De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tikt de Dienst Vreemdelingenzaken op de vingers en schorst het bevel aan een Soedanees om het grondgebied te verlaten. Staatssecretaris Francken verdedigt zijn diensten.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beveelt de schorsing bij ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’. De Soedanees werd opgepakt in de buurt van het Maximiliaanpark en zegt afkomstig te zijn uit Darfoer. Hij zou deel uitmaken van een bevolkingsgroep die bedreigd wordt met genocide. 

'De Raad is van oordeel dat de Dienst Vreemdelingenzaken, vooraleer deze een beslissing nam, zo nauwkeurig als mogelijk had moeten nagaan of deze beslissing geen risico zou inhouden op een schending van artikel 3 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, nvdr.)', luidt het in de motivering van de beslissing. Dat bewuste artikel 3 zegt dat ‘niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’.

'Nooit intentie terug te sturen'

Premier Charles Michel (MR) werd vanochtend in de kamercommissie Binnenlandse Zaken op de rooster gelegd over de samenwerking met Soedanese teams voor de identificatie van vluchtelingen. Hij verklaarde daar dat artikel 3 van 'een principe van kapitaal belang is waar we over moeten waken, voor mij is dit een extreem belangrijk element.' Toch zou net dat onvoldoende zijn onderzocht, zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nu. 

In een mededeling laat het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stipt aan dat de man niet door de omstreden Soedanese identificatiemissie werd ondervraagd. Bovendien was het nooit de bedoeling om de man terug naar Soedan te sturen. 'De advocaat van de DVZ heeft de rechters jammer genoeg niet kunnen overtuigen van het feit dat de DVZ – zodra men wist dat deze persoon asiel had aangevraagd in Frankrijk – nooit de intentie had om deze persoon terug te sturen naar Soedan.' 

De man zou ook al geregistreerd geweest zijn in Italië. Volgens de Europese Dublin-afspraken kan hij dus naar beide landen teruggestuurd worden. Maar daar knelt het schoentje, vindt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 'Nergens uit het dossier noch uit de beslissing kan worden opgemaakt dat verzoeker daadwerkelijk een titel zou verkrijgen die hem zou toelaten zich naar Frankrijk, of Italië te begeven.' Het gevolg daarvan zou zijn dat hij - net omdat hij niet naar Italië of Frankrijk kan gaan - zou kunnen teruggestuurd worden naar Soedan zonder dat daarvoor een nieuwe beslissing genomen moet worden, of een nieuw onderzoek nodig is. En dat kan niet, zegt de Raad.