Albanië is geen veilig land meer
Foto: EPA

Albanië is geschrapt van de lijst van veilige landen van herkomst, dat zijn landen waarvan de onderdanen een versnelde procedure doorlopen als ze in België asiel aanvragen. Dat gebeurde na een arrest van de Raad van State.

Het principe van een veilig land van herkomst is op 19 januari 2012 in de Belgische Vreemdelingenwet ingevoerd. De lijst is opgesteld op basis van het advies van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS).

Een land wordt volgens deze wet als veilig beschouwd als er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van de Conventie van Genève en geen sprake is van een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer naar het land van herkomst.

Het CGVS kan weigeren een asielaanvraag in overweging te nemen, wanneer die is ingediend door een onderdaan van een veilig land van herkomst die niet duidelijk aantoont dat hij het gevaar loopt er vervolgd te worden.

‘Geen versnelde procedure’

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), ging enkele weken geleden nog op ontradingscampagne in Albanië. Volgens zijn woordvoerster heeft dit arrest weinig impact op zijn beleid. ‘Hierdoor moet de gewone procedure worden gevolgd, in de plaats van de versnelde procedure’, zegt Katrien Jansseune. ‘In de nieuwe lijst van veilige landen zullen we vragen om Albanië weer toe te voegen.’

Op die lijst staan op dit moment zes landen: Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India.