De Hoogleedse landbouwraad is er niet over te spreken dat zij bij de beslissing over het mestverwerkingsdossier Senergho in Gits buitenspel is gezet. Het is de eerste keer niet meer dat de landbouwraad zich bij de neus genomen voelt, maar het mestverwerkingsdossier is de spreekwoordelijke druppel.

,,Heel wat mensen voelen zich geroepen om te oordelen over de landbouw'', aldus Rik Vanwildemeersch, voorzitter van de landbouwraad. ,,Maar diegenen die het hardst roepen zijn zelden diegenen die over de meeste dossierkennis beschikken. Te vaak wordt de landbouw in diskrediet gebracht, zowel door burgers als door lokale en hogere overheid. Dat wij pas gehoord werden door het schepencollege nadat de beslissing al was gevallen, zit ons hoog.''

De milieuraad heeft het dossier Senergho goedgekeurd met 13 ja-stemmen, 2 nee-stemmen en een onthouding. De landbouwraad verklaarde zich unaniem voorstander van het project. Beide raden namen het dossier onder een kritische loep en stelden voor strenge voorwaarden te koppelen aan zowel de stedenbouwkundige als de milieuvergunning. De gemeente heeft beide adviezen naast zich neergelegd.


Verkeersoverlast
Rik Vanwildemeersch vervolgt: ,,Wij hadden gehoopt dat de gemeente een genuanceerd advies zou geven. In plaats daarvan heeft het college alle initiatieven om mest te verwerken binnen de gemeentegrenzen afgewezen, omdat de ambachtelijke zones waarover de burgemeester het heeft er niet zijn. Vele van de bezwaren die de gemeente uit zijn overigens weerlegbaar. Zo is het argument verkeersoverlast betwistbaar, omdat de aan- en afvoer niet via het Gitse centrum zou gebeuren maar via de Lokkedijze en de Amersveldestraat. Ook is het argument wateroverlast betwistbaar omdat de waterproblematiek nu al een structureel probleem is én omdat het project onder meer een vangbekken omvat voor 2 miljoen liter water. Dat het mestverwerkingsproject zou leiden tot grondwatervervuiling is onzin. Binnen een straal van 200 meter van het bedrijf tellen we zeven woningen, wat betekent dat de meeste bezwaarschriften afkomstig zijn van mensen die weinig of niets met dit project te zien hebben.''

Bovendien zit het de landbouwraad dwars dat het gemeentebestuur weer niet voor de landbouw heeft gekozen.

Johan Vanneste: ,,Hooglede telt 32 bedrijven die mest moeten verwerken. Als de grotere bedrijven verwerken, komt er grond vrij voor de kleintjes. Het gemeentebestuur heeft ons inziens te weinig rekening gehouden met de kansen die dit bood aan de plaatselijke land- en tuinbouw. Wij hebben de kaars en bril aangegeven, maar zij werden niet gebruikt. Niets weerhoudt er ons echter van om ons advies rechtstreeks naar de provincie door te sturen.''

De bestendige deputatie doet een uitspraak op 18 maart.