'Werk mee aan de veiligheid van de voetgangers en hou uw voetpad sneeuwvrij.' Die waarschuwing geven lokale politie- en gemeentediensten.

Het politiereglement in vele gemeentes bepaalt dat elke burger verplicht is de stoep voor zijn of haar eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Doe je dat niet, dan riskeer je een gemeentelijke administratieve boete die kan oplopen tot 350 euro.

'Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers op het voetpad en fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden', luidt het volgens de meeste politiereglementen.

Het is verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg, waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad gelegen langs de rijweg vrijgehouden blijven.

Vanaf wanneer moet u vegen?
'Hier geldt de redelijkheid. Als het ’s nachts begint te sneeuwen of ijzelen, kan je niet verwachten dat bewoners al om 6 of 7u ’s morgens alles geveegd hebben. Als je de zaken op hun beloop laat terwijl je weet dat het gevaarlijk is, ben je wel in fout', klinkt het bij verzekeraars.

In de appartementsgebouwen rust de verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en, bij ontstentenis daarvan, op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping. Tenzij de verplichting schriftelijk is geregeld tussen de bewoners van het gebouw.

De eigenaar of gebruiker van een niet-bebouwd perceel dient erover te waken dat een volledige ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers wordt schoongeveegd, of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare weg, gelegen langs het onbebouwd perceel.

In de praktijk worden er echter weinig GAS-boets uitgedeeld voor het niet sneeuwvrij maken van de stoep.