Via de verschillende ondernemersorganisaties, via mail, en sociale media, ontving minister-president Kris Peeters tientallen voorstellen voor quick-wins. Na inhoudelijk overleg met werkgeversorganisaties VOKA, UNIZO en VKW (Limburg) werd nu een finale lijst van 27 quick-wins opgesteld.

1. De Vlaamse Overheid betaalt haar facturen binnen de 30 dagen.
Aantal te laat betaalde facturen daalt ( 32,92 % in 2010, 20,84 % in 2011, 19,13 % eerste semester 2012 ). 24/10/2012 workshop op initiatief IVA Centrale Accounting ( doelstelling creatie van afsprakenkader voor een nog beter invoering van de betaaltermijnen en dus scherpere monitoring en betere uitvoering te komen voor de hele rechtspersoon Vlaamse Overheid )

2. Breid de degressiviteit op de certificatenquota uit en maak ze ook toepasbaar voor koelhuizen, opslagbedrijven of groothandel met elektriciteitsverbruik groter dan 1.000 MWh/jaar
De bedoelde bedrijven behoren niet tot de industriele sectoren ( NACE-codes) die van de degressiviteit genieten, maar zijn wel energie-intensief. Voor hen geldt wel dezelfde economische problematiek. We bekijken of en hoe we de scope van decreet beperkt kunnen uitbreiden.

3. Voorzie een automatische forfaitaire vergoeding bij langdurige stroomonderbreking
In het nieuwe decreet schrijven we een systeem van schadeloosstelling bij langdurige stroomonderbreking in.

4. Beperk groenestroomcertificatensysteem voor intercommunale restafvalverbranding
Dit heeft de Vlaamse Regering gerealiseerd, want in de nieuwe regeling die op 1 januari 2013 in voege treedt zal geen enkele technologie nog meer steun krijgen dan strikt noodzakelijk is.

5. Verlaag BOFAS-bijdragen of breid scope van het fonds uit.
Deze materie wordt beheerst door regelgeving op federaal en gewestelijk niveau. Daarom ligt dit vervat in een samenwerkingsakkoord. De Vlaamse Regering zal de problematiek van de eventuele toekomstige overschotten en hun bestemming aankaarten op interfederaal niveau.

6. Werk de achterstand van de Raad voor vergunningsbetwistingen weg. Vereenvoudig en integreer het Vergunningenbeleid. Beperk de beroepsmogelijkheden van de overheden.
Het actieplan van de Vlaamse Regering is in volle uitvoering. Bijkomende tijdelijke rechters zorgen voor het wegwerken van de achterstand. Het ontwerp decreet van de geïntegreerde milieu- en bouwvergunning wordt in januari 2013 geagendeerd op de Vlaamse Regering. De beroepsmogelijkheden werden beperkt.

7. Voer het systeem van ijzeren voorraden aan bedrijventerreinen in
Het realiseren van een ijzeren voorraad is uit zijn definitie een lange termijn benadering. Door een permanente monitering van vraag en aanbod van bedrijventerreinen bieden we een antwoord op de problematiek.

8. Realiseer een professioneel vestigingsbeleid voor ondernemers, zowel binnen als buiten bedrijventerreinen
Een voorstel van proefproject wordt onderzocht.

9. Baken kernwinkelgebieden snel af
In uitvoering van de winkelnota terzake werd een ontwerpnota opgemaakt die op de Vlaamse Regering zal geagendeerd worden.

10. Bevorder commerciële innovatie
In 8 gemeenten werden pilootprojecten succesvol afgerond. Een oproep naar projecten met het oog op de verbreding van dat succes, werd reeds gedaan en is nog lopende.

11. Maak een einde aan de dubbele dossierbelasting ( gemeentelijke en gewestelijk ) voor milieuvergunningsaanvragen
De VR bekijkt dit nav. de invoering van de omgevingsvergunning.

12. Realiseer een investeringsfonds voor handelskernversterking
De ontwerpnota die dit realiseert, zal binnenkort op de Vlaamse Regering geagendeerd worden.

13. Verruim de winwinlening
Hiervan is werk gemaakt. Het is vervat in het bankenplan dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering op 7 december 2012.

14. Lanceer crowdfunding in Vlaanderen
Hiervan is werk gemaakt. Het is vervat in het bankenplan dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering op 7 december 2012.

15. Zorg dat logistieke consulenten op het terrein snel actief kunnen worden
Hiervan werd werk gemaakt. De logistieke consulten zullen voorjaar 2013 aan de slag kunnen.

16. Verbeter faillissementpreventie in Vlaanderen
Dit project werd opgestart. Een oproep naar concrete projecten wordt begin 2013 gelanceerd. 5 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken.

17. Versoepeling IBO-regelgeving
We werken aan een doelgerichte versoepeling om Matheus effecten maximaal te vermijden. Het IBO-instrument is uitgelezen geschikt voor de groepen die het verst van de arbeidsmarkt staan.

18. Creatie van een IBO gericht op jongeren zonder kwalificatie
We werken aan een voorstel om voor kort geschoolde jongeren (tot 25j.) de IBO regeling te versoepelen.

19. Verhoging budget KMO Portefeuille
Verhoging budget met 5 mio euro, met het oog op meer opleiding en meer investeringen door goed onderbouwd advies.

20. Verschuiving van de focus van VDAB naar werkgevers en vacatures
VDAB heeft een proefproject "sollicitantencontracten" opgestart dat deze doelstelling nastreeft.

21. De leertijd als professionele opleiding dynamiseren
Een bijzondere werkgroep heeft de opdracht gekregen een allesomvattend plan te maken voor de optimalisering van het systeem van de leertijd. Medio 2013 moet het plan klaar zijn.

22. Leertijd promoten door deelname aan acties en projecten
Een bijzondere werkgroep heeft de opdracht gekregen een allesomvattend plan te maken voor de optimalisering van het systeem van de leertijd. Medio 2013 moet het plan klaar zijn.

23. VDAB meer aandacht laten besteden aan kwalitatieve doorverwijzing van werkzoekenden
VDAB voert zijn actieplan uit. Vb. specifieke aanpak 50+

24. Bedrijfsfinanciering stimuleren door uitbreiding Gigarant
Hiervan is werk gemaakt. Het is vervat in het bankenplan dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering op 7 december 2012.

25. Proefproject LZV’s
Het ontwerpdecreet dat de proefprojecten mogelijk maakt, is afgewerkt en wordt op korte termijn geagendeerd op de MR.

26. Subsidies: VR moet alternatieve wegen zoeken voor ondersteuning exportinspanningen binnen EU
In uitvoering van het NIB wordt gewerkt aan overzichtelijk loket voor alle bedrijfsondersteuningen. Inspanningen worden geleverd om maximaal de Europese steun af te stemmen op het Vlaams instrumentarium. De dossiers Cars 2020, inzet van de Cohesiefondsen, een EU hefboom voor het TINA fonds, enz werden en worden besproken met de Europese Overheden.

27. Infrastructuur: 90% Limburgplan uitgevoerd, wat met resterende 10%?
In het kader van SALK² wordt het vroegere Limburgplan gedynamiseerd. Twee resterende dossiers (de Noord-Zuid en Omleidingsweg Neerpelt)worden nu gerealiseerd. De procedures zijn doorlopen en de budgetten werden voorzien.