UNIZO Lochristi, de vereniging die de belangen van de ondernemer behartigt, heeft net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een memorandum opgesteld dat aan de verschillende partijen bezorgd is. UNIZO betitelt het memorandum met de slogan DENK GLOBAAL, KOESTER LOKAAL. “Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun eigen loon zorgen, en welvaart & tewerkstelling creëren, versterkt moeten worden", zo verduidelijkt UNIZO Lochristi de slogan. UNIZO wil een ambtenaar lokale economie en ziet ook een grotere rol weggelegd voor het KMO-overlegplatform.

Vlotte bereikbaarheid, efficiënte samenwerking, faire fiscaliteit, bedrijvige kernen en  (Adem)ruimte om te ondernemen. Dat zijn de vijf kernpunten waarrond Unizo na een brainstorm met een aantal handelaren en ondernemers het 22 pagina's dikke memorandum opstelde.

 UNIZO ontleedt in het memorandum de vijf speerpunten, legt de vinger op de wonde, en suggereert oplossingen, vanuit het standpunt van de ondernemers. Een samenvatting van de voorstellen en oplossingen van UNIZO kan u hieronder lezen. We drukken de tekst hier af, zoals hij in het memorandum zelf staat. De integrale tekst komt ook op de site van UNIZO. Heel kort samengevat komt het er op neer dat UNIZO pleit ervoor om een ambtenaar lokale ekonomie aan te stellen. UNIZO ziet ook een betere rol weggelegd voor het KMO-overlegplatform. 

 

Voorstellen en oplossingen.

Het ondernemersklimaat in Lochristi is gunstig, maar niet enkel het werk van het huidige beleid. Zo is er de grote bevolkingsaangroei en de gunstige centrale ligging die de lokale economie zeker stimuleren.


De Ambtenaar Lokale Economie
Unizo Lochristi is overtuigd van het belang van lokaal ondernemerschap voor de welvaart van de gemeente. De ondernemers verwachten van hun beleidsvaarders respect en deskundige ondersteuning. De gemeenten krijgen steeds meer bevoegdheden en gezien de complexiteit van de materie, zijn we voorstander van een deskundige Ambtenaar Lokale Economie, met als kerntaken :
• Mee vorm geven aan een VISIE op ONDERNEMEN en alle aanverwante materies (zoals bvb. ruimtelijke ordening), en dit zowel op korte als op langere termijn.
• Hij of zij fungeert in de eerste plaats als aanspreekpunt voor de ondernemers, zowel informeel als formeel.
• Hij/zij kan ook het bestuur en de schepen Lokale Economie bijstaan en adviseren, op lokaal en bovenlokaal niveau (samenwerking met andere gemeenten).
Deze persoon moet uiteraard veel voeling en affiniteit hebben met het ondernemerschap in het algemeen, en met de lokale situatie in het bijzonder.


Een grotere rol voor het KMO-Overlegplatform
Reeds bij de vorige verkiezingen hebben wij suggesties gedaan voor een betere werking van het KMO-Overlegplatform. Volgens Unizo Lochristi dringen volgende veranderingen zich op :
- Dit orgaan dient representatief te zijn samengesteld, met vertegenwoordigers uit alle sectoren van het bedrijfsleven (handelaars, kmo’s, vrije beroepen, maakbedrijven, enz…
- De Ambtenaar Lokale Economie zou de vergaderkalender en de agenda kunnen voorbereiden en aansturen, naar analogie met het huidige Verkeersoverlegplatform.
- De nadruk dient te liggen op OVERLEG en SAMENWERKING.

- De leden van een goed samengesteld KMO-Overlegplatform zouden geïnspireerd kunnen worden om een brede rol te spelen. Op die manier kunnen tal van initiatieven die het ondernemerschap stimuleren gebundeld worden in een effectieve jaarplanning. Denken we maar aan bijvoorbeeld Roefeldag- Fietsactie – Ontbijt nieuwe inwoners – Eindejaarsactie – enz… Nu worden de ondernemers verschillende malen per jaar vanuit diverse hoeken gecontacteerd om deel te nemen aan deze initiatieven, dit zou efficiënter kunnen en meer samenhangend. Het KMO-Overlegplatform zou hier een coördinerende rol kunnen spelen, met als doel het ondernemerschap in Lochristi optimaal te ondersteunen en te ontwikkelen.
- Een andere belangrijke taak van het KMO-Overlegplatform is meewerken aan het ontwikkelen van een VISIE OP ONDERNEMERSCHAP. Bepaalde onderwerpen zoals bijvoorbeeld mobiliteit, ruimtelijke ordening, enz… vereisen een grondige studie en discussie. Per jaar zouden enkele vergaderingen uitsluitend kunnen besteed worden aan één specifieke materie, waarbij ook deskundigen of interne/externe sprekers de nodige toelichting zouden kunnen geven. Op die manier zou een overleg kunnen ontstaan waarbij ondernemers(verenigingen) en bestuur SAMEN zouden kunnen timmeren aan een ondernemingsvriendelijke visie, die gedragen en uitgevoerd wordt door alle partijen.
- De gemeente Lochristi ondertekende weliswaar het Convenant Kernversterkend Beleid, maar de opvolging daarvan zou eveneens moeten worden toevertrouwd aan de Ambtenaar Lokale Economie. Deze zou onder meer de leegstaande panden en zonevreemde bedrijven kunnen inventariseren, zodat er meer dynamiek kan ontstaan. Men hoeft niet lijdzaam af te wachten tot een projectontwikkelaar een nieuw appartementsgebouw met onderliggende winkelruimte optrekt, maar zou actief kunnen meedenken om bepaalde stroken een goede invulling te geven (bijvoorbeeld de strook tussen Taverne Reinaert en Bakkerij De Waele), of de site van de Bosdreef. Bij het ontwikkelen van een kernzone, waarbij verschillende functies worden verweven (wonen, werken, kleine ambachten, scholen, enz…) moet men steeds voldoende aandacht hebben voor alle belanghebbenden. Ook daar dient een visie te worden uitgewerkt om de veelheid aan activiteiten (en de daarmee gepaarde overlast) beter op elkaar af te stemmen, en zo de leefbaarheid voor de bewoners te garanderen.
- De Ambtenaar Lokale Economie zou in al deze processen de stuwende kracht moeten zijn, waarbij het Overlegplatform de denktank vormt, en het bestuur na grondig advies en consultatie de beslissingen neemt.

Het volledige memorandum staat online op de site van Unizo. Klik hier.