.
Alhoewel het niet verboden is en er zelfs duidelijke afspraken bestaan, blijven zij gewoonlijk niet bij hun kind tot bij inductie (< 1%), omdat zij over deze mogelijkheid niet geïnformeerd worden, hetgeen een inbreuk is op de patiëntenrechtenwet. De auditieve scheiding met volwassenen in de onthaalruimte van het operatiekwartier (is niet verwezenlijkt, red). [...] Hoewel rooming-in steeds toegelaten wordt, zijn de 3 kleine kinderboxen niet voorzien voor de overnachting van ouders. Kinderen worden soms op een verpleegafdeling voor volwassenen opgenomen. [...]

Voor de opname van de dagpatiënten wordt gebruik gemaakt van de kindvriendelijke folder ‘anaesthesie bij kinderen’ en wordt de mogelijkheid aangeboden om een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten werden een eerste maal besproken op een dienstvergadering in aanwezigheid van de kwaliteitscoördinator. Een drietal formulieren werden doorgegeven aan de ombudspersoon. Uit deze evaluatie worden verbeterpunten en acties gehaald.(SP) [...]

Men voert een zomer- en winterbestaffing in doordat er meer zieke kinderen zijn in de winter dan in de zomer. Tijdens de winterperiode komen pediatrische verpleegkundigen, tewerkgesteld op andere diensten, de kinderafdeling ondersteunen. (SP)
Bloednames en andere onderzoeken worden op de kinderafdelingen uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een ziekenhuiskamer. (SP)

Een overzichtelijk ontslagformulier wordt meegegeven bij ontslag. Hier staan o.a. gegevens op i.v.m. voeding, wondzorg, medicatie en hygiëne. (SP)

De rooming-in tarieven voor pediatrie bedragen voor een privé kamer 30 euro en voor een standaard kamer 15 euro (maaltijden inbegrepen). Prijzen worden niet vermeld in de onthaalbrochure pediatrie. [...] Aangezien ouders volgens de normen van het zorgprogramma voor kinderen steeds bij hun kind moeten kunnen blijven tijdens een opname, dient men de financiële drempel die voor sommige ouders bestaat voor rooming-in na te gaan en eventueel weg te werken (bv. overnachting zonder maaltijden mogelijk maken). (Aanb)

Enkele posities (in het operatiekwartier, red) zijn kindvriendelijk gedecoreerd en voorzien van een televisiescherm, maar het is onmogelijk om er kinderen auditief te scheiden van het gebeuren bij de volwassen patiënten (onthaal, verbedding, doorgang naar zaal 11). (NC)

De recovery telt 17 posities. Tijdens de bouwfase (in 2007, red) werden de plannen voor de recovery gewijzigd en werden er met vaste wanden drie posities afgescheiden met het oog op de opvang van kinderen.

Vanuit de dienst anesthesie werd een informatiefolder “anesthesie bij kinderen” ontwikkeld, waarmee ouders geïnformeerd worden over het operatief verloop, van voor opname, tot na ontslag. (SP)

In het kader van kindvriendelijk beleid werden een aantal initiatieven genomen (op de dienst spoedgevallen, red). (SP) Pediaters worden steeds gecontacteerd.
Zij beslissen over eventuele doorverwijzing naar een andere discipline (bv. orthopedie). Wanneer niet wordt doorverwezen, zien de pediaters het kind steeds op spoedgevallen.
Ouders mogen steeds bij het kind blijven. In praktijk blijven ouders ook bij reanimatie van het kind in de kamer [...]. De kinderbox is kindvriendelijk ingericht.
De muurschilderingen hebben hetzelfde thema als op de pediatrieafdeling (op reis gaan) en een TV is aanwezig om afleiding te voorzien. [...] In samenwerking met de afdeling pediatrie werden er fotoboeken ontwikkeld die het kind kunnen voorbereiden op onderzoeken.

Geconventioneerde artsen
Zijn de artsen allemaal geconventioneerd of zijn ze verplicht om in het ziekenhuis de conventietarieven te hanteren?
Erelonen
Zijn de ereloonsupplementen van alle artsen beperkt tot 100 procent?
Rekenen artsen ereloonsupplementen aan bij een verblijf in een twee- of meerpersoonskamer?
Hulp bij betalingsproblemen
Is er vanuit het ziekenhuis steun voor patiënten met financiële problemen (afbetalingsplan, sociaal medewerker, ...)?
Rooming-in
Is gratis rooming-in mogelijk?
Communicatie over financiële aspecten ziekenhuisopname
Communiceert het ziekenhuis over de financiële aspecten van een opname (via website, folders, ...)?
Is de informatie voor patiënten correct en niet voor verwarring vatbaar?

