Duurzaamheidsdoelen in gevaar
Het rapport kijkt onder meer naar de vervuilingsdoelstellingen. Foto: Siebe Swart

België zal bij voortzetting van het huidige beleid bijna de helft van de duurzaamheidsdoelstellingen niet halen.

In het nieuwste duurzaamheidsrapport van het Planbureau wordt nagegaan in hoeverre België erin slaagt de 34 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties ('sustainable development goals', NDG’s) waar te maken. ‘De huidige trends gaan over het algemeen in de goede richting, maar blijven ver verwijderd van de becijferde doelstellingen, als die al door de overheid zijn vastgesteld’, schrijven de onderzoekers van het Planbureau.

België heeft zich ertoe verbonden om vooruitgang te boeken op 34 indicatoren. Voor de helft daarvan bestaan cijfermatige doelstellingen, voor de andere helft niet. Van de zeventien kwantificeerbare doelstellingen gaan er vijf in de goede richting, en elf niet. Voor één indicator is de evaluatie onmogelijk. Van de zeventien niet-kwantificeerbare doelen gaan er zeven in de goede richting en drie niet. Voor zeven is de evolutie onduidelijk. Alles bij elkaar lijken 14 van de 34 doelen onhaalbaar te worden.

Enkele doelstellingen die België niet zal halen, betreffen roken en broeikasgasuitstoot. Die blijven bij voortzetting van de huidige trend 21 en 25 procent van de doelstelling in 2030 verwijderd. Het aantal rokers daalt wel, maar niet snel genoeg om de doelstelling te bereiken. Idem voor de broeikasgassen. Ook wat betreft het armoederisico en de schuldenlast knipperen er alarmlichten. De doelstellingen over het aantal vrouwen in het parlement, of hernieuwbare energie wijken licht af van de doelstellingen: respectievelijk 4 en 7 procent. Die zijn met wat extra inspanningen nog haalbaar, oordeelt het Planbureau. De lijst van 34 doelstellingen is heel gevarieerd. Het gaat over zaken als welvaart, welzijn, gezondheid, gelijke kansen, milieu, veiligheid en vertrouwen.

België slaat internationaal geen slecht figuur. In een internationale rangschikking van landen op basis van de realisatie van de SDG-doelstellingen, staat ons land op de twaalfde plaats. België scoort het slechtst op het vlak van milieu, en het best wat betreft sociale materies.