Reactie Jan Yperman ziekenhuis

Zorg voor kinderen

Betreffende het niet voldoen aan enkele normen van het zorgprogramma voor kinderen:
Dit item werd besproken in de OK-commissie en momenteel kan één van de ouders wel mee tot aan inductie (= tijdstip waarop het kind in slaap wordt gebracht). Dit staat ook zo vermeld in het onthaalbrochure op pediatrie.
Volgende werd afgesproken:

  • Kinderen staan in principe altijd als eerste op het operatieprogramma. Deze kindjes gaan dan ook direct van de afdeling naar de operatiezaal en komen dus niet in de beddenwacht samen met de volwassenen.
  • Er is ook duidelijk afgesproken tussen het OK en de afdeling pediatrie dat de kinderen zo laat mogelijk naar het operatiekwartier worden gebracht zodat de wachttijd in het OK zo kort mogelijk is.
  • Voorlopig zullen de kindjes die niet als eerste staan in het OK programma bij het binnenkomen in het operatiekwartier niet in de beddenwacht tussen de volwassenen worden geplaatst maar zullen ze in afwachting van de operatie in de kinderrecoveryruimte geplaatst worden.
  • Tenslotte is er een offerte gevraagd aan de firma Francovera om een afgesloten lokaal in glas te bouwen in de beddenwacht zodat de kinderen altijd auditief gescheiden zijn van de volwassenen.


Geen rooming-in (= mogelijkheid tot inslapen van één van de ouders bij het kind) mogelijk in 3 kinderboxen op de afdeling pediatrie:
De drie kleine boxen voor het bureel van de hoofdverpleegkundige is bedoeld voor de hele kleine kinderen die verhoogd toezicht vragen en waarvan de ouders niet continu kunnen aanwezig zijn. In twee van de drie boxen is er de mogelijkheid om een zetel te voorzien zodanig dat rooming-in daar wel mogelijk is. In de box waar dit niet mogelijk is worden dan ook geen kinderen gehospitaliseerd waarbij de ouders continu wensen bij te blijven. Wanneer tijdens de opname de ouders toch beslissen om bij hun baby te blijven wordt er een transfer gedaan naar een grotere kamer waar rooming-in wel mogelijk is.

inspectiedatum 04/02/10

Met je kind naar Jan Yperman ziekenhuis VZWRecent werd het protocol kindvriendelijk ziekenhuis herwerkt [...]. [...] Er is specifieke aandacht voor het beleid op spoedgevallen, medische beeldvorming, IZ (intensieve zorgen, red) en OK (operatiekwartier, red). Men maakt gebruik van tal van zelfontworpen fotoboeken om een opname, een onderzoek, een operatie… voor te bereiden.
De kinderafdeling is ruim en speels ingericht rond het thema ‘reizen doorheen de wereld samen met de kikker’. Er is aandacht voor alle leeftijdsgroepen. (SP) [...] De 10 punten van het protocol hangen uit in de gang van de afdeling. In de rusthoek voor ouders op de gang ligt het volledige protocol te beschikking. Het protocol werd voorgesteld op RX (radiologie, red), de spoedgevallenafdeling en het operatiekwartier. (SP)

In de onthaalbrochure van de afdeling wordt het belang van veiligheid en ouderparticipatie onderstreept. Ook in de kamer hangen tips i.v.m. veiligheid (bv. gebruik van bed). Men maakt gebruik van een observatieblad op de kamer dat door de ouders, verpleegkundigen, kinesisten en spelbegeleidsters wordt ingevuld. (SP)

Er is een goed uitgeruste speelzaal, met speelgoed aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen, een veilig ingerichte keukenhoek, een snoezelruimte, een computerhoek… Ook maaltijden worden hier gezamenlijk genuttigd. De spelbegeleiding staat naast het aanbod op de kamer en in de speelruimte ook in voor de begeleiding van kinderen en ouders naar onderzoeken en het operatiekwartier. Tal van vrijwilligers (11) ondersteunen de spelbegeleiding; leesmoeders (Rode Kruis) gaan na een korte briefing kinderen op zoeken om aan voor te lezen of om een boek aan te bieden, andere vrijwilligers verzorgen tal van activiteiten (koken, knutselen,…) in de speelruimte. Buiten de openingsuren (in het weekend en ’s avonds) kunnen kinderen gebruik maken van een speelhoekje net voor de speelzaal. (SP)

Het gevoerde beleid in het Jan Yperman Ziekenhuis bij opvang van kinderen voldoet niet aan enkele normen van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) Ouders kunnen gewoonlijk bij hun kind blijven tot in de wachtruimte en vanaf het ontwaken in de recovery.
Alhoewel het niet verboden is en er zelfs duidelijke afspraken bestaan, blijven zij gewoonlijk niet bij hun kind tot bij inductie (< 1%), omdat zij over deze mogelijkheid niet geïnformeerd worden, hetgeen een inbreuk is op de patiëntenrechtenwet. De auditieve scheiding met volwassenen in de onthaalruimte van het operatiekwartier (is niet verwezenlijkt, red). [...] Hoewel rooming-in steeds toegelaten wordt, zijn de 3 kleine kinderboxen niet voorzien voor de overnachting van ouders. Kinderen worden soms op een verpleegafdeling voor volwassenen opgenomen. [...]

Voor de opname van de dagpatiënten wordt gebruik gemaakt van de kindvriendelijke folder ‘anaesthesie bij kinderen’ en wordt de mogelijkheid aangeboden om een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten werden een eerste maal besproken op een dienstvergadering in aanwezigheid van de kwaliteitscoördinator. Een drietal formulieren werden doorgegeven aan de ombudspersoon. Uit deze evaluatie worden verbeterpunten en acties gehaald.(SP) [...]

Men voert een zomer- en winterbestaffing in doordat er meer zieke kinderen zijn in de winter dan in de zomer. Tijdens de winterperiode komen pediatrische verpleegkundigen, tewerkgesteld op andere diensten, de kinderafdeling ondersteunen. (SP)
Bloednames en andere onderzoeken worden op de kinderafdelingen uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een ziekenhuiskamer. (SP)

Een overzichtelijk ontslagformulier wordt meegegeven bij ontslag. Hier staan o.a. gegevens op i.v.m. voeding, wondzorg, medicatie en hygiëne. (SP)

De rooming-in tarieven voor pediatrie bedragen voor een privé kamer 30 euro en voor een standaard kamer 15 euro (maaltijden inbegrepen). Prijzen worden niet vermeld in de onthaalbrochure pediatrie. [...] Aangezien ouders volgens de normen van het zorgprogramma voor kinderen steeds bij hun kind moeten kunnen blijven tijdens een opname, dient men de financiële drempel die voor sommige ouders bestaat voor rooming-in na te gaan en eventueel weg te werken (bv. overnachting zonder maaltijden mogelijk maken). (Aanb)

Enkele posities (in het operatiekwartier, red) zijn kindvriendelijk gedecoreerd en voorzien van een televisiescherm, maar het is onmogelijk om er kinderen auditief te scheiden van het gebeuren bij de volwassen patiënten (onthaal, verbedding, doorgang naar zaal 11). (NC)

De recovery telt 17 posities. Tijdens de bouwfase (in 2007, red) werden de plannen voor de recovery gewijzigd en werden er met vaste wanden drie posities afgescheiden met het oog op de opvang van kinderen.

Vanuit de dienst anesthesie werd een informatiefolder “anesthesie bij kinderen” ontwikkeld, waarmee ouders geïnformeerd worden over het operatief verloop, van voor opname, tot na ontslag. (SP)

In het kader van kindvriendelijk beleid werden een aantal initiatieven genomen (op de dienst spoedgevallen, red). (SP) Pediaters worden steeds gecontacteerd.
Zij beslissen over eventuele doorverwijzing naar een andere discipline (bv. orthopedie). Wanneer niet wordt doorverwezen, zien de pediaters het kind steeds op spoedgevallen.
Ouders mogen steeds bij het kind blijven. In praktijk blijven ouders ook bij reanimatie van het kind in de kamer [...]. De kinderbox is kindvriendelijk ingericht.
De muurschilderingen hebben hetzelfde thema als op de pediatrieafdeling (op reis gaan) en een TV is aanwezig om afleiding te voorzien. [...] In samenwerking met de afdeling pediatrie werden er fotoboeken ontwikkeld die het kind kunnen voorbereiden op onderzoeken.